ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה

כתוצאה מרוח חזקה, קרס מתקן כדורסל שעמד על סף בריכת השחייה בחצרו של התובע לתוך הבריכה וגרם לקרע בציפוי הוניל המחפה את דפנותיה. להלן פסק דין בנושא ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה - נפילת מתקן כדורסל בגלל הרוח: עניינה של התביעה שלפניי בדרישת התובע לחייב את הנתבעים, חברת הביטוח הפניקס (להלן: הפניקס) וסוכן הביטוח סדן (להלן: הסוכן) לפצותו מלוא סכום הנזק שנגרם לרכושו שהיה מבוטח, לטענתו, בפוליסה לנזקי רכוש.   אירוע הנזק - ביום 29.4.08 כתוצאה מרוח חזקה, קרס מתקן כדורסל שעמד על סף בריכת השחייה בחצרו של התובע לתוך הבריכה וגרם לקרע בציפוי הוניל המחפה את דפנותיה.   טענות התובע - לטענת התובע נזק זה, אשר עלות תיקונו מסתכמת בסך של 27,000 ש""ח (הצעת מחיר הוצגה) מכוסה בפוליסת הביטוח שברשותו, פוליסה שרכש באמצעות הסוכן אצל הפניקס. לדבריו כאשר קיבל לידיו לראשונה בשנת 2006 את פוליסת הביטוח שרכש באמצעות הסוכן הבחין כי לא קיים בה סעיף המבטח את צנרת הבריכה ואת ציפוי הוניל שלה. הואיל והתובע חפץ בכיסוי ביטוחי לכל נזק העשוי להיגרם לאלה, פנה לסוכן בבקשה להרחבת הפוליסה לצורך הכללת הרכיבים הנוספים במסגרתה. הסוכן נענה לבקשה והוסיף בכתב יד על גבי הפוליסה כי זו תכלול גם את הצנרת וגם את הציפוי. בעבור התוספת חויב התובע בסך של 576 ₪. שנה לאחר מכן חודשה הפוליסה פעם נוספת כאשר היא כוללת בחובה מראש גם רכיבים אלה. בתאריך 29.4.08 הודיע התובע לסוכן הביטוח, כי בעקבות רוח חזקה נפל מתקן כדורסל על הבריכה ונגרם נזק לציפוי הווניל. כעבור שעתיים ממתן ההודעה התקשר לתובע שמאי מטעם הפניקס בשם רועי והודיעו כי לא יוכל לבדוק את הבריכה. לטענת התובע ביקש רועי את התובע לצלם את הנזק ואישר לו לתקן את הטעון תיקון. למחרת היום הגיע שמאי אחר לביתו של התובע צילם את הנזקים במשך מספר דקות ויצא לדרכו. לאחר זמן הודיעה הפניקס בכתב לתובע כי היא דוחה את דרישתו לתשלום הפיצויים. לשיטתה, הנזקים שנגרמו אינם כלולים במסגרת פוליסת הביטוח שברשותו. לטענת התובע יש לפרש את הפוליסה ככוללת בחובה כל פיצוי בגין נזקים שייגרמו לרכושו שבוטח משזו הייתה כוונת הצדדים אשר הועלתה על הכתב. טענות הסוכן על פי טענת הסוכן, התובע ביטח את הבריכה ביטוח צד ג' וביטוח נזקי מים. ציון ציפוי הבריכה (ציפוי הוניל) היה אך ורק עקב כך שהתובע טען לפניו כי במקרה של נזק מים הוניל יקר מציפוי אחר ולפיכך אוזכר הוניל בתוספת. התובע לא חוייב בפרמייה נוספת ולא שולמה פרמייה נוספת. הואיל והנזק לוניל אינו מכוסה בפוליסה יש לדחות את התביעה. טענות הפניקס הפניקס מכחישה את קרות האירוע ואף את חבותה לתשלום הנזקים. לטענתה הכיסויים הנכללים בפרק א' לפוליסה אינם כוללים נפילת מתקן כדורסל לתוך הבריכה ולפיכך אין היא חבה בכל פיצוי לתובע. לחילופין לטענתה התובע הודיע על האירוע הנטען לראשונה כ-10 ימים לאחר שקרה. גרסתו של התובע, לפיה ניתן לו אישור להתחיל בתיקון הבריכה והסרת ציפוי הווניל עובר להגעת השמאי אינה נכונה ותיקון הבריכה טרם הגעת השמאי נועדה למנוע מהנתבעת לבדוק את האירוע הנטען כהווייתו. הנתבעת הכחישה את טענת התובע, לפיה השמאי לא הגיע לביתו ביום בו דווח על האירוע . לחילופין טוענת הנתבעת כי אף אם היה האירוע הנטען מכוסה על פי תנאי הפוליסה הרי שעלות התיקון הייתה מסתכמת בסך 8,000 ₪ ולא כפי שטען התובע. לכתב הגנתה צורפה חוות דעת שמאית. עוד צירפה התובעת את הפוליסה. הצדדים העידו לפניי וחקרו זה את זה. לתובע העיד בנוסף מר אלי תרועה אשר תיקן את הנזק שנגרם לבריכה, כן העיד מר יוסי איפרגן, סוכן הביטוח שלו כיום. הסוכן העיד לעצמו ולפניקס העידו נציגת הפניקס הגב' מרים בירן והשמאי מר איתן בוטנסקי.  דיון לאחר שבחנתי ושקלתי את טענות הצדדים ומכלול הראיות שהונחו לפני, אני קובעת שדין תביעת התובע להתקבל, והכול כפי שיפורט להלן: תחילה, הואיל ואירוע הנזק הוכחש על ידי הפניקס והואיל וקיומו הינו תנאי ויסוד ליתר השאלות בתיק אדרש לעניין זה תחילה. התובע חזר בעדותו על האמור בכתב התביעה ואישר את קרות הנזק. עיון בתמונות שהונחו לפניי תואם את פרטי האירוע. מדובר בקרע מעוגל המתאים לסיפור פרטיי המקרה לפיו חישוק הסל פגע בציפוי הוניל. עדות התובע אף נתמכה מעדותו של מר תרועה אשר השמיע כי סייע לתובע להוציא את הסל מהמים. אומנם עדות זו האחרונה אינה תואמת באופן מוחלט את האמור בטופס ההודעה (נ/1) לפיה התובע ובנו הם שהרימו את המתקן מהמים, יחד עם זאת גם סתירה של ממש אין בדברים שכן בשלב זה כפי הנראה נכח גם מר תרועה במקום, ראה דברי התובע בטופס ההודעה שנחתם ביום 1.5.08 בו נטען כי בעלי מקצוע כבר החלו בביצוע עבודת התיקון. ראה גם אישור למועד ביצוע העובודת בחוו"ד השמאי בביקורו במקום ביום 1.5.09 (נ/1) נוכח האמור אקבל כי האירוע אכן התרחש כפי שתיאר אותו התובע. באשר למועד התרחשות האירוע - התובע טען בתביעתו כי האירוע קרה ביום 29.4.08. בפנייה לפניקס (נ/2) מיום 1.5.09 נכתב מועד האירוע כיום 30.4.09 וכך גם בטופס ההודעה. יחד עם זאת עיון באמור בדברי התובע באותו טופס מעלה כי האירוע ארע למעשה יום קודם לכן. תחילה סבר התובע כי הנזק אינו משמעותי ולמעשה הבחין בו רק למחרת כאשר ראה שהמים מתחילים לצאת מהבריכה. בחוו"ד השמאי (נ/1) נכתב כאילו האירוע קרה ב - 21.4.08 אולם אזכור נוסף למועד זה לא ראיתי ואפשר כי מדובר בטעות קולמוס ולא יותר מכך. אני קובעת אם כן כי ציפוי הוניל נפגע מנפילת מתקן הסל לתוך הבריכה ביום 29.4.08. כעת תידון שאלת הכיסוי הביטוחי ברע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נ' סהר חברה לביטוח פ"ד נ' (3) עמ' 281 קובע כב' השופט בך את השיקולים המנחים בבוא בית המשפט לפרש פוליסת ביטוח במטרה לבחון אם המובטח עמד במקרה ספציפי בתנאים שנכללו בה והוא קובע בין היתר דברים אלה: "א) כאשר נוסח ותוכן הפוליסה אינם בהירים וברורים די צרכם, וכאשר אין הם חד-משמעיים, אזי מן הדין לפרש את המסמך נגד מנסחו, היינו כמעט תמיד נגד המבטח. ב) במקרה של ספק יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח. ג) כשלעצמי הייתי לוקח בחשבון גם את הדוקטרינות האמריקאיות שתוארו לעיל, (פירוש פוליסת הביטוח בהתאם לציפיות הסבירות של המבוטח - ת.נ.ש.) אך הייתי מצמצם את תחולתן לאותם מקרים בהם אין הפוליסה מכילה פתרון חד-משמעי למצב שהתהווה, או בהם מוביל הכתוב לתוצאה אבסורדית, אשר הדעת אינה סובלתה. " דברים דומים נקבעו גם בת.א. (מחוזי ת"א) 1184/94 יחזקאל ג'ורג' נ' שלמה בר-שאן ואח' מפי כב' השופטת פלפל "את פוליסת הביטוח יש לפרש לאור צפיותיו הסבירות של המבוטח... יש למנוע מצב שבו מבוטח משלם פרמיות מתוך אמונה סבירה כי אם יארע לו נזק כלשהו, הרי שיהיה לו כיסוי ביטוחי, ובפועל מתברר כי כאשר ארע הנזק הרי שהוא אינו מכוסה בשל מורכבותו של תנאי זה או אחר". בתיהמ"ש עמדו על דברים אלה לאורך פסיקה עניפה ובראי זה יש לבחון את פוליסת הביטוח שלפנינו. כאמור אין חולק על עריכת הביטוח. התובע העיד, ועדותו נמצאה נאמנה עלי בעניין זה, כי ביקש לרכוש כיסוי ביטוחי הכולל נזקי צנרת ונזק לציפוי הוניל. רכישה זו משתקפת בפוליסה משנת 2006 כאשר רכיבים אלה צורפו בכתב יד על גבי הפוליסה הקיימת וחתימת הסוכן הוספה בצידן של תוספות אלה. איני מקבלת פרשנותו של הסוכן כאילו ציפוי הוניל הוזכר אך מחמת מחירו היקר. זאת, שכן עיון בחוזה מעלה כי הצנרת קיבלה סעיף נפרד, ואילו הביטוח לציפוי הוניל קיבל סעיף משל עצמו. וכך נכתב - "ביטוח לציפוי הבריכה וניל". ביטוח זה, על פי ניסוחו כפי שנעשה על ידי הצדדים בכתב יד, אינו מסוייג במאום, לא בנזקי מים דווקא ולא בהתרחשותו של אירוע נזק ספציפי אחר. באופן זה הבין אותו המבוטח, כך העיד, ובאופן זה יש לפרשו. אבהיר כי התובע סמך טענותיו כולן על המסמך עליו חתם. מסמך זה מכונה בפי נציגת הביטוח "הרשימה לפוליסה", ובזו אכן אין כל תנאים או סייגים לחלותו של הביטוח. הסייגים, כפי שנוכחנו, רשומים בפוליסה עצמה ("הג'קט") אליה כפופה אותה רשימה. טרם אדרש לפוליסה עצמה יאמר, כי התובע טען שמעולם לא קיבל לידיו את אותו "ג'קט", וטענה זו לא קרסה תחתיה בחקירתו. ברור כי בפני התובע הוצגה הרשימה, שכן הוא והסוכן ביצעו בה שינויים בכתב יד. לעומת זאת, לא הוצגה לפניי כל הוכחה בת קיימא למסירת הפוליסה לידי התובע במועד כלשהו. יתרה מכך, גם את הרשימה לפוליסה של שנת 2007 - 2008 (שהוגשה וסומנה ת/2) קיבל רק לאחר אירוע הנזק (ראה עדותו בעניין זה). משלא ניתן בידי התובע עותק של אותה פוליסה, הרי שרשאי היה לכאורה להסתמך על אותן תוספות אשר אינן קובעות כל סייג לגבי על סוג אירוע הנזק. כאמור לעיל, הואיל והתובע ריכז מרב טענותיו ברשימה, הרי שפחות נתן דעתו לפוליסה על סייגיה. יחד עם זאת סבורני, כי גם אם יש לקבל עמדת הפניקס לפיה יש לפרש את המסמך עליו חתם המבוטח ככפוף ל"גקט", אזי ניתן וצריך לקבל כי נזק מסוג הנזק שארע לתובע נכלל בין סוגי הנזק הזוכים לכיסוי ביטוחי. פרק א' לפוליסה, המתאר את מקרה הביטוח, מדבר בנזק שארע על ידי אחד מהסיכונים המפורטים שם. ס"ק ג' מדבר בנזק שארע עקב "סערה". המונח "סערה" אינו מפורש בפרק ההגדרות, ועל כן הוא סובל פירושים שונים. עיון בפירוש המילוני במילון העברי המרוכז אבן שושן מעלה כי מדובר "בסער, סופה, רוח חזקה ביותר.." אמנם נטען על ידי השמאי כי קיימת הגדרה מקצועית לעניין זה, אולם הגדרה לא הונחה לפניי, לא כל שכן שלא הונחה לפני התובע עת חתם על פוליסת הביטוח. עיון בחווה"ד השמאית מעלה כי אין בה כל התייחסות לשאלה זו, ותוצאות מדידת הרוח במקום באותו מועד, אם בוצעו, הרי שלא הובאו לפניי. אין לפניי כל טענה מטעם התובעים כי מדובר בנזק שנגרם בזדון ואף לא ברשלנות. מנגד התובע העיד כי במקום קיימת רוח חזקה, וכי מתקן הסל נפל כתוצאה מאותה רוח. סבורני כי בנסיבות העניין די בכך כדי לקבל כי הפוליסה מכסה נזק כזה. משניתן לקיים את הפוליסה בפרוש זה, הרי שיש לקיימה. ככל שביקשה חברת הביטוח, או ככל שהיה בדעתה, לסייג את הנזק לקרות מקרה ספיציפי כזה או אחר בלבד, היה עליה להביא את הדבר מפורשות לידיעת המבוטח. לא שוכנעתי כי כך נעשה במקרה שלפנינו. על יסוד כל האמור לעיל אני קובעת כי הנזק שארע לתובע מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של הפניקס. אשר לאומדנו של הנזק - גם בעניין זה חלוקים הצדדים. לטענת התובע, וכך גם אישר העד מטעמו, לא ניתן היה אלא להחליף את ציפוי הוניל כולו. לדברי מר תרועה מדובר ביריעה דקה שלא ניתנת לתיקון והחלפתה צריכה להיעשות בזריזות על מנת שלא לגרום נזק לבריכה. עלות היריעה מסתכמת בסך של 27,000 ₪ (לא כולל מע"מ) מנגד טוען השמאי מטעם הפניקס כי ניתן היה לתקן את הוניל שכן מדובר בנזק לחלק העליון בלבד - כך אף ביקש להראות בציור שערך על גבי תמונת הבריכה. תיקון הוניל היה עולה סך של 8,000 ₪ בלבד. אבהיר כי התקשיתי לקבל עמדה זו של השמאי . עיון בציור שעשה השמאי על גבי התמונה כמו גם בתמונות הקרע בוניל מעלה כי מדובר בחתך לאורך הדופן (מלמעלה למטה) במרכזה של היריעה ולא בחלק העליון. אשר על כן לא שוכנעתי כי מדובר בתיקון מקומי בחלק העליון כדברי השמאי ובנסיבות העניין לא היה מנוס מהחלפת הוניל. אציין במאמר מוסגר כי אל מול טענת השמאי לפיה כביכול התרשמותו מהנזק נפגעה שכן היריעה הוסרה מן הבריכה טרם בואו ניצבה טענת התובע כי ניתן לו אישור בעל פה מאת השמאי ששוחח עימו טלפונית (אותו רועי ממשרדו של שמאי הנתבעת) להתחיל בביצוע התיקון (השמאי מטעם הנתבעת אישר קיומה של שיחה זו בין התובע לבין אותו רועי). טענה זו אם כן הייתה ידועה לפניקס מבעוד מועד וככל שחפצה האחרונה להפריכה היה עליה לזמן לעדות את השמאי מטעמה אותו רועי. אי התייצבות העד חרף היותו עד שבשליטתה תשמש לחובתה בעניין זה. אשר לסכום הנזק - מבקש התובע כי ייספקו לו סך של 27,000 ₪ + מע"מ עלות החלפת הוניל. לא מצאתי בעניין זה לאשר דרישתו במלואה שכן מדובר בציפוי משומש למצער בן 5 שנים ויכול שגם בכך היה כדי להשפיע על מידתו של הנזק. בנסיבות העניין אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ופוסקת לתובע פיצוי בסך של 20,000 ₪ + מע"מ. לסיכום - אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 20,000 ₪ ומע"מ כחוק וזאת בתוך 30 יום מהיום. כמו כן ישאו הנתבעים בהוצאות המשפט של התובע בסך של 500 ₪. נזקי רוחנזקי רכוש