תאונות בגן ילדים | עו"ד רונן פרידמן

##האם אפשר לקבל פיצויים על תאונות בגני ילדים ?## גישת בית המשפט היא כי אין לצפות להשגחה צמודה של סייעת או גננת על כל ילד וילד ברצף לא מופרע. עם זאת, בין ילדי הגן לבין הגננת והסייעת, שוררים יחסים המטילים חובת זהירות מיוחדת על צוות הגן, בעיקר מפאת גילם הרך של הילדים. צוות גן הילדים מחוייב היה להשגיח היטב על ילדי הגן המשחקים בחצר, לבל יאונה להם כל רע. חובה זו משתרעת גם ביחס לטיפוס על סולם חבלים מגלשות וכד', תוך הכרה בכך שפעוט אינו מסוגל להעריך נכונה סיכונים, כגון אחיזה בסולם שעלולה להיות רופפת, ונפילה ממנו מגובה מסויים עלולה להסב לו פגיעה קשה. בתביעות שמוגשות על ידי עורך דין כנגד גני ילדים ניתן לקבל פיצוי כספי במידה ומצליחים להוכיח רשלנות בלעדית ו/או מכרעת, של הגננות או הסייעות ומפעילי גן הילדים, בין היתר, באי נקיטת אמצעי זהירות סבירים ו/או אמצעי בטיחות למניעת התאונה, אי מניעת קיומו של מפגע מסוכן ו/או אי דאגה להתקנת אמצעים העשויים היו למנוע את התאונה, התנהגות כפי שמפעיל גן ילדים סביר לא היה נוהג, אי השגחה על הילדים כנדרש וכי שמירת הסדר בגן הילדים. ##חובת הזהירות של גננות ומפעילי גני ילדים:## בע"א 10083/04 חגי גודר נ' המועצה האזורית מודיעים, נפסק כי ילד רך בשנים מתאפיין, לרוב, בסקרנות רבה, ביצר הרפתקנות ולעיתים בקונדסות. כל אלה מחייבים את אנשי צוות הגן, המופקדים על שלומם ובריאותם של הטף, לשיקול דעת זהיר ולנקיטת אמצעי זהירות קפדניים, פן יאונה לילדים רע. ההורים המותירים את היקר להם מכל בידי אנשי צוות הגן צריכים לדעת, כי אלה האחרונים נוקטים בכל צעד סביר להיטיב עם ילדם ולהשיבם בשלום לחיק ההורים. בע"א 2061/90 אילנה מרצלי נ' מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות, נפסק כי קטין, באשר הוא קטין, לא פיתח אותם מנגנוני הגנה, מנגנוני בקרה ומנגנוני שיקול-דעת שבגיר מחזיק בהם, ובדרך הדברים הרגילה ניתן לצפות, כי עלול הוא להיפגע בידי גורם חיצוני או להביא נזק על עצמו ועל זולתו, בין במעשה בין במחדל. לכך נוסיף תמונות ילדות מוכרות: שובבות, סקרנות של ילד, היענות לפיתויים בלא להעריך סכנות וסיכונים וכיוצא באלה. גופו של הקטין חלש, והדבר חושף אותו ביתר לפגעי העולם הסובב אותו. ... ראשית דבר מחובתנו לבחון את גילו של התלמיד, והרי ככל שהילד קטן יותר, כך חלש הוא ופגיע יותר מבחינה פיסית, וכך גם מנגנוני ההגנה והבקרה בשלים פחות. ##תאונות בגן ילדים בגלל צפיפות:## בת"א 38899-06-12 פלונית נ' ברכת ישראל, בית המשפט ציין כי צפיפות אינה מקימה רק סכנה להיתקלות של ילדים זה בזה מהלך משחק, אלא יכולה להסתיר מעין גננות היושבות זו ליד זו במקום אחד פעילות מסוכנת, בשל ריבוי הילדים המשחקים בו זמנית; כאשר לו מדובר היה בכמות ילדים פחותה ניתן היה לגלות מבעוד מועד אותה פעילות מסוכנת ולנטרל הסכנה. עם זאת, כדי שתקום עוולת הרשלנות אין כאמור חובה (מעשית אף אין יכולת) לצפות את אופן ההתרחשות המדויק , אלא רק את טיב הסיכון בסוגו. סיכון שהתנהלות מסוכנת תוסתר מעין הגננות בתנאי ציפוף יתר של ילדים , בפרט אם יושבות הן במקום אחד ולא מסתובבות בין הילדים, הנו צפוי בסוגו. ##תאונה בצהרון עקב חוסר ארגון:## בת.א (קריות) 30092-03-13 פלוני נ' החברה למתנסים, דובר על ילד בן 6 אשר נפל מגובה של כמטר בחצר בצהרון בגן ילדים, כתוצאה מחוסר השגחה מספק. מדובר בכמות של ילדים שאיננה ברורה לחלוטין לאור העובדה שהחברה למתנסים גרסה חומר הנוגע לכמות הילדים שהיתה באותו זמן בגן, שיצאו לחצר באופן בלתי מסודר ובלתי מאורגן ולא היתה יכולה להיות שליטה של הגננת והסייעת על כמות זו של ילדים. הוכח , כי בעת התאונה היתה רק הגננת בגן והסייעת היתה בתוך הגן. ניתן היה להוציא את הילדים כאשר שתיהן נמצאות בשטח ומפקחות. בשנת הלמודים בה ארעה התאונה היתה בעיה חמורה עם צוות העובדות בצהרון, תחלופת הגננות היתה חריגה והן לא הצליחו להשתלט על הנעשה בצהרון. ביום התאונה לא עבדה הגננת "הקבועה" אלא גננת מחליפה חסרת נסיון ללא הסמכה שלא הכירה את ילדי הגן ואת המתקנים במקום ולא קיבלה הדרכה מהנתבעות לנהלי יציאה לחצר עם הילדים. העובדה כי שמיד לאחר יציאתם של הילדים נפגע הקטין, רק מחזקת את העובדה שצריך היה להשגיח על הילדים כמו שצריך ואילו הדבר היה מתבצע לא היתה נגרמת התאונה. ##תאונה במגלשה בגן ילדים:## בת.א (קריות) 464-01-11 פלוני נ' עיריית עכו, דובר על ילד בן 4 שנפצע בגן ילדים. בית המשפט ציין בפסיקתו כי גם עלייה על הסולם לצורכי החלקה על המגלשה מהווה עבור קטין בגיל זה משחק ולכן אין סתירה. העובדה שהתמונות מלמדות כי לא היה מצע רך ו/או חול ו/או כל אמצעי אחר להגן בפני נפילה היא רשלנות ולכן דין התביעה להתקבל. ##אי נקיטת באמצעי זהירות סבירים:## בת”א (חיפה) 10319/96, פלונית נ' עיריית קרית אתא לא הייתה מניעה לדרוש מן הנתבעים לנהוג משנה זהירות לרבות נקיטה באמצעים סבירים למניעתו של נזק צפוי, גם אם הוא עלול להיות תוצאה של מקרים חריגים, במיוחד כאשר מדובר באמצעי מניעה פשוטים וקלים. דווקא בשל העובדה שמדובר בפעילות רגילה, ובאפשרות לקרות תאונה כזו, בשל אופייה של קבוצת הילדים והיותם בגן ילדים, מבלי שהם עצמם יכולים להיות ערים לסיכונים הכרוכים בשימוש בחפץ כלשהו, מצד אחד, וכאשר האמצעים למניעת הנזק הם קלים ופשוטים, מצד שני, מובילים למסקנה, כי החבלה היא תוצאה של הפרת חובת הזהירות. ##הפנייה לטיפול רפואי באיחור:## על פי הנחיות משרד החינוך במקרה של פציעה קלה, יטופל הנפגע בידי הגננת או הסייעת (פרק ג' סעיף 4(ב)(2)(א), לחוזר מיוחד ט', מנכ"ל משרד החינוך, התשנ"ה, נוהלי בטיחות, בטחון ושעת חירום לגני ילדים). כמו כן, ובהמשך, השאירו ההוראות שיקול דעת רב מידי לגננת, בקובען "אם נראה לגננת כי דרוש טיפול רפואי נוסף...", אזי, יפנו לאותו טיפול. הוראות אלה, שהוצאו במסגרת חוזרים של מנכ"ל משרד החינוך לא התייחסו באופן מפורש יותר לפגיעה בראש, ובכלל דיברו על "פציעה". הוראות משרד החינוך, כפי שבאו לביטוי בחוזר מנכ"ל מיוחד ט' (תשנ"ה), לא הדגישו את הייחוד שבפגיעה בראש, ואופן הטיפול הנדרש, גם כאשר אין סימנים חיצונים. משרד החינוך מצא לנכון לתקן את ההנחיות ולהתאימן לדרישות הרפואיות. ההוראה המתוקנת קובעת: "במקרה של מכה כלשהי בראש אף על פי שלא נצפתה התנהגות חריגה על הגננת ליצור קשר טלפוני עם ההורים, במקרה וההורים אינם בבית להביא את הילד לגורם רפואי מוסמך והוא יחליט על הדרך להמשך טיפול". ##חובת הפיקוח על ילדים:## ת.א. (ת"א) 17803/06 פלוני (קטין) נ' עמותת כולל בית יוסף ונתן, משקף את גישת בית המשפט לפיה, ילדים טבעם להשתובב, וכי לעת משחקם יש לפקוח עין ולפקח במידה הנדרשת אשר תמנע פציעה או פגיעה כלשהי. על אחת כמה וכמה נדרש פיקוח בפועל בעת משחק ילדים בגן המשחקים בו מצויים מתקנים שעשועים שיש בהם הפרשי גובה ואשר עלולים הילדים ליפול מהם. על אחת וכמה נדרש פיקוח בעת שהילדים קטנים הם, רכים בשנים, בגילאי גן חובה, ומידת האחריות שניתן לייחס להם כלפי עצמם בהימנעות מסיכונים הינה מזערית. קטיניםתאונות בגן ילדיםגן ילדים / פעוטון / משפחתון