מחיקת סעיפים מכתב טענות

מחיקת חלקים מכתבי הטענות תיעשה על פי על פי תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שלשונה : "הוראה לתקן - (א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו;כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה". להלן החלטה בנושא מחיקת סעיפים מכתב טענות: החלטה 1. זוהי בקשת התובעות למחיקת סעיפים מכתב ההגנה, וכן בקשה למתן פסק דין חלקי, ולחלופין למינוי מומחה מטעם בית המשפט . 2. טוענות המבקשות כי לאור ההסדר הדיוני שהוכרע בהחלטת בית המשפט מיום 28.9.05, לפיה נתקבלה עמדתן, ולאור ההחלטה בבקשה לסילוק התובענה על הסף מיום 13.12.05 לפיה נדחו טענות המשיבה, יש להורות על מחיקת סעיפים מכתב ההגנה הואיל והם כוללים טענות שכבר הוכרעו בבקשות אלה. 3. עוד טוענות המבקשות כי הן זכאיות לקבל פסק דין חלקי על סמך נתונים עובדתיים על פי נתוני המודדים ה"ה דן שריר וגלעד חופשי, כאשר טוענות המבקשות כי המשיבה כלל לא הכחישה נתונים מספרים אלה, אלא הסתפקה בהכחשה סתמית וכללית . 4. לחלופין טוענות המבקשות כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט, על מנת שיכריע במחלוקת שבין הצדדים, כאשר מבקשות התובעות כי במידה ונתוני המומחה מטעם בית המשפט יעלה ממצאים דומים לממצאים שכבר קיימים מטעמן- יהיה על המשיבה לשאת בהוצאות שכרו. 5. מנגד, המשיבה מתנגדת לבקשה וזאת משום שעל פי ההסדר הדיוני שבין הצדדים אין מי מן הצדדים מוותר על טענה כלשהי, בין אם היא נטענה ובין אם לאו, ולכן לטענתה לא ויתרה המשיבה על אף טענה . 6. באשר לשאר הטענות העולות בסעיפים כתב ההגנה כפי שיבוארו להלן, טוענת המשיבה כי אין למחוק הטענות לעניין ההתיישנות, ויתור, העדר עילה ויריבות, למרות ההחלטה על דחיית הבקשה לסילוק על הסף, הואיל ויש סיכוי טוב כי טענות אלה תתקבלנה לאחר שלב ההוכחות . 7. באשר לבקשה למתן פסק דין חלקי, טוענת המשיבה כי אין ליתן פסק חלקי חלקי הואיל וכל שנקבע בהחלטת בית המשפט מיום 28.9.05 הוא כי "חישוב היחידות ייעשה על פי הדרך המצמצמת", אולם אין בהחלטה כל משמעות המעשית, ואין כל קביעה על שיעור הפיצוי אם בכלל, לו זכאיות לכאורה המבקשות. 8. באשר לטענה כי ההכחשה לעניין סכום הנזק הינה סתמית, טוענת המשיבה כי דמי הנזק לעולם מוכחשים . 9. עוד טוענת המשיבה כי אין כל טעם במינוי מומחה מטעם בית המשפט כיוון שאין בכך כדי למנוע ממנה להגיש חוות דעת סותרת מטעמה, ובלאו הכי אין חוות דעתו תכריע את הכף . דיון - 10. אכריע בבקשה כדלהלן, וכבר אומר - דינה להידחות . 11. כאמור, על פי החלטת בית המשפט מיום 28.9.05, התקבלה עמדת המבקשות, ולפיה חישוב שטחי היחידות ייעשה על פי הדרך המצמצמת. 12. בהחלטה זו נקבע מפורשות לאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים כי ההחלטה תכריע בשאלת הפרשנות שיש ליתן לנספח ג' - הוא נספח התשלומים, עליו נטושה המחלוקת . 13. בהסכמה הדיונית נקבע מפורשות כי "מבלי שמי מהצדדים יוותר על איזו טענה העומדת לרשותו, בין אם היא נטענה בכתבי הטענות, בין אם לא נטענה עד כה....". 14. הסכם זה אשר קיבל תוקף של החלטה ביום 2.5.05, קבע חד משמעית שאין הצדדים מוותרים על טענותיהם גם אם הטענות נטענו . לאור האמור לעיל אדון בטענות הצדדים . מחיקת סעיפים מכתב ההגנה - 15. מחיקת חלקים מכתבי הטענות תיעשה על פי על פי תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שלשונה : "הוראה לתקן - (א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו;כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה". 16. סעיפים 4-18 לכתב ההגנה. טוענות המבקשות כי יש למחוק סעיפים אלה משום שאלה הוכרעו בהחלטות בית המשפט, כאשר העלאת הטענות רק יסרבלו ההליך . 17. בסעיפים אלה טוענת המשיבה טענות שונות ביחס לחישוב השטחים ביחסי הברוטו - הנטו על פי הסכמי המכר . מעיון בסעיפים אלה לא ראיתי כי יש בסעיפים אלה משום הכבדה על בירור התובענה. נהפוך הוא- טענות אלה ניתן להעלותן על פי ההסכמה הדיונית אלייה הגיעו הצדדים, ולכן המשיבה איננה מושתקת לטעון טענות אלה, כאשר חלק גדול מן האמור בסעיפים אלה הינן טענות עובדתיות שכלל אינן נוגעות לשיטת החישוב. 18. אין בדברים שהבעתי לעיל לגרוע כהוא זה מן האמור בהחלטתי מיום 28.9.05 לפיה החישוב ייעשה על פי הגישה המצמצמת. דהיינו, חישוב השטחים על פי נספח ג' המדובר בקומות הבניין החישוב לא יכלול שטחי מדרגות החירום, חדרי המדרגות וחדרי מעליות הקומות. כמו כן, נקבע כי בקומת הכניסה החישוב ייעשה ללא המסדרון לחצר האחורית, שטחי המעליות והמדרגות באגף B, וכן שטחי המעליות והמסדרון באגף C . 19. יחד עם זאת, אין בהחלטתי מיום 28.9.05 כדי להכריע בשאלות העיקריות העולות בתיק זה כגון שאלת המצגים שנעשו לכאורה על ידי המשיבה לפיהם יחס השטחים יעמוד על 17% . 20. אכן, בסעיפים 14-18 לכתב ההגנה, טוענת המשיבה לעניין דרך המדידה ולמשמעות המונחים ברוטו ונטו בענף הנדל"ן. 21. ברם, אינני רואה לנכון להורות על מחיקת סעיפי כתב ההגנה, הואיל ולא השתכנעתי כי סעיפים אלה יש בהם הפרעה לדיון הוגן, או סרבול ההליך, ובלאו הכי סלולה הדרך בפני המשיבה לטעון ולהוכיח טענות ההגנה, בכפוף להחלטה מיום 28.9.05. 22. לעמדתי זו מקבלת אני חיזוק נוכח ההסכמה הדיונית אלייה הגיעו הצדדים, אשר אף היא בגדר "החלטה", וכאמור על פי הסכמה דיונית זו אין הצדדים מנועים מלהעלות טענות בין אם נטענו ובין אם לאו . 23. אשר על כן אני דוחה הבקשה ברכיב זה . 24. הכחשת סכום התביעה בסעיף 9, בפרק ד לכתב התביעה. על פי תקנה 84 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 : "אין צורך בהכחשה לענין דמי נזק - על אף האמור בתקנה 83 אין צורך בהכחשה לענין שיעור דמי הנזק, ולעולם יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הודו בו במפורש, בין אם הוגש כתב הגנה או כתב תשובה שכנגד ובין אם לאו". 25. מכאן, כי טענת המבקשות לפיה הכחשת סכום התביעה הינה כללית ובלתי מנומקת, בניגוד לתקנות 85 ו-86 לתקנות סדרי הדין- דינה להיכשל, הואיל, ודמי הנזק לעולם מוכחשים, בין אם ההכחשה כללית ובין אם ההכחשה מנומקת . 26. אשר על כן הבקשה ברכיב זה נדחית. 27. סעיפים 19-38 . טוענות המבקשות כי סעיפים אלה הם בבחינת "חזרה מדוייקת על נימוקי בקשתה של המשיבה לסילוק התובענה על הסף " . 28. בסעיפים אלה טוענת המשיבה טענות התיישנות, ויתור , העדר עילה, וכן העדר יריבות . צודקות המבקשות כי טענות אלה הוכרעו במסגרת ההחלטה בבש"א 157245/05 מיום 13.12.05 ולפיה הבקשה לסילוק התובענה על הסף נדחית . 29. דא עקא, כי ההחלטה בבש"א 157245/05 דחתה בקשת המשיבה לסילוק התובענה על הסף, ולצורך כך בלבד. אין בהחלטה המדוברת שלעיל, לקפח זכותה של המשיבה להוכיח טענותיה לגופו של עניין ולאחר שמיעת הוכחות. 30. ודוק, בהחלטה עצמה נכתב מפורשות כי ההחלטה לדחיית הבקשה הינה לצורך השלב המקדמי ואין בהחלטה משום קביעת מסמרות כלשהם לעניין הדיון בתובענה. כך, לעניין טענת ההתיישנות נכתב בעמוד 10 בשורות 10-15 כי : "..כל עוד העתק טיוטת תשריט הבית המשותף..לא היה בידי המשיבות, לא היה בידי המשיבות הכוח לתבוע...ועולה כי יכולת תביעה זו ניטלה למעשה מן המשיבות עת קיבלו החזקה ועד שעילת התביעה התגלתה להן, עם קבלת טיוטת התשריט של הבית המשותף, וטענה עובדתית זו, בשלב זה של הדיון לא נסתרה". לעניין טענת הויתור נכתב בעמוד 13 בשורות 1-2 : "..אין לומר בשלב זה.. כי המשיבות ויתרו על טענתן"(ההדגשות שלי) וכו'. 31. במה דברים אמורים ? כדי להיעתר לבקשה לסילוק על הסף, אומרת ההלכה כי כדי שיצליח מבקש בבקשתו לסילוק על הסף, עליו להראות כי העילה לסילוקה של התובענה על הסף מתגלה על פני כתבי הטענות, ללא צורך בהוכחות עובדתיות לטענות הצדדים, אן גם בהנחה שאלה יוכחו דין התובענה להיות מסולקת על הסף. 32. בהחלטה בבקשה לסילוק על הסף, כל שנקבע הוא כי אין הבקשה עונה אחר התנאים לסילוק התובענה בשלב המקדמי. קרי, עילות הסילוק אינן עולות מתוך טענות הצדדים, וכי אלה דרושות הוכחה. 33. ולכן פרשנותן של המבקשות ברכיב זה איננה מקובלת כלל ועיקר, הן מתוך קריאת ההחלטה גופה מיום 13.12.05 לפיה רכיבי הבקשה נדחו בשלב המקדמי של הדיון ולא לגופו של עניין, והן מבחינת מהותו של הדין. שכן, אין כל מניעה שהמשיבה תוכיח טענותיה כעולה בסעיפים המבוקשים מכתב ההגנה, בשלב ההליך העיקרי של הדיון. אלא, שבניגוד לבקשה לסילוק על הסף, תצטרך המשיבה להוכיח טענותיה ככל טענה אחרת השנויה במחלוקת על פי הדין המהותי וכן על פי סדרי הדין והראיות. 34. אשר על כן אני דוחה בקשת המבקשות ברכיב זה . 35. מחיקת הסעיפים שיש בהם הכחשת הסכומים הנתבעים וחוות הדעת. גם את רכיב זה בבקשה ראיתי נכון לדחות . 36. טוענות המבקשות כי הכחשת חוות הדעת הינה הכחשה כללית, כאשר אין כלל אפשרות להכחיש את עצם קיומה חוות הדעת אלא את תוכנה. 37. מן הבחינה הדיונית, לאחר שעיינתי בטענות הצדדים עולה בבירור כי המשיבה איננה מכחישה את עצם קיומה של חוות הדעת אלא "תוכנה של חוות הדעת" הוא שמוכחש כאמור בסעיף 1.26 לכתב ההגנה. 38. זאת ועוד, על פי סעיף 1.27 טוענת המשיבה כי הדברים אותם כתב המודד מר חופשי אינם בגדר חוות דעת אלא "תוצאות מדידה", ומכאן, כי המשיבה מתייחסת לתוכנה של חוות הדעת/ מדידה שביצעו המבקשות מטעמן. 39. יוצא איפוא, כי גם לגישת המבקשות עצמן, ההכחשה לעניין חוות הדעת מתייחסת לתוכנה ולמשמעויותיה, ואין ההכחשה מתייחסת לעצם קיומה של חוות הדעת . 40. מן הבחינה המהותית, אינני רואה כל פסול בהכחשות אלה הואיל ובלאו הכי זכותה של המשיבה להגיש חוות דעת נגדית מטעמה, כאשר טענותיה של המשיבה בכתב ההגנה - היא גירסת המשיבה, כאשר סלולה הדרך בפני המבקשות לסתור טענותיה בשלב בירור הראיות. 41. אינני רואה כל צורך להורות על מחיקת סעיפי כתב ההגנה או להורות אחרת, שכן לא השתכנעתי כי טענת המשיבה לעניין זה יש בה לסרבל ההליך השיפוטי או למנוע דיון הוגן בתובענה. 42. אשר על כן, אני דוחה הבקשה ברכיב זה . פסק דין חלקי - 43. טוענות המבקשות כי יש ליתן פסק דין חלקי על סמך העובדות שסיפקו לו המבקשות בכתבי הטענות "והמהוות ראיות מספיקות לצורך ביסוס...סכומי ההשבה". כאשר לעניין זה טוענות המבקשות כי ההבדלים בין חוות הדעת של מר שריר ומר חופשי - זניחים לחלוטין, ולכן יש ליתן פסק דין חלקי. 44. מקור סמכותו של בית המשפט ליתן פסק דין חלקי הוא בתקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 שלשונה: "פסק דין חלקי -בית המשפט רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להוציא פסק דין באחת התביעות שבתובענה או בחלק מתביעה, וליתן את הסעד הנתבע, כולו או מקצתו, לאותה תביעה או לחלקה, או לסרב לתיתו, כל אימת שנראה לבית המשפט שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות או לגבי השאלות העומדות להכרעה לענין התביעה או הסעד כאמור". 45. אומר המלומד י. זוסמן בספרו "סדרי הדין האזרחי" , מהדורה שביעית, 1995, בעמוד 526 : "ברור, כי לפני מתן פסק דין חלקי, חייב השופט לנהוג כדרך שנוהג הוא לפני מתן כל פסק דין ; עליו לשמוע את בעלי הדין לגבי הענין בו הוא עומד לפסוק, ועליו להשתכנע, שאם יימנע ממתן פסק דין חלקי, ויוסיף לברר את המשפט בשלמותו, לא יתגלה בסופו של דבר, כי לגבי הענין בו פסק בפסק הדין החלקי, היה מגיע למסקנה אחרת ושונה מזו - הן מבחינת העובדות והן מבחינת החוק - אשר שימשה יסוד לפסק הדין החלקי". 46. במקרה זה, למעט קביעה לפיה דרך חישוב שטחי החוסר תיעשה על פי הדרך המצמצמת כקבוע בהחלטה מיום 28.9.05, הרי שאין כל נתון עובדתי מספק שעל בסיסו ניתן לתת פסק דין חלקי. ואבאר עמדתי. 47. קביעת בית המשפט לפיה חישוב שטחי החוסר ייעשה על פי הדרך המצמצמת כאמור בהחלטתי שלעיל, הינה קביעה שיש בה ללמד על דרך חישוב השטחים החסרים לכאורה, אך אין בה כדי להכריע בשאלה מהו היקף השטחים החסרים בכל יחידיה ויחידה טרם שמיעת הוכחות . 48. זאת ועוד, המבקשות בבקשתן יוצאות מן ההנחה כי כל רכיבי כתב תביעתן הוכח. ולא כך הוא המצב. כך למשל עילת תביעה מרכזית נוגעת לשאלת מצגי השוא לכאורה שביצעה המשיבה כלפי המבקשות, ולפיהן יחס שטחי הברוטו- נטו יעמוד על 17% ובשאלה זו נטושה מחלוקת בין הצדדים, שכן המשיבה מכחישה טענות המבקשות ברכיב זה. 49. יוצא איפוא כי המבקשות במקרה זה בונות טענותיהן על מגדל קלפים רעוע, שכן מבקשות התובעות כי יפסוק בית המשפט על סמך חוות דעת שהמשיבה מכחישה תוכנה בתוקף פסק דין חלקי, ומבקשות כי הכחשות בכתב הגנה יימחקו כעולה מן האמור לעיל . 50. כאמור את בקשת המבקשות להורות על מחיקת סעיפים בכתב ההגנה דחיתי כאמור לעיל, כך שטענות ההגנה כפי שעולות מכתב ההגנה שרירות וקיימות, ועל כן, לא ניתן בשלב מקדמי זה, כאשר טענות מהותיות טרם הוכחו, ליתן פסק דין חלקי, על אחת כמה וכמה כאשר המשיבה אומרת כי היא שומרת על זכותה לערוך חוות דעת מומחה נגדית מטעמה . 51. אשר על כן, אני דוחה הבקשה ברכיב זה . הבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט- 52. לא ראיתי לנכון להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, שכן, גילתה המשיבה דעתה כי היא שוקלת ושומרת על זכותה למנות מומחה מטעמה . 53. ולכן, לא ראיתי כיצד מינוי מומחה מטעם בית המשפט יועיל לקידומו של ההליך בבירור התובענה בשלב זה, טרם הוגשה חוות דעת נגדית מטעם המשיבה, אם אכן תחפוץ בכך . 54. בכל מקרה, גם אם אורה על מינוי מומחה כאמור, אין בכך כדי להכריע במחלוקות שבין הצדדים, ובוודאי שגם על סמך חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט לא ניתן יהיה לבסס פסק דין חלקי בשלב זה, טרם בירור שאלות מהותיות השנויות במחלוקת. 55. אשר על כן, אני דוחה הבקשה ברכיב זה . 56. כעולה מן המקובץ, אני דוחה הבקשה . 57. למיותר לציין, כי אין בהחלטתי זו כדי לגרוע מן ההחלטה שניתנה כאמור ביום 28.9.05. 58. על הבקשות לשלם הוצאות הבקשה למשיבה וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 2000 ₪ בתוספת מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מיום מתן ההחלטה ועד התשלום בפועל. מחיקת סעיפיםמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין