פטור מהפקדת ערבון בגלל קשיים כלכליים

בית המשפט ציין כי מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. עוד צוין כי המבקש פטור מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי. להלן החלטה בנושא פטור מהפקדת ערבון בגלל קשיים כלכליים: החלטה 1. בפני בקשה למתן פטור מהפקדת ערבון להבטחת הוצאות המשיבים בערעור על פסק דין של בית משפט השלום בחיפה (כב' הש' למלשטרייך-לטר) מיום 1.2.07 בת"א 17958/04, המורה על פינויו של המבקש מחנות אשר הושכרה לו בשכירות מוגנת בשנת 87', והמשמשת לו מקור פרנסה. המבקש משתית את בקשתו על מצבו הכלכלי הקשה, בטענו כי דירת המגורים שלו משועבדת בשתי משכנתאות והוא חסר הכנסה לחלוטין, למעט כספים שהוא מקבל מאמו למחייתו. אין באפשרותו לקחת הלוואה כלשהי מבני משפחתו, ואף בנק לא יהיה מוכן להלוות לו כספים, מאחר שנטל הלוואות רבות בעבר. 2. המשיבים מתנגדים לבקשה מהנימוקים הבאים: א. המבקש אינו משלם למשיבים דמי שכירות מחודש ינואר 2002, ומבקשתו עולה כי הוא זכאי להמנע מתשלום עד קץ הדורות. ב. המבקש מממן טלפונים ניידים עבור שתי אחיותיו בסכומים גבוהים העומדים על 1,444 ₪ ו-1,777 ₪, ואינו ראוי כי ביהמ"ש יתחשב בו. ג. ברשותו של המבקש מכונית פרטית מסוג וולבו, פרט שהמבקש לא טרח לגלות לביהמ"ש. ד. סיכוי הערעור קלושים ביותר, וביהמ"ש אף ציין כי המבקש לא הראה על שום מה מגיע לו סעד מן הצדק, שהרי בפועל לא עבד לפרנסתו בחנות מאז ינואר 02'. דיון 3. רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה, אשר עליו לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים; כי אין ביכולתו לשלם את האגרה וכי קיימים סיכויים להצלחת הערעור. הפקדת הערבון נועדה להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות, אם ייפסקו לטובתם. "הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו (וראו, לדוגמא: ע"א 2265/99 אמנון טל נ' א.א. יבואני תבואות ומספוא, לא פורסם, רע"א 1243/98 אלפי נ' אלפי, לא פורסם, ע"א 2021/94, 2018/94, 1989/94, 2044/94, 2022/94, כונס הנכסים הרשמי נ' ארוין זוסמן ואח', לא פורסם). על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת ערבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים), מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחוייב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון הנדרש (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2), 383)". (ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ תק-על 2000(2), 128; וכן ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון-דיור לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574). 4. אשר למצבו הכלכלי של מבקש הפטור, נקבע בפסיקה כי על בעל דין המבקש לקבל פטור מהפקדת ערבון לפרוש בפני בית המשפט את מלוא היריעה לגבי נכסיו והכנסותיו. "הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי (רע"א 3297/90 רביבו נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1119 (3)90). נפסק, כי בלא פרטים מהימנים על הכנסת המבקש הנתמכים במסמכים ופרטים על רכושו וחובותיו לא ניתן לשקול מתן פטור מערבון (ע"א 4752/97 ניביט מערכות בע"מ נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1887 (2)92)". (ראה ע"א 7411/98 אבנר בורוכוב נ' אליהו טל ואח', תק-על 99(4), 80; וכן ראה רע"א 2598/99 ימין ומרים כהן נ' שמשון ונחמה נח, תק-על 2000(1), 242; בש"א 128/89 מצא נ' מצא, תק-על 89(2), 732). "זאת ועוד, הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נ ' שמעוני, תקדין עליון 95(1) 1211)". (ראה ע"א 7411/98 הנ"ל בעמ' 81; וכן בש"א 4667/90 אלפסי נ' אלפסי, תק-על 90(4), 132; רע"א 8496/99 ציון אדרי נ' בנק לאומי לישראל, תק-על 2000(2), 239; בש"א 220/88 שרייר נ' נקש ואח', תק-על 88(3), 156). בענייננו, המבקש לא הניח תשתית ראייתית מספקת לתמיכה בטענתו בדבר מצבו הכלכלי הקשה, ולא פרש בפני בית המשפט את מלוא היריעה לגבי נכסיו והכנסותיו. המבקש לא הגיב לטענות המשיבים הנתמכים בתצהיר, וגרסתם כי למבקש נכסים נוספים, אשר לא פורטו בתצהירו, כגון מכונית וולבו, וכן מקורות למימון טלפונים ניידים של אחיותיו, לא נסתרה. כן, לא פורטו בבקשה ניסיונות שנעשו על ידי המבקש לגייס את המשאבים הדרושים לתשלום הערבון. אמרותיו של המבקש כי הבנק לא יתן לו הלוואה נוספת לא נתמכו במסמכים, ואין כל פירוט לגבי מקורות הכנסתו של המבקש בשנים בהן לא עבד בחנות. 5. המבקש מיוצג על ידי עורך דין פרטי, כך בהליך זה וכך גם בהליך בפני בית משפט קמא. לעניין זה נקבע: "בנסיבות העניין, מתבקש היה גם כי ינתן הסבר כיצד מתיישב הסעד המבוקש עם עובדת ייצוגה של המערערת בערכאה זו, כמו גם בערכאות קודמות. לכאורה, בהעדר הסבר לסתור, מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. במצב זה, אין מקום לפטור המבוקש מהפקדת עירבון". (ראה ע"א 4079/02 חלואני נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה, תק-על 2002(2),1989). 6. זאת ועוד, גם אם יש בסיס לטענת המבקש בדבר מצבו הכלכלי הקשה, לא ראיתי להענות לבקשתו, שכן המבקש טרם פרע את ההוצאות שהוטלו עליו על ידי בית המשפט קמא. עובדה זו עומדת בעוכריו של המבקש שהרי הערבון נועד כל כולו להבטחת הוצאות המשיבים בהליך הערעור, ואי תשלום הוצאותיהם בהליך דלמטה, רק מוכיח את הצורך בחיוב המבקש בהפקדת ערבון להבטחתם ונותן לכך משנה תוקף. "אי תשלום הוצאות בבית משפט קמא יכול להוות שיקול משמעותי באי מתן פטור מהפקדת ערבון בהליך של ערעור". (ראה רע"א 7028/00 אי.בי.אי. ניהול קרנות נ' אלסינט תק-על 2001 (3) 2138; וכן ע"א 8223/98 ורד שאול נ' ד"ר חיים פרידמן, תק-על 99(3) עמ' 1561; ע"א 976/00 אחים חג' עלי ושות' נ' קרן האיזון תק-על 2000(2) עמ' 1895; בש"א 2008/94 מאירה ואריק ארטרכט נ' יעקב זלבסקי ואח', תק-על 94(2), 1351). 7. בבקשה נטען כי סיכויי הערעור גבוהים, אולם מעיון בכתב הערעור עולה כי לכאורה מדובר בערעור שהינו עובדתי בעיקרו. "ערכאת הערעור לא תתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית אשר שמעה והתרשמה מן העדויות שהובאו בפניה, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, וכאשר קיימות נסיבות המצדיקות את ההתערבות". (ראה ע"א 9555/02 זידאן זידאן ואח' נ' ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ ואח', פ"ד נט(1) 538, עמ' 552-553). 8. מכל המקובץ עולה כי אין מקום לקבל את הבקשה, והיא נדחית. המבקש יפקיד את העירבון בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יידחה הערעור ללא התראה נוספת. החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת ביהמ"ש המחוזי.ערבון