בקשה לקבלת היתר לפי חוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה

להלן החלטה בנושא בקשה לקבלת היתר לפי חוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה: החלטה 1. לפנינו בקשה לקבלת היתר לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הצינון), לשמש כחבר בועדות חבר הנאמנים של הסוכנות מטעם ההסתדרות הציוני כנציג תנועת קדימה עולמית, החל מחודש פברואר 2008, וכן לקבל היתר העסקה לצורך סיוע (בשכר או שלא בשכר), למכון לתכנון מדיניות העם היהודי, בארגון "כנס העם היהודי". המשיבה תומכת בבקשה. כנס העם היהודי מתוכן להיערך במהלך חודש מאי 2008, במסגרת חגיגות 60 שנה למדינת ישראל (להלן: הכנס). המכון לתכנון מדיניות העם היהודי אמור לקחת חלק מרכזי וחשוב ביותר בתכנונו ובארגונו של הכנס. הכנס יעסוק, בין השאר, בעתיד העם היהודי ובהשפעה שיש לתחומים כגון גיאופוליטיקה, רפואה, מדע וטכנולוגיה על העם היהודי. 2. המבקש הועסק במשרד ראש הממשלה מיום 7.3.01 וכיועץ ראש הממשלה (מעקב ובקרה) מיום 15.5.06, וסיים תפקידו ביום 15.8.07. ממועד אחרון זה שהה המבקש בחופשת מנוחה על חשבון ימי החופשה שנצברו לזכותו, עד לפרישתו משירות המדינה ביום 30.11.07. 3. במסגרת תפקידו כיועץ ראש הממשלה למעקב ובקרה, עסק המבקש, בין השאר, בנושאים הנוגעים לסוכנות היהודית ולחברות בת שלה, וזאת במגוון של נושאים. על-פי תגובת המשיבה, במרביתם של נושאים אלה, למעט פרויקט מסע, שמהותו תפורט להלן, המבקש לא החליט על הענקת זכות (או המליץ על הענקת זכות כמשמעותה בסעיף 4 לחוק הצינון), לסוכנות היהודית. 4. "מסע" הוא פרויקט משותף לממשלה ולסוכנות היהודית להבאת צעירים יהודים לארץ לתכניות ארוכות טווח, המתבצעות במימון משותף של הממשלה והסוכנות. המבקש היה חבר ועדת ההיגוי המשותפת לסוכנות היהודית ולממשלה, שהוקמה מכח החלטת הממשלה בנושא, לצורך ביצוע פרויקט זה, וכן שימש כיו"ר ועדת המשנה בנושא חינוך של צוות ההיגוי. במסגרת תפקידו כחבר צוות ההיגוי, היה המבקש מוסמך לאשר העברת תשלומים לחברת מסע - חברת בת של הסוכנות אשר הוקמה לצורך הפרויקט - בהתאם להתחייבויות משרד ראש הממשלה. המבקש סיים את כל תפקידיו בנוגע לפרויקט מסע, לרבות החברות בצוות ההיגוי, עם סיום תפקידו ביום 1.8.07. לא היתה מחלוקת שחוק הצינון חל על המבקש. 5. המכון לתכנון מדיניות העם היהודי היה חברת בת של הסוכנות בבעלות מלאה, ללא כוונת רווח, שנוסדה כדי להקים בירושלים מכון לפיתוח ותכנון מדיניות מכוונת עבור העם היהודי (להלן: המכון או החברה בהתאמה). הגם שבתפקידיו המקצועיים המכון הוא אוטונומי מהסוכנות היהודית, מתקיימים קשרים הדוקים בינו לבין הסוכנות היהודית. 6. ב"כ המשיבה טוען, כי תכליתה של הוראת הצינון בת השנה לא תיפגע אם יינתן למבקש היתר לשמש כחבר בועדות חבר הנאמנים של הסוכנות מטעם ההסתדרות הציונית כנציג תנועת קדימה עולמית, וכן אם יינתן לו היתר העסקה לצורך סיוע למכון לתכנון מדיניות העם היהודי, בארגון הכנס, מאחר שלא מתעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות. בכלל זה טוענת המשיבה כי ישנן נסיבות מקלות בהתאם לחוק הצינון, המצדיקות את מתן ההיתר כמבוקש. טעמים אלה הם: א. ההיתר המבוקש מתייחס לשני תפקידים במסגרת הסוכנות היהודית (אחד מהם, כאמור, במסגרת חברת בת של הסוכנות היהודית). הסוכנות היהודית היא גוף ציבורי, בעל מעמד מיוחד בחוק, אשר מעצם מהותו פועל בשיתוף פעולה הדוק ובתיאום עם הממשלה. כך נקבע בחוק לעניין מעמד הסוכנות משנת תשי"ג, וגם באמנה שנחתמה בין הממשלה לבין הסוכנות. בהתאם לאמנה, בכל התחומים שעליהם חלה האמנה, תפעל הסוכנות היהודית על יסוד תכניות מוסכמות מראש עם הממשלה או תכניות המומלצות על-ידי מוסד התיאום בין הממשלה לסוכנות היהודית, אשר הוקם מכח סעיף 8 לאמנה. ב"כ המשיבה מוסיף, כי אמנם לא מדובר בתאגיד ממשלתי או בחברה ממשלתית כמשמעותם בסעיף 14(5) לחוק הצינון, אך עדיין מדובר בגוף ציבורי חשוב, אשר מדינת ישראל הכירה בו על-פי חוק כגוף המוסמך לפעול לפיתוח הארץ ויישובה, לקליטת עולים מהתפוצות ולתיאום פעולותיהם בישראל של מוסדות ואיגודים יהודיים הפועלים בתחומים אלה, ואשר מעצם מהותו פועל בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם הממשלה. ב. חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית הוא הגוף הקובע את מדיניותה של הסוכנות היהודית ומפקח ושולט על פעולותיה. ואולם, אם יינתן ההיתר, המבקש יהיה אחד מתוך 120 חברים המכהנים בחבר הנאמנים. בנוסף, מדובר בכהונה מוגבלת בזמן לשלוש שנים והיא ללא שכר, למעט החזר הוצאות. בנוסף, לעניין ארגון הכנס, מדובר בפרויקט מוגדר, זמני וידוע מראש, שעניינו נושא חדש שהמבקש לא עסק בו במסגרת עיסוקו במדינה. כמו כן, המבקש מתחייב שלא לייצג את המכון מול משרד ראש הממשלה או כל משרד ממשלתי אחר בכל עניין שיש לו היבטים כספיים או חומריים, ואף מתחייב לדרוש מהמכון להימנע מלהשתמש בשמו כדי לקדם נושאים כספיים או חומריים מול משרד ראש הממשלה או משרדי ממשלה אחרים. ג. המבקש סיים את תפקידו כיועץ ראש הממשלה (מעקב ובקרה) בראשית חודש אוגוסט 2007, ללא קשר לתפקידים המבוקשים בבקשה זו, וממועד זה ועד פרישתו ביום 30.11.07 הפסיק כל פעילות במסגרת משרד ראש הממשלה ושהה, כאמור, בחופשה מהמשרד על חשבון ימי החופשה שנצברו לרשותו, כך שמבחינת תכלית חוק הצינון, ובהתאם להחלטות קודמות של הועדה, ניתן למנות את התקופה בה שהה בחופשה כחלק מתקופת הצינון. מתן היתר העסקה כמבוקש במהלך חודש פברואר 2008 פירושו עמידה בתקופת צינון של למעלה משישה חודשים ממועד הפסקת הפעילות במשרד ראש הממשלה, ותקופת צינון של למעלה מחודשיים מאז מועד הפרישה הפורמאלי. ד. ב"כ המשיבה הוסיף והדגיש את דחיפות הבקשה, לאור העובדה שהכנס אמור להיערך בחודש מאי 2008. לדבריו, אם ההיתר לא יינתן במהלך חודש פברואר, לא יזדקק עוד המכון לסיועו של המבקש. ב"כ המשיבה אף ציין, כי גם בנוגע לבקשה המתייחסת לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, יש חשיבות למתן ההיתר במהלך חודש פברואר השנה, מאחר שלקראת סוף חודש זה אמור חבר הנאמנים להתכנס, ואם מביאים בחשבון שגוף זה מתכנס פעמים ספורות במהלך השנה, הרי שעלול לחלוף זמן רב עד לכינוס הבא. ב"כ המשיבה הפנה את הועדה להחלטה שנתנה בתיק ו"ע 151/07 ישראל מימון נ' נש"מ, שבה אישרה הועדה למר מימון, אשר שימש כמזכיר הממשלה, לקבל על עצמו את תפקיד "הפרויקטור" של הכנס מטעם המכון, בחלוף תקופת צינון של שישה חודשים מיום סיום כהונתו כמזכיר הממשלה. ב"כ המשיבה הוסיף, כי הנסיבות נשוא הבקשה דנן, אף מקלות יותר בהשוואה לבקשתו של מר מימון, בשים לב לתפקיד הזוטר יותר שמילא המבקש במדינה ולעוצמת הקשרים של המבקש מול הסוכנות היהודית, שהיא פחותה יותר. 7. מקובלת עלינו עמדת המשיבה, ומטעמיה גם אנו סבורים כי מתן ההיתר במקרה זה לא מעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות. תכלית הוראת הצינון בחוק היא הן למנוע את החשש שעובד ציבור ינצל בתקופת שירותו את מעמדו וכוחו לטובת קידום ענייניו האישיים אצל הגורם שאליו הוא מבקש לעבור לאחר פרישתו, כאשר מתוקף תפקידו הציבורי הוא בעל הסמכות להחליט או להמליץ בעניינו של אותו גורם, והן למנוע את החשש מניצול קשרים אישיים לאחר הפרישה לצורך קידום עניינו של מקום עבודתו החדש. תכלית זו אינה נפגעת בנסיבות המקרה. המחוקק הבהיר, בסעיף 14(5) לחוק הצינון, את כוונתו כי העובדה כי "ההעסקה המבוקשת היא בתאגיד ממלכתי או בחברה ממשלתית" תשמש שיקול מקל. יתר על כן, המבקש התרחק מתפקידו כבר מאז 15.8.07, משמע - כבר התקיימו לגביו יותר משישה חודשי צינון בפועל. 8. לאור האמור, אנו קובעים כי לאור נסיבות המקרה, די בתקופת צינון של שישה חודשים מאז סיום התפקיד, ומתירים למבקש להחל בתפקיד החדש במהלך חודש פברואר 2008. שירות הציבורפרישה