טיפול פסיכולוגי פרטי - האם ניתן להעביר למומחה בית משפט

תקנה 8 של תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986, קובעת שהנפגע ימציא למומחה את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית. המסמכים שניתן להגיש למומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכולוגי הם בראש וראשונה אלה שנערכו על ידי גוף נייטרלי אובייקטיבי, ואילו באשר לטיפולים פרטיים נקבע שיש לנהוג לגביהם במשנה זהירות, מחשש לגבי תמריץ הנפגע להאדרת תביעתו שכן יכול והנפגע ישתמש בשירותי רופא או פסיכולוג או עובד שיקום באופן פרטי, כדי להכין לעצמו רקע לתביעה רחבת היקף. להלן החלטה בנושא טיפול פסיכולוגי פרטי - האם ניתן להעביר למומחה בית משפט ? החלטה א. התובע, יליד 1971, נפצע בתאונת דרכים שאונתה לו ביום 27.10.02. נתמנה מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי לבדיקתו של התובע. ביום 20.8.06 עתר ב"כ הנתבעים בתיק בש"א 11129/06 למתן הוראה לב"כ התובע להימנע מלהמציא למומחה הנוירולוגי את המסמכים הבאים: מסמך מס' 222 מיום 22.5.04, שהוא מכתב של הפסיכיאטר ד"ר פינקל מקופת חולים מאוחדת. מסמך מס' 223 מיום 10.7.05 של הפסיכיאטר ד"ר פינקל. מסמך מס' 224 מיום 26.2.05 אף הוא של הפסיכיאטר , ד"ר פינקל, וכן מסמך מס' 225 מיום 14.5.03 של אותו רופא, שבהם מתייחס הרופא, בין היתר, לאבחנה של פגיעה קוגניטיבית. מסמך מס' 226 הוא פלט מחשב של סיכום ביקורים של התובע אצל ד"ר בידרמן וד"ר בוזינובסקי. מסמך מס' 227 הוא תעודת רופא של ד"ר בידרמן , קופת חולים מאוחדת, ובו פירוט אבחנות, וכן ציון העובדה שלתובע 75% נכות קבועה לאחר תאונת הדרכים מיום 27.10.02. ב. בהחלטה מיום 30.8.06 ביקשתי לקבל עותק מצולם של הכרטיס הרפואי או את פלט המחשב המתייחס לרשומי הביקורים שנעשו אצל הרופאים שבמהלכם נעשו המסמכים 222, 223, 224, 225. ג. בתיק בש"א 17649/06 הגיש ב"כ התובע את הכרטיס הרפואי של התובע שהתקבל מקופת חולים וכן תיעוד רפואי נוסף שבכוונתו להעביר למומחה הרפואי. מעיון במסמכים שבבש"א 17649/06 עולה שחלק מן המסמכים שצורפו לבש"א זו הם הם המסמכים שצורפו לבש"א 11129/06, דהיינו: המסמך מיום 14.5.03 הוא מסמך 225, המסמך מיום 26.2.05 הוא מסמך 224, המסמך מיום 10.7.05 הוא מסמך 223, מסמך מיום 22.5.04 הוא מסמך 222. מסמך שנוסף הוא מסמך ד"ר פינקל מיום 25.6.03. כמו כן צורף לבש"א 17649/06 דף כרטיס חולה מקופת חולים מאוחדת, בחתימת הפסיכיאטר ד"ר פינקל, מיום 12.5.03, וכן ששה פלטי מחשב שהם סיכומי ביקורים אצל הנוירולוג ד"ר בוזינובסקי (קופת חולים מאוחדת) לתקופה 16.5.03 - 4.8.06. ד. בתגובתו מיום 1.1.07 מודיע ב"כ הנתבעים שהוא מתנגד להמצאת המסמכים מס' 222 - 225 אותם כבר פירטתי לעיל. טוען ב"כ הנתבעים שמן המסמכים שהומצאו עולה שאין כל רישום לגבי מועדי הביקור, לא על האישורים של ד"ר פינקל ולא על דף פתיחת הכרטיס אצל הרופא, ולא ברור מתי נערכו , על איזה רקע ובאיזו מסגרת. באשר למסמכים המודפסים שנערכו על ידי ד"ר איסק בוזינובסקי כותב ב"כ הנתבעים שהגם שהם "גבוליים" אין התנגדות להמצאתם לעיונו של המומחה הרפואי. ה. לאחר שעיינתי במסמכים נשוא המחלוקת ובטענותיהם של ב"כ שני הצדדים, אני סבור שאין לאפשר המצאת המסמכים מס' 222 - מס' 225 למומחה הרפואי. תקנה 8 של תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986, קובעת שהנפגע ימציא למומחה: ”.... את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית” ו. ב"כ הנתבעים מוסיף ומפנה ל-רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. כריסטיאן שמור פ"ד, מ"ט(4), 865, בו נקבע, בין היתר, בפיסקה 4 : ”כאן עלינו לעמוד על המשמר ולדאוג שהמידע המוזרם יהיה רלוונטי, אוטנטי ואובייקטיבי ככל שניתן......” בפיסקה 17 של פסק הדין נקבע שהמסמכים שניתן להגישם בתחום הפסיכולוגי הם בראש וראשונה אלה שנערכו על ידי גוף נייטרלי אובייקטיבי, ואילו באשר לטיפולים פרטיים נקבע שיש לנהוג לגביהם במשנה זהירות, מחשש: ”לגבי תמריץ הנפגע להאדרת תביעתו. כאמור, יכול והנפגע ישתמש בשירותי רופא או פסיכולוג או עובד שיקום באופן פרטי, כדי להכין לעצמו רקע לתביעה רחבת היקף .....” ז. כפי שמציין ב"כ הנתבעים, המסמכים מס' 222 - 225 כוללים אבחנות ומסקנות רפואיות, ואין לראות בהם מסמכים שנעשו במהלך טיפול רפואי שוטף בנפגע. כזכור, ביקשתי בהחלטה מיום 30.8.06 לקבל עותק מצולם של הכרטיס הרפואי או את פלט המחשב המתייחס לרישומי הביקורים שנעשו אצל הרופאים, אשר במהלכם נעשו המסמכים מס' 222 - מס' 225, אך מן המסמכים שצורפו לבש"א 17649/06 עולה שצורף רק תצלום כרטיס חולה בחתימת ד"ר פינקל ובו תרשומת אחת בלבד מיום 12.5.03, ולכן ניתן להמציא רק תרשומת זו למומחה הרפואי, אך אין להמציא למומחה הרפואי את המסמכים מס' 222, 223, 224, 225, ואף לא את מסמך ד"ר פינקל מיום 25.6.03 (שמצוי בבש"א 17648/06). ניתן להמציא למומחה הרפואי את סיכומי הביקורים אצל ד"ר איסק בוזינובסקי לתקופה 16.5.03 - 4.8.06, כמו כן ניתן להמציא את סיכום הביקורים הממוחשב אצל ד"ר בידרמן וד"ר בוזינובסקי, שהוא מסמך מס' 226 שבבש"א 11129/06. את מסמך 227 שבבש"א 11129/06 (תעודת רופא ד"ר בידרמן מיום 17.2.06) אין להמציא למומחה הרפואי הואיל ואין הוא מבטא מסמך שנעשה במהלך טיפול רפואי שוטף בנפגע. ב"כ הצדדים יפעלו בהתאם לאמור לעיל. בכך נסגרות בש"א 11129/06 + בש"א 17649/06. אין צו להוצאות .התחום הנפשימומחהפסיכולוגיהמומחה מטעם בית המשפט