עיכוב ביצוע חלקי

החלטת בית הדין האזורי בדבר עיכוב ביצוע חלקי בלבד של פסק הדין, כמוה כדחיית הבקשה למתן הסעד המבוקש במלואו. משסורבה הבקשה לעיכוב ביצוע, ולו חלקית, נפתח הפתח להתערבותה של ערכאת הערעור בגדרה של בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לה. להלן פסק דין בנושא עיכוב ביצוע חלקי: פסק דין השופטת נילי ארד הרקע 1. בית הדין האזורי בבאר שבע (סגנית השופט הראשי השופטת יהודית גלטנר-הופמן; עב' 1105/04, 1120/04, 1419/04) חייב את המערערת לשלם למשיבים - עובדים זרים אזרחי תורכיה, זכויות סוציאליות שונות ושכר טרחת עו"ד והוצאות משפט (להלן: פסק הדין). המערערת הגישה ערעור על פסק הדין (עע 354/07) והמשיבים מצידם הגישו ערעור שכנגד. החלטת בית הדין האזורי 2. בד בבד עם הגשת הערעור, הגישה המערערת לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין (להלן: הבקשה). בית הדין האזורי, קיבל באופן חלקי בלבד את הבקשה, תוך שהחליט כך: מחצית מחיובי פסק הדין תפקיד המערערת בקופת בית הדין; המחצית האחרת, בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות, תשלם המערערת למשיבים. בנוסף על כך, חויבה המערערת בתשלום בשכ"ט עו"ד והוצאות הבקשה בסך 2500 ש"ח (בש"א 2039/07); (להלן: החלטת בית הדין האזורי). הבקשה לעיכוב ביצוע 3. בעקבות החלטת בית הדין האזורי, הגישה המערערת לבית דין זה "בקשה בהולה לעיכוב ביצוע" במעמד צד אחד בבית דין זה (בש"א 453/07). רשם בית הדין הארצי, השופט אילן סופר (להלן: הרשם) קבע כי "בנסיבות אלו לא היה מקום לפנות לערכאת הערעור ועל כן הבקשה נמחקת" וכי היה על המערערת להגיש בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי. החלטת הרשם ניתנה מבלי להידרש לתגובת הצד שכנגד (להלן: החלטת הרשם). המערערת הגישה "ערעור בהול על החלטת רשם המוחקת בקשה לעיכוב ביצוע", תוך שטענה כי בפנייתה לערכאת הערעור בדרך של בקשת עיכוב ביצוע ולא בדרך של בקשת רשות ערעור, פעלה כדין וכמתחייב מההלכה הפסוקה. זאת מן הטעם, ש"התניית עיכוב הביצוע בתנאי כלשהו, דינה כסירוב לבקשה למתן עיכוב ביצוע, באופן שיש להשיג עליה בערכאת הערעור בדרך של בקשה לעיכוב ביצוע, ולא בדרך של בקשת רשות ערעור". לחלופין, טענה המערערת כי יש "לשנות את סיווגה של הבקשה לעיכוב ביצוע, ולדון בה כבקשת רשות ערעור" על החלטת בית הדין האזורי בעניין עיכוב ביצוע. במאמר מוסגר יצוין, כי בקשה לעיכוב ביצוע ארעי של החלטת בית הדין האזורי שהגישה המערערת במסגרת הערעור על החלטת הרשם, נדחתה על ידי בית דין זה בהחלטה מיום 1.7.07. 4. ביום 9.7.07 הודיעה המערערת על הסדר אליו הגיעו הצדדים, לפיו "... לעת עתה, יעכבו המבקשים את תשלום פסק הדין בהתאם להחלטת כב' סגנית שופט הראשי, יהודית גלטנר - הופמן, בבקשה לעיכוב ביצוע. זאת, לאור סוגיית מיסוי שבדעת המשיבים למצות; לאור הודעת הערעור שטרם הוכרעה; ולאור מחדל המשיבים לשלם עד כה אגרת המשפט בבית הדין האזורי בבאר שבע, כמתחייב". 5. בנסיבות העניין לא התבקשה תגובת המשיבים ופסק הדין ניתן על פי כלל החומר וכתבי בי דין שהובאו לפנינו. דיון והכרעה 6. נקדים ראשית דבר לאחריתו ונאמר, כי דין הערעור על החלטת הרשם להתקבל. בנסיבות המקרה, בו התקבלה הבקשה לעיכוב ביצוע בחלקה בלבד, עומדת למערערת אפשרות שבדין להגיש בקשה לעיכוב ביצוע לערכאת הערעור, כפי שאכן עשתה. ואין היא צריכה לנקוט בהליך של בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי. ונבאר. המסגרת הנורמטיבית 7. בתקנה 469 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, החלה בבית הדין לעבודה לפי תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), נקבע כי: " בית המשפט או הרשם המורה על עיכוב ביצוע רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שייראו לו, לרבות מתן ערובה מתאימה מאת בעל הדין המבקש את העיכוב וקביעת מועד להגשת כתב הערעור או בקשת רשות לערער". על פי הוראתה של תקנה 468 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי המבקש עיכוב ביצוע לעתור לבית דין שלערעור, אם נדחתה בקשתו על ידי בית הדין האזורי. ובלשון הכתוב: "סירב בית המשפט או הרשם שנתן החלטה לעכב את ביצועה, רשאי בית המשפט שלערעור לצוות על העיכוב". החלטת בית הדין האזורי בדבר עיכוב ביצוע חלקי בלבד של פסק הדין, כמוה כדחיית הבקשה למתן הסעד המבוקש במלואו. עמד על כך בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין דני גונן מפי השופט אשר גרוניס, אשר קבע כי "משסורבה הבקשה לעיכוב ביצוע, ולוּ חלקית, נפתח הפתח להתערבותה של ערכאת הערעור בגדרה של בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לה"[ע"א 3976/02 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' דני גונן, ניתן ביום 5.6.02 (להלן: עניין דני גונן)]. הוסיף השופט גרוניס בעניין דני גונן ועמד על משמעותו של עיכוב חלקי בערכאה קמא, בהגיעו לבחינתה של ערכאת ערעור, וכך אמר: "תקנה 468 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי ערכאת הערעור רשאית לצוות על עיכוב ביצוע אם הערכאה הראשונה סירבה לבקשה דומה. הסירוב עליו מדברת אותה תקנה הינו אף סירוב חלקי, שיכול להתבטא בצורות שונות. כך למשל, במקרה של פסק דין כספי, סירוב חלקי משמעו עיכוב של חלק מן הסכום הפסוק... סירוב חלקי מסוג אחר הינו כאשר פסק הדין מעוכב לתקופה מוגבלת, שאינה משתרעת עד למתן פסק הדין בערעור (ב"ש 227/83 גולדברג נ' גולדברג, פ"ד לז(2) 778)". בעניין איזנברגר חזר השופט גרוניס על הכלל לפיו "כאשר מדובר בסירוב מלא או חלקי של עיכוב ביצועו של פסק דין, יש לפנות לערכאת הערעור על דרך בקשה לעיכוב ביצוע ולא במסלול של בקשה לרשות ערעור" [רע"א 4452/06 אורית איזנברגר נ' אליהו קדר, 15.6.06]. התניית עיכוב הביצוע בהפקדת הסכום במזומן בקופת בית המשפט או בהפקדת ערבות בנקאית מהווה אף היא "סירוב חלקי" לבקשת עיכוב הביצוע וגם במקרה כזה "עצם השתת התנאי יש בו משום סירוב, או ביתר דיוק אי היעתרות מלאה לבקשה" ו"המסלול הנכון הוא הגשת בקשה לעיכוב ביצוע לערכאת הערעור ולא בקשת רשות ערעור" [רע"א 2524/06 עגיב יעוץ וניהול בע"מ נ' רו"ח יאיר רבינוביץ-יו"ר הרשות לבקשת תקציבים רבינוביץ,ניתן ביום 10.4.06 - בהחלטתו של השופט גרוניס; רע"א 5533/06 מזל נחום נ' קרן אהרונסון בע"מ, ניתן ביום 2.8.06 - פסק דינה של השופטת עדנה ארבל; וראו גם בש"א 7/99, 12/99 תנובה - מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ -יהושע פאול, ניתן ביום 28.1.99 - פסקה 10 לפסק דינו של השופט אליאסוף] היה והערכאה הדיונית נעתרה לבקשת עיכוב הביצוע, או אז בידי בעל הדין המתנגד לה, להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי [רע"א 8813/05 עמותת במות נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 17.8.06; ע"א 3604/02 אילן אוקו נ' יחיאל שמי, פ"ד נו(4) 505, 509; רע"א 335/88 מתתיהו נ' בנק למימון ולסחר בע"מ (לא פורסם); המ' 303/56 ברגמן נ' צ'רניצקי, פ"ד יא 223]. מן הכלל אל הפרט 8. בעניינו, הורה בית הדין האזורי על הפקדת מחצית הסכום הפסוק בקופת בית הדין ועל תשלום מחציתו האחרת לרבות שכר טרחה והוצאות למשיבים, כלומר, הבקשה לעיכוב ביצוע לא התקבלה במלואה. משכך הוא, ולאור ההלכה הפסוקה, עומדת למערערת האפשרות להגיש לבית דין זה בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין במלואו, מבלי שיותנה בתנאים. בנסיבות אלה, לא היה מקום להורות על מחיקת הבקשה לעיכוב ביצוע, ובית דין זה יידרש לדיון בה לגופו של עניין. 9. סוף דבר - הערעור מתקבל. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.עיכוב ביצוע