עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

הפרקליט מטעם המדינה טען כי אין מנוס במקרה זה מלקבוע למשיב עונש מאסר בפועל; כי מדובר במי אשר צבר עבירות רבות אשר עניינן נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח; במי אשר השים עצמו מעל החוק; במי אשר מזלזל בחוק. עוד נטען כי עיני הציבור מופנות לפסיקות בית משפט, והרתעה שבעונש מאסר מתחייבת היא שכן מדובר בעונש לא מרתיע מספיק. להלן פסק דין בנושא ערעור על עונש קל מדי - עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה: פסק דין ענייננו בערעור המדינה על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה ברמלה מיום 8.12.04,בתיק פ.ל 555/04, שם נידון על עבירות של נהיגה בפסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 , נהיגה ללא רשיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה ועבירה של נהיגה ללא ביטוח לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל - 1970: עונשו של המשיב נגזר כדלקמן: א. קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו. ב. פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 7 חודשים. ג. פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. ד. הפעלת עונשי פסילה על תנאי שהוטלו בתיקים אלו: פסילה בת חודשיים מתיק 33738/00 מבית משפט לתעבורה תל אביב - יפו שניתן ב 6.11.00. פסילה בת 6 חודשים מתיק 5319/02 מבית המשפט לתעבורה נתניה שניתן ב 27.6.02. פסילה בת 4 חודשים מתיק 24701/04 מבית המשפט לתעבורה תל אביב - יפו שניתן ב 13.10.04. כאשר כל הפסילות ירוצו בחופף,ובחופף לפסילה שהוטלה בתיק 555/04 ובחופף לפסילה בת 250 יום שהוטלה בתיק 24701/04. ה. מאסר על תנאי למשך 7 חודשים, לתקופה של 3 שנים לגבי עבירות לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ולפי סעיף 67 לפקודה. הודעת הערעור מפורטת כדבעי ולפני הוסיף וטען עו"ד תאר בבהירות ראויה, כדרכו. עיקר חיציו,מופנים לקולת העונש אשר בגזר דינו של בית המשפט הנכבד דלמטה. טוען פרקליט מלומד כי אין מנוס במקרה זה מלקבוע למשיב עונש מאסר בפועל; כי מדובר במי אשר צבר עבירות רבות אשר עניינן נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח; במי אשר השים עצמו מעל החוק; במי אשר מזלזל בחוק. תמה הוא, פרקליט מלומד, מדוע זה סבור המשיב שאינו צריך לנהוג כחוק וכמצווה וכברור לו משכבר ימים. ומוסיף הוא עוד, כי עיני הציבור מופנות לפסיקות בית משפט נכבד, והרתעה שבעונש מאסר מתחייבת היא. כנגדו, טען סנגורו המלומד של המשיב, עו"ד כהן,ל אשר ניתן לטעון לטובתו של הנאשם וביקש להפנות את תשומת ליבו של בית המשפט להיותו של המשיב בגדר מקרה מיוחד. בן 60 הינו, גרוש, אב לשלושה ילדים, מי אשר עסקו קרס בשנת 2000 ונקלע הוא לחובות רבים. הפנה הוא בפירוט ובהדגשה לניסיונות השיקום המרובים אשר המשיב עורך. בניסיונותיו להחזיר חובותיו ולשקם עצמו כלכלית. הפנה הוא לאיזון שיש לעשות בין התיקים המרובים אשר צבר המשיב, אשר רובם תיקים ישנים, לדבריו, ובין נסיבותיו האישיות המיוחדות. ויאמר: חוזרים ושונים בתי משפט, פעם אחר פעם, בקולות רמים וחדים, על הצורך בזהירות הרבה אצל הנוהגים בכביש; על תרבות הנהיגה המתחייבת, כאשר מדי יום ביומו חוזות עינינו בתוצאות ההרסניות הנגרמות מחוסר זהירות, מחוסר תשומת לב, מן התחושה כי "לי זה לא יקרה". המשיב - עבירות רבות לו. מי אשר נכנס למכוניתו, מדי יום, ואין רישיון נהיגה בידו, על כל הנלווה לכך, כאשר גם אין ביטוח בכיסו. מי אשר שם עצמו מעל החוק, מזלזל בחיי זולתו וחייו דינו אחד הוא - בשליחתו למאסר, כמו גם בפסילתו שלא כדרך בה נהג בית משפט נכבד קמא. מנגד, שקלתי את נסיבותיו האישיות המיוחדות כשיקול לקולא. בחנתי דברי הסנגור המלומד למאמצי השתקמותו של המשיב, בגילו כמצבו. רוצה אני להאמין, כי אכן מטרה כנה למשיב לאסוף את חייו ולנהלם על דרך הנכון והישר, בתשלום חובותיו ובהפנמת האסור והמצווה על פי דין. אכן, ראיתי כל האמור והמפורט בדברי מדינה בהודעת ערעור אשר הגישה. צודקת היא בכל אמריה, הן באשר לדרכו הרעה של המערער והן באמור בענישה המתחייבת כתוצאה מכך. הודעת הערעור, כאמור, מפרטת השתלשלות דברים, מפנה למבחני פסיקה והלכות המתאימות לעניין זה. סוף דבר הוא בקבלת ערעור המדינה; אך עדיין, כאמור, בשים לב לאינדיוודיואליזציה של ענישה לאיש כגילו, כמצבו. באותו נסיון של בימ"ש לראות את האיש אשר לפניו, על מנת ולא להרוס ולחסום דרך של עתיד. ראיתי להדגיש נימוקי התחשבות באותו משיב כאשר אין בגזירת דינו זה כדי לשמש מודל במקרים אחרים. לאחר עיון בטענות באי כוח הצדדים, לאחר איזון בין טענות סנגוריה נכבדה ובין טענות פרקליט מלומד, ראיתי לקבל את ערעור המדינה, אשר כאמור, באופן הבא: 1. הריני מפעילה עונש הפסילה על תנאי של שישה חודשים מתיק 5319/02 כמו גם שני חודשי הפסילה מתיק 33738/00 בחופף לעונש הפסילה אשר הוטל בתיק זה ולעונש הפסילה אשר הוטל בתיק 24701/04. עונש ארבעה חודשים מתיק 24701/04 יופעל במצטבר, כך שתום הפסילה יהא ב-17.10.05. 2. גוזרת אני על פי סמכותי לפי סעיף 51ב לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 כי המשיב ירצה שלושה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות לפי חוות דעת הממונה על עבודות השירות מיום 3.7.05 בבית החולים וולפסון הלוחמים 62 חולון, בימים א' עד ה' מ07.30 עד 15.30 ובימים שישי וערב חג מ08.00 עד 12.00. המשיב יעבוד בעבודות שירות במגבלות מאמץ פיזי כאמור בחוות הדעת. 3. שאר חלקי גזר הדין נשארים בעינם. עבירת תעבורהמשפט תעבורה