סיכויי ערעור אזרחי

מה הסיכויים בהגשת ערעור אזרחי על פסק דין ? ##סיכויי הערעור:## אין ערכאת הערעור מתערבת בממצאי מהימנות שקובעת הערכאה הראשונה אלא במקום שבו ישנה הצדקה להתערבות כזו בשל משגה בולט של הערכאה הראשונה. ערכאת הערעור אינה מתערבת בקביעתם של ממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה הראשונה אלא במקום שאין לממצאים אלה אחיזה נאותה בחומר הראיות או שממצאי מהימנות שעליהם הם מבוססים נמצאו לקויים. בית משפט של ערעור יתערב בקביעת ממצאים עובדתיים של בית המשפט בדרגה הראשונה רק בנסיבות חריגות שבהן מסקנות הערכאה הראשונה מופרכות על פניהן או לוקות בטעויות גסות או שיש בהן התעלמות מגורמים רלוונטיים שהיה בהם כדי להביא לשינוי התוצאה. הליך הערעור האזרחי נועד לאפשר לבעל דין להשיג על פסק דינה של הערכאה הדיונית ככל שנפלו בו טעויות המצדיקות התערבות. הליך הערעור לא נועד לשמש במה לדיון מבראשית בכל הטענות שנדונו ונדחו בערכאה הדיונית. בייחוד כך הוא ככל שהדבר נוגע לקביעות עובדתיות ולממצאי מהימנות של הערכאה הדיונית. בעניין זה פסקנו ושבנו ופסקנו כי לערכאה הדיונית יתרון מובהק על פני ערכאת הערעור כמי שהתרשמה באופן בלתי אמצעי מן העדויות. על כן התערבות בקביעות עובדתיות ובממצאי מהימנות יש לה מקום בנסיבות מיוחדות בלבד בהן מתגלה שגיאה בולטת בהחלטתו של בית משפט קמא. כך למשל כאשר ממצאי העובדה אינם מעוגנים כלל בחומר הראיות או מקום שבו הגרסה העובדתית שאותה אימץ בית משפט קמא אינה מתקבלת על הדעת ואינה מתיישבת עם מבחנים של היגיון ושכל ישר. בשאלת היקף התערבותו של בית משפט שלערעור בממצאים עובדתיים של הערכאה הדיונית נקבעה הלכה מימים ימימה, ועיקרה כי ערכאת הערעור לא תתערב באלה אלא במקרים חריגים. דברים אלה מעוגנים בהיגיון, שהרי קביעת הממצאים העובדתיים היא מלוז תפקידה של הערכאה הדיונית הבוחנת את הראיות כולן. ערעור