הפסקת עבודות שירות

בית המשפט ציין כי הפסקת עבודות שירות, בעיצומן, ותחילתן מחדש, מכבידה על הממונה על עבודות השירות; גורמת לעומס; לעיתים איננה אפשרית - במישור הטכני - ולפיכך מתחייבת קבלת עמדתו/ה של הממונה על עבודות השירות, קודם להחלטה בבקשה כזו. להלן החלטה בנושא הפסקת עבודות שירות: החלטה השופט שלי טימן, אב"ד 1. "בקשה לזימון הצדדים", מטעם היוע"מ לממונה על עבודות השירות, שהוגשה בתגובה להוראתי להפסיק עבודות השירות של הנאשמת, ולהמשיך ריצוי 49 ימים נותרים, במועד מאוחר יותר (עקב בקשת הנאשמת, שפירטה בעיותיה האישיות). היועצת המשפטית הנכבדה, טוענת כי ההחלטה ניתנה ללא תגובתה, על אף התניית הפרקליטות, כי הסכמתה ניתנת, בכפוף לקבלת תגובה כזו. 2. הבקשה נועדה לשקול מחדש עמדת בית המשפט, לאחר השמעת הטענות שבפי הממונה על עבודות השירות. בתוך כך, פורטו הטענות, אחת לאחת, בבקשה לגופה, וניתן לחלקן לשלושה נושאים עיקריים: א. המישור היישומי, הכרוך בהפסקת עבודה ומציאת עבודה חדשה, כל הקושי הכרוך בכך; ב. המישור התיאורטי - קרימינולוגי - פילוסופי - משפטי, שנועד ללמד את בית המשפט על מטרתו ומהותו של מאסר ככלל ומאסר בעבודות שירות בפרט. ג. הערה לסדר, שיש בה עקיצה, על טעות בשם "עובד השירות" (בהחלטה צוין שמו של נאשם אחר, ששמו מופיע ראשון, באותו תיק של בית המשפט). 3. אתחיל במישור היישומי אין צל של ספק, שהפסקת עבודות, בעיצומן, ותחילתן מחדש, מכבידה על הממונה; גורמת לעומס; לעיתים איננה אפשרית - במישור הטכני - ולפיכך מתחייבת קבלת עמדתו/ה של הממונה על עבודות השירות, קודם להחלטה בבקשה כזו. יצויין כי בקשות והחלטות כאלה נדירות מאוד, אם בכלל (אני טרם נתקלתי בכזו). אלא שכך נעשה במקרה זה, וטרוניתה של היוע"מ לממונה, נובעת מתקלה, או שיטת עבודה, הנהוגה במזכירות בית המשפט, לפיה נשלחת רק החלטה מוקלדת ע"י המזכירות, מתומצתת ע"י האחרונה, בלי לצרף את כל מהלך העניינים, והתגובות. לפיכך, אפרט את המהלך: · בקשת הנאשמת הוגשה ביום 11/5/06 והועברה לתגובת כל הצדדים. · ביום 17/5/06 ניתנה תגובת הפרקליטות, כשזו - יש להדגיש, לא טענה שבידי הממונה לקבוע אם תפוצל עבודות השירות, אלא ש"בסמכותו לקבוע את אופן המשך ריצוי הימים שנותרו" (ההדגשות שלי - ש.ט.). לתומה סברה הפרקליטה, כי את הבקשה עצמה, יש להפנות לממונה. ומכאן מוסברת התגובה הבאה: * ביום 23/5/06 בשעה 13:15 התקשר ב"כ הנאשמת, עו"ד מסטרמן, ומסר לעוזרת המשפטית שלי כי "הוא כבר פנה לממונה על עבודות השירות, לפני שהגיש את הבקשה אלינו, והממונה מסר לו שיגיש בקשה לבית המשפט, כך שהוא צריך עזרה כלשהי מצד כלשהו" (ההדגשה במקור, ש.ט.) הנה כי כן - הסניגור מטולטל, נבוך, ומבקש עזרה. כך מובן מדבריו ומתגובה שתובא מיד, שאין תיאום או הנחיה ברורה, בין היועצת המשפטית, או הממונה הארצית, לבין הממונה האזורי. · ביום 23/5/06 בשעה 13:00 נמסר למתמחה שלי טלפונית ע"י ממונה איזורי על עבודות השירות "שזה לא בסמכותו (פיצול היתרה) ותוגש תגובה בכתב". · רק לאחר קבלת עמדות כל המעורבים, כולל עמדת הממונה האיזורי - ניתנה ההחלטה, נשוא טרוניתה של היועצת המשפטית, מיום 24/5/06. 4. הבקשה לזימון הצדדים, הגיעה ביום 27/6/06, חודש וחצי לאחר בקשת הנאשם להפסיק את העבודות לאלתר. האם לדעת הממונה הארצית צריך הייתי להמתין עד אז? יוער כי ביום 3/7/06 (טרם שנמסרה החלטתי לנאשמת) פנתה זו פעם נוספת לבית המשפט, וציינה שקצין הפיקוח אסרף אינו מתנגד לבקשתה להקדים העבודות ליום 3/7/06; נראה כי מישהו מטעם הממונה הסכים בדיעבד, אולם היוע"מ עמדה על הבקשה בה עסקינן. הנה כי כן - ההחלטה בבקשה ניתנה לאחר קבלת תגובת הממונה, ולא בלעדיה (ואני מתכוון לתגובות שקדמו לבקשה להקדימה). 5. עניין אחר, שנתן בידי היועצת המשפטית עילה להערה צינית - הוא ציון שמו של נאשם אחר, בהחלטה המוקלדת. זוהי, אכן, תקלה שאין לה מקום, ונובעת ממיחשוב המערכת שלנו. המזכירות תבדוק אם ישנה דרך למנוע תקלות כאלה בעתיד, ותשתדל לבדוק עצמה, ולמנוע אותן בעתיד. 6. המישור "המשפטי" שמחתי לגלות, שיחידת הממונה על עבודות השירות, גייסה לעזרתה יועצת משפטית, אני מקווה שתהיה זו גם לנו כתובות לבירורים. למשל, בנוגע לפניות חוזרות ונשנות של פקידי רישום של שב"ס למזכירות, לשנות את גזר הדין (??!!) או להבהירו לרשם שב"ס, משום שמועד תחילת המאסר נקבע ליום מסוים, ואילו רישומי המשטרה מראים, שהשפוט נעצר יום קודם לכן. כל התשובות שלי לפקידים אלה, כי עליהם לפעול על פי גזר הדין, גם אם אינו מתאים לרישומי המשטרה - אינם מועילים. 7. ועם זאת, נראה לי חשוב לציין בפני היועצת המשפטית, כי אין זה מתפקידה, או תפקידו של שירות בתי הסוהר, ללמד, להבהיר, לעסוק "בבעייתיות של פיצול העונש, במישור העקרוני, ההרתעתי, במישור האינדיבידואלי והקולקטיבי", כפי סעיף 5 א+ב לבקשה. לא מצאתי, בכל הכבוד הראוי, לתת במה להרצאה או להבעת דעה, מטעמה של היועצת המשפטית, שלא במסגרת אקדמית או של השתלמות, או בוועדה מוועדות הכנסת. בית המשפט איננו זקוק להטפת מוסר, או ללימוד מטרות הענישה, ואין זה מתפקיד הממונה ללמד את בית המשפט כיצד לעסוק בכך. תפקידו של הממונה על עבודות השירות, נקבע בחוק, ונועד ליישם, במישור הטכני, את החלטות בית המשפט!, על הממונה לערוך בדיקות; ראיונות; להתאים מקום עבודה מהמאגר שבידו, לפי יכולותיו ומגבלותיו של הנידון למאסר, ותקופת המאסר (כמו סוג העבירה), ולהגיש לבית המשפט חוות דעת על התאמתו או אי התאמתו לבצע עבודות שירות, תוך קביעת המקום ושעות העבודה. כל יתר הסמכויות מסורות לבית המשפט. 8. לא היה מקום, אם כן, לטיעונים "העקרוניים", גם מבחינה משפטית, וגם משום שהצטנעות וכבוד בית המשפט - לא יזיקו. ויפה שעה אחת קודם. משפט פליליעבודות שירות