גביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס

בית המשפט פסק בעניין גביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס כי בהתקיים נסיבות שמונעות או מקשות על ההתייצבות הפיסית של העד בבית המשפט, הרי שהאפשרות של גביית ראיות באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה בינלאומית, הינה חלופה טובה יותר מן החלופה המוכרת לנו כ'חיקור דין', שכן בהליך של גביית ראיות באמצעות מערכת הטלוויזיה הסגורה, לבית המשפט ולצדדים האפשרות לראות את העד ולהתרשם ממנו וכאילו היה נוכח בתוך אולם בית המשפט; אמנם אין העד נוכח 'פיסית' באולם המשפט, אך נוכחותו - בתמונתו וקולו בתוך אולם המשפט - באמצעים טכנולוגיים הקיימים, מאפשרים לבית המשפט ולצדדים לתקשר עם העד בזמן אמת בזמן מתן עדותו, כאשר עדותו נמסרת מפיו וככלי ראשון לעיני ואוזני כל הצדדים. אין ספק, כי לשיטה זו יתרון עצום על פני הליך של 'חיקור דין', שבו מתקבל פרוטוקול העדות, מ'כלי שני' שקיבל ורשם את העדות והעבירה לבית המשפט כאן, כאשר אין לבית המשפט כאן את האפשרות להתרשם התרשמות בלתי אמצעית מן העד בזמן מתן עדותו. האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים מאפשרים לבית המשפט אפוא "שאיבתן" של עדויות היישר מן 'המקור', כאשר אמצעים אלו מהווים מעין 'שרוול' - ערוץ תקשורת - ישיר לעד בצורה בלתי אמצעית כאשר ענין אי נוכחותו הפיסית של העד בתוך כתלי בית המשפט, הולך ומאבד מחשיבותו לאור אופי הקשר שמתקיים עם העד במהלך מתן עדותו הן עם הצדדים, והן עם ביהמ"ש השומעים את עדותו בזמן אמת, וכאמור, לא רק שומעים אלא גם רואים את מהלך מתן העדות ויכולים להתרשם מאותות האמת והשקר, ככל שאלו יופיעו במהלך מסירת העדות. הפרוצדורה שמציין הפרוטוקול בסעיף 71(a) לענין גביית העדות באמצעות 'וידאו קונפרנס' הליך שנשלט כולו על ידי ביהמ"ש כאן, תחת פיקוחו והשגחתו של טריבונל שיפוטי זר בחו"ל, מספקת את הבטחון המקסימלי בנסיבות הקיימות שגביית העדות תיעשה בתנאים האופטימליים, הנופלים אך במעט מגביית עדות מעד הנמצא פיסית בין כתלי בית המשפט בארץ. באשר לטענה שביהמ"ש כאן לא יוכל להזהיר עד ולא יוכל לנקוט כלפיו בסנקציות בענין מתן העדות, אין לי אלא להפנות לנאמר בסעיף 5(E)(C) לפרוטוקול, וכן בסעיף 7 לאותו פרוטוקול, על כל המשתמע מסירוב להעיד, כאשר סמכותו של ביהמ"ש כאן קמה מכוח הסכמתה של המדינה הזרה, שהליך שיפוטי ישראלי (גביית העדות) יתנהל בתחומיה, כאשר הפורום שינהל את ההליך הינו הפורום המשפטי הישראלי ולא אחר. בהיפוך יוצרות ייאמר, כפי שהעד "מובא" לארץ באמצעות "שאיבתדותו במיכשור הטכנולוגי, "מגיע" ביהמ"ש לטריטוריה הזרה בחסותו ופיקוחו של ביהמ"ש הזר, ומנהל שם שוב באותם אמצעים טכנולוגיים, את המשפט על האדמה הזרה מכוח הסכמתה של המדינה הזרה, להליך גביית העדות בדרך זו. לאור האמור, ומשבבסיס הרציונל המחייב התייצבותו הפיסית של העד בבית המשפט, עומד הנימוק של האפשרות הבלתי אמצעית להתרשם מהעד, שפתו המילולית ושפת גופו, ואלו מועברים בזמן אמת ולא נפגמים, נופל אפוא טעם התנגדותם של ב"כ הנאשמים, להשמעת העדות בדרך הנ"ל. כאמור, לצורך "בניית" ההתרשמות האמורה, אין בית המשפט, ולטעמי גם הצדדים, נזקקים ליותר מאשר שימושם בחושי הראיה והשמיעה, ואלו יבואו על סיפוקם המלא בעת השמעת העדות בדרך המוצעת; לי לא נראה כי ליתר החושים כמו ריח, מישוש, יהיה שימוש לבניית אותה התרשמות בלתי אמצעית.עדותעדות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית)דיון