ביטול חוזה תוך זמן סביר

סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 קובע כי ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך "זמן סביר" לאחר שנודע לו על עילת התביעה. בית המשפט ציין כי הביטול טעון הודעת ביטול, סעיף 20 לחוק קובע כי "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר" ללמדך שאין ביטול בלא הודעה. ההודעה היא לפיכך קונסטיטוטיבית - תנאי מעמיד של הביטול. כאשר אין הודעה בנמצא או כאשר אין ההודעה עומדת בדרישות הדין מבחינת צורתה, מבחינת תוכנה או מבחינת זמנה- אין ביטול והחוזה נשאר בר- תוקף. הדרישה להודעת ביטול מיועדת לקדם את הערכים של ודאות וביטחון משפטי. מטרתה העיקרית של הודעת הביטול היא הגנת הצד השני, על ידי העמדתו על מצבו המשפטי ומערך זכויותיו וחבויותיו. הצד השני זכאי לדעת בעוד -מועד אם החוזה תקף אם לאו. לאחר חלוף זמן סביר, מתיר לו החוק להניח כי בעל-דברו החוזי ויתר על זכות הביטול, והחוזה תקף. להלן החלטה בנושא הודעה על ביטול חוזה תוך זמן סביר: החלטה 1. המבקשת השכירה למשיבה נכס מקרקעין בקומה 13 במגדל משרדים בשם 'מגדל הסחר' ברח' המרד 25 בתל אביב (להלן 'הנכס'). בתאריך 27.1.05 נחתם הסכם שכירות בלתי מוגנת , לתקופה של 24 חודשים , החל מ- 1.3.05 לפיו שטח הנכס הינו 259 מ"ר ודמי השכירות הם תשעה דולר למ"ר . כן הוסכם על תשלום של ארבעה דולר למ"ר עבור דמי ניהול.דמי השכירות ישולמו אחת לרבעון. 2. הוסכם כי המשיבה תעביר על שמה את חשבונות העיריה , תשלם עבור ההוצאות השוטפות, חשמל מים וארנונה ותתן למבקשת שיק בטחון. לטענת המבקשת , לא מילאה המשיבה אחר התחייבויותיה אלה, לגבי התשלום עבור הרבעון השלישי,המתחיל מ9/05 שילמה בגינו המשיבה באחור והחל מ12/05 לא שילמה כלל . 3. המבקשת הגישה כנגד המשיבה כתב תביעה בסדר דין מקוצר לפינוי ולסילוק יד וכספית בסך של 82,720.56 ₪. סכום זה מורכב מהרכיבים הבאים: א. בגין רבית עבור אחור בתשלום דמי השכירות לרבעון המתחיל ב- 9/05 (2% לחודש) בסך 3,465 ש"ח ב. אי תשלום דמי שכירות וניהול לרבעון המתחיל ב- 12/05 בסך 52,721 ₪ ג. ריבית בגין סכום זה בסך 896.2 ₪ ד. חוב עבור ארנונה בסך 25,638.30 ₪ במסגרת כתב התביעה , הוגשה גם בקשה לצו עיקול זמני . הצו ניתן במעמד צד אחד ובה נטען, כי המשיבה עושה את כל שניתן כדי להתחמק מחיוביה , בהתאם לדברי נציגת המשיבה- קיים קושי תזרימי שמונע ממנה לשלם את החוב. 4. בבקשת המשיבה לביטול העיקול נטען כדלקמן: א. הסכם השכירות נחתם על ידי מי שאינו רשום כמנהל ומי שמוסמך לחייב את המבקשת - עובדה המעלה חשש לכאורה לזיוף ומרמה ונסיון לקבלת דבר במרמה. ב. המבקשת לא העמידה למשיבה את שטח הנכס של 259 מ"ר משרדים, כפי שהתחייבה , אלא שטח הכולל פרוזדור וקירות של 202 מ"ר בלבד וללא שטח הקירות , השטח הוא רק 197 מ"ר בלבד. ג.המשיבה הציעה למבקשת לפנות למודד מוסמך כבורר . לטענתה, קיבלה המבקשת בעבר, תשלומים בגין שטח נכס שלא סיפקה כלל. ד.המשיבה אינה חייבת לעיריה כל חוב בגין ארנונה. דיון 5. המשיבה העלתה כטענת הגנה, את נושא שטח הנכס. לטענתה , היא לא קיבלה מאת המבקשת שטח למשרדים כפי שנקבע בהסכם השכירות ולפיכך, אין היא אמורה לשלם לה דמי שכירות לרבעון מ- 12/05 ואילך, משום ששילמה לה ביתר עבור תקופת השכירות הקודמת למועד זה. 6. תקופת השכירות החלה מ-3/05, אולם המשיבה קיבלה את החזקה בו עוד ב2/05. המשיבה שילמה, במועד, עבור דמי שכירות ודמי ניהול לשני רבעונים בלבד. הרבעון המתחיל מ3/05 והרבעון המתחיל מ 6/05. לגבי הרבעון המתחיל מ9/05 , שילמה המשיבה את דמי השכירות ודמי הניהול באחור. לגבי הרבעון השלישי המתחיל ב- 12/05 לא שילמה המשיבה מאומה. לענין הרבעונים הבאים, אינני מתייחסת לאי התשלום, משום שהתביעה כוללת את החוב לגבי התקופה של הרבעון המתחיל מ- 12/05. בעקבות אי תשלום במועד של דמי שכירות ודמי ניהול, שלחה המבקשת למשיבה, בתאריך 20/11/05 התראה ,ראה נספח ג' לבקשה, בעקבות מכתב זה השיבה המשיבה בתאריך 21.11.05 ראה נספח ד' לבקשה, התלוננה המשיבה , לראשונה , אודות החסר בשטח הנכס כאשר החיוב של העיריה שכולל שטחים ציבוריים, הוא בסה"כ 230 ממ"ר בלבד. אולם בפועל שטח המשרדים עומד על כ-200 ₪ בלבד. 7. טוען ב"כ המבקשת כי המשיבה ראתה ובדקה את הנכס ומצאה אותו מתאים לצרכיה ושכרה אותו בהתאם למצבו, ובעיקר כיצד ישבה המשיבה בחיבוק ידיים במשך כעשרה חודשים ולא העלתה כל טענה בדבר החסר בשטח הנכס. 8. אכן הטענה בדבר החסר בשטח הנכס הועלתה על הכתב לראשונה בנספח ד'. עוד יש לציין כי הטענה הועלתה מיד לאחר דרישת המבקשת לתשלום יתרת דמי השכירות, שלא שולמו במועד, דבר האומר דרשני. ההיבט המשפטי 9. סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 קובע: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת התביעה". בספרה של ג' שלו, דיני חוזים, מהדורה שנייה, נאמר בעניין זה: "הביטול טעון הודעת ביטול, סעיף 20 לחוק קובע כי "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר" ללמדך שאין ביטול בלא הודעה. ההודעה היא לפיכך קונסטיטוטיבית - תנאי מעמיד של הביטול. כאשר אין הודעה בנמצא או כאשר אין ההודעה עומדת בדרישות הדין מבחינת צורתה, מבחינת תוכנה או מבחינת זמנה- אין ביטול והחוזה נשאר בר- תוקף. הדרישה להודעת ביטול מיועדת לקדם את הערכים של ודאות וביטחון משפטי. מטרתה העיקרית של הודעת הביטול היא הגנת הצד השני, על ידי העמדתו על מצבו המשפטי ומערך זכויותיו וחבויותיו. הצד השני זכאי לדעת בעוד -מועד אם החוזה תקף אם לאו. לאחר חלוף זמן סביר, מתיר לו החוק להניח כי בעל-דברו החוזי ויתר על זכות הביטול, והחוזה תקף...". שם, עמ' 271. 10. דהיינו במקרה דנן , לא מתקיים התנאי של "זמן סביר". רק לאחר כ-עשרה חודשים, מצאה המשיבה כי שטח הנכס אינו תואם את המופיע בהסכם- ולא מדובר בטענה של חסר מספר מועט של מטרים אלא כ-60 מטרים. חסר זה, אם הוא אכן קיים, הוא בולט ביותר ועל המשיבה היה לראות בחסרונו מיד עם תחילת השכירות. למעלה מהנדרש- גם אם טענתה של המשיבה היתה מוצדקת- גם אז היא מנועה מלקזז את נזקיה- וזאת על פי האמור בהסכם השכירות. 11. לאור האמור אני סבורה כי שבשלב זה, יש לדחות טענה זו של המשיבה ואין בה כדי לפגוע בצדקת התביעה. לפיכך נותרת המסקנה- כי המשיבה לא עמדה בתנאי הסכם השכירות ולא שילמה את דמי השכירות ודמי הניהול החל מ- 12/05, היא לא הפקידה שיק ביטחון, וכן ביצעה את ההעברה בעיריה, על שמה, רק כעבור כעשרה חודשים. אני מקבלת את גרסת המבקשת - כי קיימת יתרת חוב בעיריה, בהתאם למופיע בבקשה להטלת עיקול ובהתאם לנספח יב לבקשה- כי יתרת החוב ל- 1.10.05 הינה 26,638.30 ₪. האישור שהומצא ע"י המשיבה (נ/1) מתייחס למצב החשבון בעיריה- לאחר שרישום השכירות הועבר על שמה - רק באוקטובר 05, ואין הוא כולל את החובות מתחילת השכירות ועד למועד זה. לפיכך עמדה המבקשת בתנאי התקנות בדבר בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ראה תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן- 'התקנות'). 12. המשוכה השניה שעל המבקשת לעבור הינה - האם קיים חשש סביר, שאין מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין, ראה תקנה 374 לתקנות. הטלת צו עיקול זמני נדרשת, מקום בו מתעורר החשש כי במהלך ניהול התובענה, תרוקן המשיבה את משאביה ויהיה בכך לסכל את אפשרות המבקשת לממש את הסעד הסופי ראה רע"א הדסה בוטנר ואח' נ' קיבוץ חפציבה ואח' ע"י כב' הש' דורנר. כפי העולה התחמקות המשיבה מתשלום חובותיה למבקשת נובע ממצבה הכלכלי הקשה (כפי שטוענת נציגת המבקשת אשר לטענתה כך נאמר לה ע"י נתבעת 3)- טענה זו לא הופרכה ולא הוכחשה, על ידי המשיבה, גם אי תשלום דמי השכירות במועד- לגבי תקופת העבר ואי תשלום דמי השכירות לרבעון מ-12/05 מצביעה על מצב כלכלי קשה. מצבה הכלכלי של המשיבה, מהווה נדבך מרכזי להחלטה להשאיר את העיקול על כנו. ראה בש"א (תל- אביב יפו) 8147/02 תיק עיקרי ת"א 1302/02 ע"י כב' השופטת ברוש שרה - ישראל 10 שידור ערוץ החדש בע"מ נ' ראבל סרטים (1996) בע"מ. 13. לאור האמור צו העיקול ישאר על כנו. הבקשה לביטול צו העיקול נדחית. המשיבה תשא בהוצאות שכ"ט ב"כ המבקשת בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ריבית והצמדה עד התשלום בפועל.חוזהביטול חוזה