ביטול בחירות לועד הורים

להלן פסק דין בנושא ביטול בחירות לועד הורים: פסק דין העותרים ביקשו בעתירה מנהלית מיום 17.4.08, להורות על ביטול הבחירות לועד ההורים המוסדי של בית הספר (חטיבת ביניים) מיתרים במיתר, שנקבעו ליום 29.4.08, עליהן הכריזה מנהלת בית הספר - המשיבה 3, ולהורות כי הבחירות לועד ההורים הנ"ל, תערכנה רק בתחילת שנת הלימודים תשס"ט בהתאם לחוזר מנכ"ל תשס"ד/4(א) מיום 1.12.03. כמו כן, ביקשו העותרים ליתן צו ביניים המורה על דחיית הבחירות לועד ההורים הנ"ל עד למתן פסק דין בעתירה. בדיון שהתקיים בבקשה ובעתירה ביום 27.4.08, הסכימו הצדדים שבית המשפט יתן פסק דין בעתירה כאילו שהוגש כתב תשובה, כך שתהא אפשרות לשקול מתן החלטה בבקשה לצו ביניים בלבד או למתן פסק דין בעתירה על יסוד העתירה, הבקשה, תגובת המשיבים וטענות הצדדים בדיון הנ"ל. מעיון בכתבי הטענות ובטענות הצדדים עולה לכאורה כי נוצרה מערכת יחסים מעורערת בה מתקשים לתפקד יחד הנהלת בית הספר וועד ההורים שנבחר לשנת תשס"ח. בעקבות הסכסוך הנ"ל התקיים דיון בועדת החינוך של הכנסת ביום 11.3.08, בו המליצה הועדה בהסכמת משרד החינוך, ראש הרשות המקומית מיתר וועד ההורים לקרוא לצדדים להפסיק את פעולותיהם מול צדדים אחרים, כולל: תקשורת ותכתובת, להוציא את התלמידים מהפעולות הנוקטות בסכסוך, לקרוא למנהל המחוז לקחת אחריות על הנושא ויחד עם ראש הרשות ויו"ר ועד ההורים, למצוא פתרונות מידיים ונקודתיים לבעיות שנוצרו וקראה לקיים בחירות חדשות לועד ההורים, תוך שבועיים, לכל המאוחר ולמנות להן מפקח חיצוני. לדיון הנ"ל קדם מכתב של מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך מיום 31.12.07, בו הודיעה כי היא קובעת מתוקף סמכותה על פי חוזר המנכ"ל הנ"ל, כי הועד במתכונתו הנ"ל אינו מאפשר המשך פעילותו בבית הספר וכי עד להסדרת התשתית התקשורתית לא תפעל הנהלת בית הספר וצוות המורים בשיתוף עם הועד. לאחר הדיון בועדת החינוך של הכנסת הנ"ל, הודיעה מנהלת בית הספר להורי התלמידים במכתב מיום 10.4.08, כי בוועדת החינוך של הכנסת הוחלט על פיזור ועד ההורים הקיים ועל עריכת בחירות מחודשות לועד, שיתקיימו ביום 29.4.08 בשעות 19:00 - 20:00, וכי בהתאם להמלצת ועדת החינוך תפקח על הבחירות, ד"ר חגית מאיר, מפקחת מתאמת מטעם המינהל הפדגוגי במשרד החינוך. בעקבות פניה של ב"כ העותרים למנהלת מחוז הדרום בענין מיום 13.4.08, הודיעה מנהלת המחוז במכתב מיום 14.4.07 כי משרד החינוך מאמץ את החלטת ועדת החינוך של הכנסת, שעל כן הנחה המחוז את בית הספר לקיים בחירות מחודשות לועד ההורים, ועל כן תתקיימנה הבחירות בהתאם להודעת מנהלת בית הספר להורים. בעקבות ההחלטה הנ"ל הוגשו העתירה והבקשה לצו ביניים הנ"ל. בדיון הנ"ל הודיע ב"כ העותרים כי אם יוחלט שלא לקבל את הבקשה, יסכימו לבחירות בהתאם לתקנון הבחירות עם מפקח חיצוני שיכול להיות משותף של משרד החינוך ונציג של ארגון ההורים הארצי, שייקבע על ידי מר איציק מימון. בתום הדיון הועלתה על ידי הצעה, לפיה יסכימו הצדדים שהבחירות תתקיימנה עד ליום 6.5.08 בפיקוח של הנציגה שנקבעה על ידי משרד החינוך ונציג ארגון המורים הארצי שייקבע על ידי מר איציק מימון. ב"כ המשיבים הסכימו לכך, אך ב"כ העותרים לא הסכימו לכך. ביחס לטענה שיו"ר הועד הסכים בדיון בועדת החינוך של הכנסת לקיים בחירות, טען ב"כ העותרים, שמדובר בהסכמה עקרונית, אך במישור המעשי פעלה ועדת הכנסת כמתווך וכממליץ, ולא קיבלה החלטה מחייבת בקשר לכך. דיון לאחר עיון בטענות הצדדים, נראה לי כי החלטת ועדת החינוך של הכנסת היתה בעלת משקל ציבורי רב, הן מבחינת מעמדה של הועדה, הן מבחינת משקלם של מקבלי ההחלטה - חברי הכנסת זבולון אורלב והרב מלכיאור, שהינם בעלי נסיון רב בתחום חינוך, הן לאור העובדה שההחלטה התקבלה על דעת כל הגורמים הנוגעים בענין שנטלו חלק בדיון, לרבות משרד החינוך, הרשות המקומית ויו"ר ועד המורים, וגם לגוף ההחלטה שהיה בה כדי להביא לפתרון מוסכם. עם זאת, אין מדובר בהחלטה אופרטיבית של גוף ביצועי אלא בקריאה והמלצה של גוף פרלמנטרי במסגרת סמכויות הפיקוח הפרלמנטריות שלו על גופי הרשות המבצעת. כמו כן, נראה לי שהדרך בה הוצגה ההחלטה של ועדת הכנסת על ידי מנהלת בית הספר כהחלטה אופרטיבית לפיזור הועד המכהן לעריכת בחירות, אינה משקפת נכונה את ההחלטה, שהיתה למעשה קריאה לגורמים הנוגעים לענין לפעול בדרך מוסכמת שכללה מספר מרכיבים, וביניהם גם המרכיב של קיום בחירות לועד ההורים עם פיקוח חיצוני. ב"כ המשיבים לא הצביע על בסיס לסמכות מנהלת בית הספר ומנהלת המחוז להורות באופן חד צדדי על עריכת בחירות בדרך בה החליטו על כך. משהוברר שהחלטת ועדת החינוך של הכנסת לא היתה החלטה אופרטיבית, אלא קריאה והמלצה, המושתתת על הסכמת הצדדים הנוגעים לענין, לא ניתן להשתית על ההחלטה הנ"ל את סמכותם של מנהלת בית הספר ושל מנהלת המחוז לפעול באופן חד צדדי לפיזור ועד מכהן ולקיים בחירות חדשות לועד במהלך שנת הלימודים, בדרך בה נעשה הדבר. באשר לטענת השיהוי, נראה לי שאין בכך כדי להביא לאי היענות לעתירה. ההחלטה האופרטיבית לעריכת הבחירות, לא התקבלה על ידי ועדת הכנסת במועד הדיון בועדה, אלא על ידי מנהלת בית הספר ביום 10.4.08 ועל ידי מנהלת המחוז ביום 14.4.08, ובקשר לכך לא היה שיהוי בהגשת העתירה והבקשה שהוגשו ביום 17.4.08. גם ביחס לטענה של אי צירוף הרשות המקומית לעתירה, נראה לי שאין בכך כדי למנוע מתן סעד שאינו פוגע בזכויות ובאינטרסים של הרשות המקומית. כמו כן, לא נראה לי שיש להימנע מהיענות לעתירה בשל הטענה של חוסר תום לב מצד העותרים. מאידך גיסא, נראה לי שהיה פגם מצד העותרים בכך שהם נטלו חלק בדיוני ועדת החינוך של הכנסת, הביעו את הסכמתם בפני ועדת הבחירות לקיים הבחירות ולמעשה חזרו בהם מהסכמתם זאת, בלי שניתן על ידיהם הסבר מניח את הדעת לכך. ניתן לתקן את המעוות על ידי הסכמה מחודשת של הצדדים, כפי שהמלצתי בסוף הדיון או בדרך אחרת, ועדיין נראה לי כי הדרך הראויה לטיפול בענין היא בקיום בחירות במתכונת מוסכמת ובמועד מוסכם בין כל הגורמים הנוגעים לענין, לרבות ועד המורים, אך בהעדר הסכמה כזאת, לא הונחה תשתית מספקת לסמכות מנהלת בית הספר ומנהלת המחוז להכריז על פיזור הועד המכהן ובחירת ועד חדש במהלך שנת הלימודים בדרך בה נעשה הדבר, בעוד שההתבססות על סמכות מנהלת המחוז להכריע בחילוקי דעות בין ועד המורים ובין הנהלת בית הספר, אינה כוללת בתוכה סמכות לפזר את הועד ולהכריז על בחירות לועד חדש במהלך שנת הלימודים, בדרך בה נעשה הדבר. במצב זה, ניתן לקבוע כי לא הונחה תשתית מספקת המקנה סמכות למנהלת בית הספר ולמנהלת המחוז להכריז על פיזור הועד ועל קביעת מועד לבחירת ועד חדש ביום 29.4.08, בדרך בה נעשה הדבר, ומבחינה זאת אין בקריאת ועדת החינוך של הכנסת כדי להקנות סמכות כזאת ללא הסכמת ועד המורים. העובדה שועד המורים הודיע לועדת החינוך של הכנסת, כי אין לו בעיה עם עריכת בחירות מיידיות לועדה, הינה הודעה בעלת משמעות ציבורית ויכולה להיות בעלת השלכות משפטיות שונות, אך אין בה כדי להצדיק בנסיבות הענין מתן גושפנקא חוקית להחלטה אופרטיבית חד צדדית, שנתקבלה ללא הסכמת ועד המורים לפיזור הועד ולעריכת בחירות במהלך שנת הלימודים במתכנות חד צדדית שאינה מוסכמת כיום על ועד המורים בדרך בה נעשה הדבר. לאור האמור, אני מורה על ביטול הבחירות לועד ההורים המוסדי של בית הספר (חטיבת ביניים) מיתרים במיתר, שנקבעו ליום 29.4.08, עליהן הכריזה מנהלת בית הספר במכתב מיום 10.4.08, על פי הנחיות מנהלת המחוז כאמור במכתבה מיום 14.4.08. מאידך גיסא, נראה לי כי אין מקום להיענות בנסיבות הענין לבקשות האחרות של העותרים, ביחס לקביעה כי הבחירות תערכנה רק בתחילת שנת הלימודים, לקבוע כי אין למי מהמשיבים סמכות להורות על בחירות לועד ההורים, ולקבוע כי על המשיבים לשתף פעולה עם ועד ההורים הנוכחי. בקשר לכך אני דוחה את הבקשות. במצב האמור, אני נמנע מחיוב בהוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו. בחירות