תביעה על העתקת תמונות - זכות מוסרית

להלן פסק דין בנושא תביעה על העתקת תמונות: פסק דין 1. זוהי תביעה כספית ע"ס 200,000 ש"ח, אותה הגישה התובעת כנגד שני נתבעים, בגין הפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות מוסריות, פגיעה במוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות מסחריות והפרת זכות קניינית. 2. המדובר בפרסומים אותם ביצעו הנתבעים לטובת עסקם, מכירת רהיטים, במודעות פרסום בעיתונים מקומיים שתפוצתם הינה בעיר ירושלים. הפרסומים הינם למעשה צילומים שהועתקו מקטלוג פרסומי אותו הפיקה התובעת לטובת עסקה - מכירת רהיטים. אף הנתבעים עוסקים, כאמור, במכירת רהיטים. הרהיטים המדוברים הינם בעיצוב המקובל בעיקרו ונרכש על ידי הציבור הדתי או החרדי. 3. לנתבעת מס' 1, שלא הגישה כתב הגנה במועד, ניתנה אפשרות להגיש כתב הגנה בתוך 15 יום כמפורט בהחלטתי מיום 28.12.2006 ומשלא עמדה במועד האמור, היה ויש באפשרות התובעת לבקש ליתן כנגדה פסק דין בהיעדר הגנה. 4. הצדדים הביעו הסכמתם כי יינתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, זאת לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם ולאחר חקירת העדים וכן לאחר סיכומים בעל פה שנשמעו מיד לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם. 5. בסיכומיה טענה ב"כ התובעת לפסיקת פיצויים בהתאם לסעיף 3א' לחוק זכויות יוצרים, שעניינו פיצוי ללא הוכחת נזק בשיעור שבין 10,000 ל- 20,000 ש"ח, בגין כל הפרה, כאשר בענייננו פורסמו שתי תמונות מתוך קטלוג התובעת בעיתון שהוגש. עוד נטען לזכות מוסרית מעבר לזכויות היוצרים במסגרת סעיף 4א' לפקודת זכויות היוצרים. כן טענה לפגיעה גסה שנגרמה למוניטין של התובעת. ב"כ הנתבע - אשר לא כפר בעצם הפרסום וכל שטען לו היה כי זה נעשה בתום לב על ידי אשתו, אשר לא היתה מצויה היטב במהות הפרסום ואישרה לגרפיקאית אשר נותנת שירותיה גם לתובעת וגם לנתבע, לפרסם את אותן תמונות, ולמעשה הטעות היתה של הגרפיקאית. הפרסום האמור היה אך בעיתון אחד בשם "תכ'לס" וגם זאת רק בפרסום אחד מיום 2.9.2005. בנסיבות אלה, יש מקום לפסוק פיצוי הנמוך מ- 10,000 ש"ח. לאחר שמיעת הצדדים, עיון בכתבי הדין, התצהירים והמסמכים שהוגשו, מצאתי לפסוק כי הנתבע ישלם לתובעת הסכומים כלהלן: 12,000 ש"ח כפיצוי כולל בגין הפרסום וכן סך של 4,000 ש"ח + מע"מ בגין שכר טרחת עורך דין. נוכח הפער הרב שבין סכום התביעה והסכום אותו מצאתי לקבוע, אינני מחייב הנתבע בהוצאות נוספות. בקבלת החלטתי האמורה, לקחתי בחשבון בין השאר השיקולים והפרמטרים הבאים: א. העמל, החשיבה והממון הרב שהושקעו על ידי התובעת בקטלוג אותו הפיקה. ב. העובדה כי פורסמו שתי תמונות, האחת שעניינה ארון מפואר המכונה דוד שהינו "ספינת הדגל של התובעת", אולם האחר הינו פריט אחד, יחסית שולי מסט רהיטים המופיע בתמונה אחרת, אם כי באותו עמוד של אותו עיתון "תכ'לס". ג. תפוצת העיתון כ- 60,000 יחידות. ד. העובדה שמדובר בפרסום אחד ויחיד. ה. הנסיבות שהובילו לאותו פרסום, כמפורט בטיעון הנתבע. הסכומים אותם קבעתי ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות מוסרית (ביצירה)זכויות יוצרים (הפרת)