הלכת אסולין

לאחר פסק הדין ב" 10641/05 הפניקס הישראלי נ' אסולין ניתן תוקף על ידי בתי המשפט במסגרת תביעות לתגמולי ביטוח להנחיות המפקח על הביטוח (מיום 9.12.98 ו - 29.5.02) לעניין חובת מבטחת להודיע למבוטח מלוא עמדתה באשר לתביעתו בהזדמנות הראשונה, לרבות הסנקציה של מניעות מלהעלות טענות נוספות לאחר מכן. נקבע כי הנחיות המפקח לא קבעו נורמה חדשה כי אם העלו על הכתב אחד ההיבטים והנגזרות של חובת התום הלב. צוין כי במבחני השכל הישר, לחברות הביטוח די משאבי כסף ומשאבי זמן כדי להיערך כך שתשובותיהן למבוטחים לא יהיו חלקיות אלא מבוססות ורציניות. להלן החלטה בנושא הלכת אסולין: החלטה 1. בפני בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הנתבעת. הבקשה מתבססת על כך שהטענות הכלולות בסעיפים אלו לא הועלו על ידי הנתבעת טרם הגשת כתב התביעה ובהזדמנות הראשונה שהייתה לה. כיון שכך, טוען התובע, הרי שלפי הנחיות המפקח על הביטוח וההלכה הפסוקה מנועה הנתבעת מלהעלות כיום טענות אלו במסגרת כתב הגנתה. נבחן את הרקע לבקשה ואת טענות הצדדים. 2. בתיק מתנהלת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסות לביטוח חיים הכוללות גם תשלום תגמולי ביטוח בשל אבדן כושר עבודה. ביום 10.6.94 נפגע התובע בתאונה. התובע פנה לנתבעת בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסות. הנתבעת שילמה לתובע תגמולים בשל אבדן כושר וזאת עד ליום 2.11.06. במועד זה שלחה הנתבעת לתובע מכתב בנוסח זה: "1. לאחרונה נבדקת על ידי מומחים מטעם חברתנו כאשר על פי קביעתם לא מתקיים אצלך עוד מצב של אי כושר מוחלט לעבודה כהגדרתו בפוליסה. 2. יתרה מכךף בהתאם לקביעת המומחה בתחום הנוירופסיכולוגי עולה כי קיימת מצדך האגרת סימפטומים, התחזות והגזמה. 3. בנסיבות אלה עלינו לדחות את התביעה הן משום שאינך נמצא באי כושר מוחלט לעבודה כהגדרת המונח בפוליסה והן נוכח הוראות סעיפים 22 - 25 לחוק חוזה הביטוח. 4. אין במכתבנו זה כדי למצות את מלוא הטענות העומדות בפני חברתנו כלפיך ואנו שומרים על זכותנו לתבוע חזרה סכומים ששולמו לך עקב טעות ו/ או הטעיה מצדך בתקופה בה לא הייתה כבר באי כושר מוחלט לעבודה". 3. לאחר הגשת כתב ההגנה הגיש התובע בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה. במסגרת הבקשה נטען כי הנתבעת מנועה מלטעון כל טענה אחרת שלא נטענה על ידה במסגרת מכתבה מיום 2.11.06. נטען כי העלאת הטענות הנוספות במסגרת כתב ההגנה אסורה על פי הנחיות המפקח על הביטוח, על פיהן על מבטחת להעלות בפני מבוטח את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה. 4. הנתבעת הסכימה למחיקת סעיפים 15ב' ו - 38 מכתב ההגנה ולאור הסכמתה אני מורה על מחיקת סעיפים אלו. המחלוקת בין הצדדים נותרה לגבי סעיפים 14, 15 א' , 15 ג' , 39 ו - 40 לכתב ההגנה. הנתבעת טוענת כי האמור בסעיפים אלו אינו בבחינת נימוקי דחיה חדשים אלא טענות הגנה לגיטימיות. 5. לאחר עיון בבקשה ובתגובה החלטתי להיעתר לבקשה בחלקה. אין חולק כיום, לאחר פסק הדין ב" 10641/05 הפניקס הישראלי נ' אסולין, (4.5.06) (להלן: "הלכת אסולין") כי להנחיות המפקח על הביטוח (מיום 9.12.98 ו - 29.5.02) לעניין חובת מבטחת להודיע למבוטח מלוא עמדתה באשר לתביעתו בהזדמנות הראשונה, לרבות הסנקציה של מניעות מלהעלות טענות נוספות לאחר מכן, ניתן תוקף על ידי בתי המשפט במסגרת תובענות לתגמולי ביטוח. נקבע כי הנחיות המפקח לא קבעו נורמה חדשה כי אם העלו על הכתב אחד ההיבטים והנגזרות של חובת התום הלב. צוין כי "במבחני השכל הישר, לחברות הביטוח די משאבי כסף ומשאבי זמן כדי להיערך כך שתשובותיהן למבוטחים לא יהיו חלקיות אלא מבוססות ורציניות" ( שם). לאור הלכה זו תבחן הבקשה למחיקת הסעיפים. 6. במסגרת סעיף 14 לכתב ההגנה מוכחשת התאונה עצמה וכל קשר סיבתי בינה ובין הנזקים הנטענים. הכחשה זו - אינה במקומה. אין מקום להכחיש היום, לאחר שנים בהם שולמו תגמולי הביטוח ללא כל טענה בעניין זה, וגם כאשר במכתב מיום 2.11.06 לא נאמר דבר בעניין, את התאונה. על הנתבעת היה להעלות בהזדמנות הראשונה שהייתה לה את טענת הכחשת התאונה. טענה זו, בעניין הכחשת התאונה, הכלולה בסעיף 14, תימחק מכתב ההגנה. לא כך לעניין הכחשת נזקי התאונה והקשר הסיבתי בין התאונה למצבו הרפואי הנטען של התובע, טענה הכלולה גם בסעיף 14 וגם בסעיף 15 א', שהרי טענה זו נלווית לטענות הנתבעת בעניין העדר אבדן הכושר. בסעיף 15 ג' מוכחשים העתקי מסמכים ומקובל עלי כי המקום הראוי להעלות טענה זו הוא במסגרת כתב ההגנה ולא קודם לכן. סעיפים 39 ו 40 דנים בטענה כי התובע לא עשה די על מנת להקטין את נזקו. שוב, מדובר בטענות לעניין גובה הנזק אשר נלוות לטענות בדבר העדר אבדן אי כושר, לפחות לגבי תקופה מסויימת. המחלוקת לעניין גובה הנזק והתקיימות מצב של אי כושר על פי הפוליסות היא היא המחלוקת בין הצדדים כפי שהודעה לתובע במכתב הנתבעת והטענות הכלולות בעניין זה במסגרת כתב ההגנה הן לגיטימיות. 7. לאור כך, הבקשה מתקבלת בחלקה. סעיף 14 בחלקו ימחק מכתב ההגנה. לגבי סעיפים 15א', 15ג' , 39, 40 - הבקשה נדחית. 8. הוצאות הבקשה ידונו בסיום ההליך.הלכות משפטיות