השבת המצב לקדמותו | עו"ד רונן פרידמן

##מהו כלל "השבת המצב לקדמותו" ?## הכלל המנחה בתביעות נזיקין ובתביעות ביטוח נעוץ בעקרון "השבת המצב לקדמותו" (RETITUTIO IN INTEGRUM), היינו, שמצבו של הניזוק ביחס לרכוש שנפגע יושווה, במידת האפשר, למצב, בו היה נתון לפני מעשה העוולה, שיהיה מצבו לא גרוע מזה, אך גם לא עדיף מזה. בית המשפט פסק כי הנכון הוא, שיש להחליט בכל מקרה על פי נסיבותיו ויש להשתדל להגיע לתוצאה, אשר אינה פוגעת בנתבע באופן בלתי פרופורציונאלי ואשר אינה מאפשרת התעשרות בלתי סבירה של התובע. אולם נראה לי כי אם צריך מישהו לסבול כתוצאה מן הנזק שארע, סביר יותר שהנזק יפול על שכם הנתבע, האחראי למעשה הנבלה, מאשר על התובע קורבן העוולה. בהתאם לעיקרון הנוהג, בית המשפט לא יאשר החלפת חדש תחת ישן, אלא רק לאחר שנחה דעתו כי לא ניתן להשיג את המיטלטלין שניזוקו בשוק, ואף לא מיטלטלין אשר צורתם וערכם מתקרבים ככל שאפשר לסוג ולערך של המיטלטלין לפני מקרה הנזיקין. בע"א 198/69 אריאלי נ' מחלוף ואח', פד"י כ"ג (2) 683, נדון מקרה של גרימת נזק למכונית שלא ניתן היה לתקנו ונקבע כי הכלל בדבר החזרת המצב לקדמותו פירושו במקרה כמו זה שלפנינו שעל המזיק לאפשר לניזוק לרכוש מכונית אחרת במקום זו שהייתה לו, כפי שהייתה לפני המקרה, אם ניתן להשיג מכונית כזאת בשוק. רק אם אין שוק למכוניות כאלה, או שבפועל אי-אפשר להשיגה באותו זמן, כי אז זכאי הניזוק לרכוש על-חשבון המזיק מכונית חדשה ולחייבו גם בשם הוצאה הכרוכה בהבאתה למצב של פעולה תקינה. אף אם לא ניתן למצוא בשוק מכונית מסוג זהה לזו שנפגעה, עדיין אין הניזוק רשאי לרכוש מכונית חדשה על חשבון המזיק, אלא עליו לחפש מכונית אחרת, אשר צורתה וערכה מתקרבים ככל האפשר לסוג ולערך של רכבו לפני התאונה. רק אם נכשל אף ניסיון זה, יוכל לרכוש מכונית חדשה. ##החזרת המצב לקדמותו - ערעור:## נקודת המוצא הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי היא כי הגשת ערעור אין בה לעכב את ביצוע פסק הדין. כדי לחרוג מן הכלל על מבקש העיכוב לשכנע את בית המשפט בשני תנאים, הראשון כי סיכויי הערעור טובים והשני כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. בגדר התנאי השני על המבקש לשכנע את בית המשפט שאם יזכה בערעור, יתעורר קושי להש יב את המצב לקדמותו (ראו בין היתר ע"א 7617/16 ברג נ' רוזנברג). במקרה של חיוב כספי, השבת המצב לקדמותו משמעות ה החזרת הכספים שישולמו לתובע אם הערעור יתקבל. בין שני התנאים מתקיימים יחסי גומלין בדמות "מקבילית כוחות" – ככל שמאזן הנוחות נוטה לכיוון המבקש, ניתן להקל בדרישה בנוגע לסיכויי הערעור ולהיפך (ע"א 7375/16 זכרנקו נ' מדינת ישראל). ואולם, בית המשפט חזר והדגיש לא אחת כי את עיקר כובד המשקל יש לשים על השיקולים שעניינם השבת המצב לקדמותו ולא על סיכויי הערעור ועל כן מאזן הנוחות הוא השיקול המכריע (ע"א 8823/16 לוי נ' זייגר (29.1.2017); ע"א 620/16 רשות מקרקעי ישראל נ' מזרחי). החזרת המצב לקדמותו