תיקון כתבי טענות לפני קדם משפט

בית המשפט קיבל בקשה לתיקון כתב הגנה בשל העובדה כי הדיון מצוי בשלב מקדמי, בטרם התקיים קדם משפט ראשון בתיק וכאשר הלכה פסוקה מורה כי בית המשפט ייטה להיעתר לבקשות לתיקון כתבי טענות, שעה שאלה מוגשות בשלבים הראשוניים של ההליך. להלן החלטה בנושא תיקון כתבי טענות לפני קדם משפט: החלטה 1. המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") הגישה תביעה כנגד המבקשים שעניינה מניעת הפרת זכויות יוצרים וסימני מסחר של המשיבה על ידי המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") ושל מנהלה המבקש 2 (להלן: "המבקש") בקשר עם העתקות מפרות של הדמויות המצוירות המפורסמות של "פו הדב וחבורתו" (להלן: "הדמויות"). 2. לעמדת המשיבה, היא בעלת זכויות היוצרים בדמויות וכן בעלת סימני מסחר רשומים בהם. 3. המשיבה טוענת כי המבקשים הפרו את זכויותיה שעה שייבאו לישראל טובין ובהן הדמויות, ללא הרשאה, ללא רשות ותוך הפרת זכויות המשיבה. 4. המבקשת בכתב הגנתה לא חלקה על זכויות המשיבה בדמויות אך טענה, בין היתר, כי רכשה את הטובין ובהן הדמויות מיצרן בסין המורשה על ידי בעל הזכויות לייצר את הדמויות, אלה הן דמויות מקוריות ואמיתיות והכל באופן שאין בו כל פגיעה ו/או הפרה בזכויות המשיבה. 5. בהמשך הגישו המבקשים בקשה לתיקון כתב ההגנה, בש"א 1229/08 היא הבקשה נשוא החלטתי. הבקשה נסמכת על מידע שהגיע לידיעת המבקשים לאחר הגשת כתב ההגנה לפיו אין למשיבה לטענתם כל זכויות בדמויות וזאת בעקבות פרסומים בעיתונות שבהם אוזכרה פסיקה אמריקאית, פרסומים שצורפו לבקשה הנתמכת בתצהירו של המבקש. עוד טענו המבקשים כי ניסיונותיהם לקבל את פסקי הדין עצמם מב"כ המשיבה הושבו ריקם ורק לבסוף הומצאו פסקי הדין, שצורפו כנספח י' לבקשה. המשיבה מתנגדת לבקשה באשר לעמדתה אין בה ולא כלום, שכן לטעמה היא בעלת הזכויות בדמויות ואין בפסיקה כל רלבנטיות לטענות המבקשים. לכל היותר, פסקי הדין עליהם נסמכת הבקשה עוסקים בסכסוך שבין יורשי מחבר ספרי פו הדב והמאייר של הדמות, כמו גם סכסוך בנוגע לתמלוגים של האחרונים שאין בינם לבין התביעה ולא דבר. 6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ושמעתי את המבקש ולאחר שיישמתי את ההלכה הפסוקה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. 7. נמצאים אנו בשלב מקדמי, בטרם התקיים קדם משפט ראשון בתיק וכאשר הלכה פסוקה מורה כי בית המשפט ייטה להיעתר לבקשות לתיקון כתבי טענות, שעה שאלה מוגשות בשלבים הראשוניים של ההליך. לא ראיתי בטענת המשיבה כי משמעות התיקון הינו חזרה של המבקשים "מהודאה" בכתב ההגנה בזכות המשיבה בדמויות, כדי למנוע את התיקון. בהקשר זה אציין כי הטענה שמורה למשיבה לגוף התביעה. לא כל שכן, גם אם ניתנה הודאה על ידי בעל דין, אזי שעה שלטענת "המודה", לאחר הינתנה של ההודאה, נודעו לו עובדות חדשות שיש בהן כדי לשנות את "ההודאה", על בית המשפט לאפשר לו להביא את גרסתו בפני בית המשפט. 8. לגופם של דברים, איני סבור שהשלב שלפני הינו השלב הראוי לברר את המחלוקת בין הצדדים בשאלת זכויות המשיבה בדמויות גם לאור פסקי הדין שניתנו בארה"ב. שאלה זו תתברר ככל הנדרש, במסגרת התובענה גופה. 9. דין הבקשה להתקבל גם מהטעם שהמצהירה מטעם המשיבה לא התייצבה לדיון, למרות שהיה על ב"כ המשיבה לדאוג להתייצבותה לפי תקנה 522 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). לענין זה אין בידי לקבל את טעמו של ב"כ המשיבה שמאחר והמצהירה אינה בעלת הדין עצמה, אלא רק מועסקת על ידי חברת בת של המשיבה, לא היתה חובה לזמנה לחקירה על תצהירה. תקנה 522 (א) לתקנות חלה גם על מצהיר בהליך ביניים. מכל מקום, המצהירה נדרשה להיחקר על תצהירה כאמור ברישת תשובת המבקשים לתגובת המשיבה. לפיכך, דין התצהיר להימשך ואין למעשה גרסה עובדתית התומכת בתגובה. לפיכך, גם בטעם זה שלעצמו לקבל את הבקשה. 10. לאור האמור, אני נעתר לבקשה. כתב הגנה מתוקן בנוסח שצורף לבקשה, יוגש לבית המשפט עם העתק לב"כ המשיבה בתוך 14 יום מהיום. 11. הצדדים ישלימו את כל הליכי הביניים ובכלל זה גילוי ועיון במסמכים, שאלונים ותשובות לשאלונים ופרטים נוספים וזאת תוך 60 יום מהיום. צד שיהיה סבור שבקשתו לא נענתה, במלואה ו/או בחלקה, יגיש בקשה לבית המשפט לא יאוחר מתום 21 יום מהמועד האמור. מבלי לגרוע מהאמור, כל בקשת ביניים תוגש לא יאוחר מ 30 יום לפני ק"מ. 12. בש"א 10366/07 תמחק כמבוקש. 13. הוצאות הבקשות בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ לפי התוצאה בתיק העיקרי. כתבי טענות / כתבי בי דיןמסמכיםתיקון כתבי טענותקדם משפט