עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

להלן החלטה בנושא עיכוב הליכים לגבי חברה שנתמנה לה כונס נכסים לפי דיני החברות ולא ננקטו נגדה הליכי פירוק. החלטה 1. בפני בקשה מטעם כונס הנכסים להורות על עיכוב הליכי התביעה שהוגשה ביום 8.3.06 ע"י ורד שלי (להלן: "המשיבה), כנגד חברת אלרום השקעות בינוי ותעשיה בע"מ (בכינוס נכסים) (להלן: "החברה") במסגרת עב 825/06 בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. 2. רקע ונסיבות הצריכות לענין: א. א. בהחלטתי מיום 4.2.99 מיניתי את המבקש, עו"ד ריבנוביץ, ככונס נכסים זמני על כלל נכסי החברה וזכויותיה. הבקשה למינוי הוגשה מטעם בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק(, שהינו נושה מובטח של החברה. ב. ב. ביום 25.7.99 מונה המבקש כמנהל וכונס נכסים קבוע של החברה. ג. ג. ביום 8.3.06 הגישה המשיבה לבית הדין האזורי לעבודה תביעה לפיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת כנגד החברה בטענה כי פוטרה מעבודתה בחברה לאחר תום חופשת לידתה. [המשיבה הועסקה ע"י החברה בין התאריכים 18.10.1996 לבין 18.10.1999]. 3. 3. נימוקי הבקשה היו אלה: א. א. המשיבה לא הועסקה כלל עי" כונס הנכסים ולא פוטרה על-ידו. כונס הנכסים אינו ערוך להתגונן בהליכי תביעה דנן בשם החברה שכן אין ברשותו המידע הקשור למערכת היחסים שבין החברה ובין עובדיה, לרבות המשיבה. ב. ב. משחלפו מספר שנים מאז החלו הליכי הכינוס, ומשהחברה נותרה חייבת סכומים נכבדים לנושה המובטח - הבנק, ואין במצבת נכסיה כדי לסלק ולו חלק קטן מחובה זה, ברור הוא כי אין סיכוי מעשי כי הנושים הבלתי מובטחים של החברה, לרבות המשיבה, יזכו בסופו של דבר לתשלום כלשהו. ג. ג. ניהול הליכים משפטיים בשם החברה יביא לגידול מיותר וחסר תועלת בהוצאות הכינוס, מבלי שיהיה כל סיכוי מעשי כלשהו שהמשיבה תזכה בסופו של דבר לתשלום כלשהו מהחברה. ד. ד. למשיבה לא ייגרם כל נזק עקב עיכובם של הליכים אלו. 4. 4. המשיבה מתנגדת לבקשה. להלן נימוקיה: א. א. המשיבה ציינה בתצהירה כי היא הגישה התביעה שעיכובה מתבקש במסגרת בקשה זו לאחר שנודע לה מבדיקה שהיא ערכה עובר להגשת התביעה, שטרם מונה מפרק לחברה, ומפאת חששה שלאור זאת היא לא תוכל למצות את זכויותיה על-פי דין בשל התיישנותה הצפויה של התביעה. ב. ב. בניגוד לחברה בפירוק, אין מניעה עקרונית להגיש תובענות כנגד חברה המצויה בהליכי כינוס נכסים. המשיבה סומכת יתדותיה בענין זה על בר"ע 74/86 אתא טכסטיל בע"מ (בכינוס נכסים) נ' לוי שטראוס בע"מ, פ"ד מ(2) 301. ג. ג. רואים פיצויי פיטורין כחלק משכר עבודה, ועל כן יש להם קדימות בעת חלוקת נכסי החברה, מכח הפסיקה, ומכח סעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 וסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980. ד. ד. המשיבה נמצאת בפני שוקת שבורה שכן כל עוד לא מונה מפרק לחברה אין באפשרותה לממש את זכויותיה הסוציאליות, וזאת מהסיבה שכל עוד החברה מצויה בהליכי כינוס ולא בהליכי פירוק, לא ניתן להטיל אחריות אישית על מנהל החברה ובעל המניות העיקרי בה (מר אלי סדון). עם זאת, מציינת המשיבה כי במידה והכונס סבור כי יש מקום לפעול כנגד מר אלי סדון, הרי שיש באפשרותו להגיש בקשה לצרפו לתביעה נשוא בקשה זו. ה. ה. המבקש לא זו בלבד שהוא לא צירף תצהיר לבקשתו, הוא אף לא פירט דבר בנוגע למצב נכסיה של החברה, לשיעור חובותיה לנושים המובטחים והוא הגדיל לעשות עת ציין בבקשתו כי לא ייגרם כל נזק למשיבה מעיכוב הליכי התביעה. ו. ו. מכל מקום, הכונס גובה סכומים ניכרים במסגרת הליכי הכינוס מהשכרת מבנים המצויים בשטח הפארק התעשייתי בו שוכנת החברה, ומכאן שקיימת אפשרות כלכלית לתשלום הסכומים שייפסקו לטובתה. 5. 5. במענה לתגובת המשיבה, טען המבקש את הטענות הבאות: א. א. בר"ע 74/86 אתא טכסטיל בע"מ (בכינוס נכסים) נ' לוי שטראוס בע"מ, פ"ד מ(2) 301 עליו מסתמכת המשיבה אינו רלוונטי לעניינינו באשר הכונס כלל לא העלה טענה כי אין המשיבה רשאית להגיש תביעה נגד החברה שהינה בהליכי כינוס, אלא כל שנטען בבקשה הוא שיש להורות על עיכוב הליכי התביעה אותה הגישה המשיבה כנגד החברה מהסיבות שצוינו במסגרת הבקשה, כאמור לעיל. ב. ב. אכן הדין מעניק לחובות בגין פיצויי פיטורין עדיפות על פני חובות רגילים לספקים אחרים, אך אין בכך כדי להעניק למשיבה עדיפות על פני הנושה המובטח - שהוא הבנק, כך שאין כל ממש בטענת המשיבה לפיה עיכוב הליכי התביעה יציב אותה בפני שוקת שבורה שכן ממילא היא לא תוכל להיפרע מהחברה את הסכומים שייפסקו לטובתה, במידה וייפסקו, לאור העובדה שהחברה נותרה חייבת סכומים בהיקף כספי גדול ביותר לבנק ולאור העובדה שאין במצבת נכסיה של החברה, לרבות דמי השכירות אותם גובה הכונס מהשכרת מבנים המצויים בשטח הפארק התעשייתי שבו שוכנת החברה, כדי לסלק את חובה של החברה לבנק. ג. ג. יש באפשרות המשיבה להגיש בקשה לצו פירוק כנגד החברה, בהיותה נושה מותנה או עתידי של החברה, וכי לאחר קבלת צו הפירוק ע"י החברה יהיה באפשרותה להיפרע את זכויותיה הסוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי. ד. ד. הכונס אינו נדרש לצרף לבקשה תצהיר מטעמו לאימות העובדות הנטענות בבקשה, זאת מכח היותו בעל תפקיד מטעם בית המשפט. ה. ה. טענת המשיבה לגבי אפשרות הכונס להגיש בקשה לצירופו של מנהל החברה ובעל המניות בה לתובענה שעיכובה מתבקש במסגרת בקשה זו, לא ברורה שכן אם המשיבה סבורה שיש להפנות את התביעה נגד מר סדון, היתה מתכבדת ומגישה התביעה נגדו ולא נגד החברה. דיון: 6. 6. בקשה זו, דינה להדחות. אסביר להלן החלטתי: 7. 7. כידוע קיימת הבחנה בין חברה בפירוק לבין חברה בכינוס נכסים. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 אין כל הוראה המורה על עיכוב הליכים לגבי חברה שנתמנה לה כונס נכסים לפי דיני החברות ולא ננקטו נגדה הליכי פירוק. [ראה: סעיף 267 לפק' החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; בר"ע 74/86 אתא טכסטיל בע"מ (בכינוס נכסים) נ' לוי שטראוס בע"מ, פ"ד מ(2) 301]. 8. 8. המבקש כאמור טוען כי במקרה זה, החברה אינה מסוגלת לנהל עסקיה בדרך הרגילה ולמעשה בעניינה הליך הכינוס הוא אך שלב בדרך לחיסולה של החברה ולכן על אף שאין עסקינן בחברה בפירוק הדין צריך להיות זהה במובן זה שינתן צו לעיכוב הליכי התביעה. טענה זו מקובלת עלי באופן חלקי בלבד. אסביר: נכון הוא שהמצב היום הוא כזה שחברה שנתמנה לה כונס נכסים לעיתים כלל אינה חברה חיה ופעילה ולעומת זאת קורה שדווקא הליכי פירוק אשר ננקטו נגד חברה הביאו לחידוש או להמשך פעילותה. עם זאת, נדמה כי מניעת סמכות מביהמ"ש להפעיל את סמכותו ולהכריע בתביעות שהוגשו לו, יכולה להתבצע אך ורק על יסוד הוראת חוק, כאשר הוראה חוקית כזו כאמור קיימת רק לגבי חברות שבפירוק והיא לא קיימת לגבי חברות שבכינוס. [סעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; בר"ע 74/86 אתא טכסטיל בע"מ (בכינוס נכסים) נ' לוי שטראוס בע"מ, פ"ד מ(2) 301]. בנסיבות אלה בהן אין חקיקה המגבילה את הגשת התביעה כנגד כונס הנכסים בבית המשפט המוסמך, וכל זמן שלא שונה מצב זה בדרך של חקיקה, אני סבור שיש לפרש את הדין באופן שאינו מצמצם את זכות הגישה של המשיבה לביהמ"ש, בהיות זכות הגישה לערכאות זכות חוקתית ראשונה במעלה. 9. 9. אין מחלוקת כי ביום 25.7.99 מונה המבקש ככונס נכסים קבוע של החברה. לטענת המשיבה, שלא נסתרה ע"י המבקש, היא הועסקה ע"י החברה בין התאריכים 18.10.1996 לבין 18.10.1999, כך שלמעשה היא פוטרה לאחר שהמבקש מונה ככונס נכסים של החברה. עם זאת, במסגרת הבקשה טען המבקש כי המשיבה לא פוטרה על-ידו וכי אין לו כל ידיעה באשר לנסיבות העסקתה ו/או פיטוריה ועל-כן הוא אינו ערוך להתגונן בהליכי התביעה דנן בשם החברה. לטעמי, אין בטענה זו של המבקש כדי להצדיק עיכוב הליכי התביעה. מכל מקום, כפי שכבר ציינתי לעיל, נראה לי כי אם היתה כוונה להעניק לכונס נכסים שמונה על ידי ביהמ"ש פריבילגיה כלשהי באמצעות מעין "מערכת סינון" של תביעות, הדבר צריך היה להיעשות בדרך של חקיקה מפורשת, כפי שיש כלפי מפרק, בסעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג - 1983. 10. 10. זאת ועוד, הסמכות הבלעדית לבדוק תביעות חוב הוענקה למפרק בהליכי פירוק חברה. אין כל הוראה המסמיכה כונס נכסים לפי דיני החברות, שנתמנה לאכיפת שעבוד של נושה מובטח, לדון בתביעות חוב של נושים לא מובטחים, כולל נושים בדין קדימה. נראה לי כי כל עוד לא מצא המחוקק לנכון להקנות לבעל תפקיד זה סמכויות דומות לאלה של מפרק בכל הנוגע לתביעות חוב, אין זה סביר לעכב הליכים שנתמנה לה כונס נכסים לפי דיני החברות (ולא ננקטו נגדה הליכי פירוק), מבלי להקים מנגנון שיהיה מוסמך לטפל בתביעות חוב, כפי שהדבר נעשה על-ידי מפרק החברה. [אליעזר וולובסקי, כונס נכסים בדיני החברות, מהדורה שניה, 2004, עמ' 512, 527]. 11. 11. למעלה מן הנדרש אציין כי אין אני מקבל את טענת המבקש כי עלי לעכב את הליך התביעה נוכח מצבת נכסיה של החברה שמאפשר אך ורק סילוק חלק קטן מחובה לנושה המובטח, הוא הבנק, ללא סיכוי מעשי כי הנושים הבלתי מובטחים של החברה, לרבות המשיבה, יזכו בסופו של דבר לתשלום כלשהו. 12. 12. זאת ועוד, המבקש לא צירף תצהיר לבקשתו והוא לא פירט את מצב נכסיה של החברה או את שיעור חובותיה, נכון להיום, לנושים המובטחים, אלא הוא טען באופן כללי שאין במצבת נכסיה של החברה, לרבות דמי השכירות שגובה הכונס מהשכרת המבנים המצויים בשטח הפארק התעשייתי שבו שוכנת החברה, כדי לסלק את חובה של החברה לבנק (שהוא הנושה המובטח), ועל כן גם אם תזכה המשיבה בתביעתה, הרי שאין שום סיכוי שהיא תוכל להיפרע מהחברה את הסכומים שנפסקו לטובתה. אמנם הלכה היא שנושאי תפקידים מטעם בית המשפט אינם נדרשים לצרף תצהיר בכל בקשה ובקשה, וחזקה כי דבריהם אמת [ע"א 5709/99 זיוה לוין נ' גד שילר עו"ד ואח', תק-על 2001(2), 332], אך למצער היה על הכונס לפרט את טענתו היינו לציין את גודל החוב המובטח מחד ואת היקף סיכוי המימוש מאידך כדי שבית המשפט יוכל לבחון את הממשות שבטענה. משלא עשה כן אני מתעלם מטענה זו. 13. 13. אשר על כן, הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה הוצאות בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ. עיכוב הליכיםמינוי כונס נכסיםכינוס נכסים