חישוב פיצויים לפי שיטת הידות

חישוב פיצויים לפי שיטת הידות: ##תביעת התלויים:## 1. בשלב ראשון, יש לזהות את הקופה המשותפת של המשפחה (בין אם היא מורכבת מהכנסת המנוח לבדה ובין אם היא כוללת את הכנסת בן הזוג או בת הזוג). 2. בשלב שני, יש לברר את מספר הידות בהתאם למספר בני המשפחה התלויים בכל אחת מתקופות החיים (משפחה "דינאמית") בתוספת יד המנוח ויד משק הבית. 3. בשלב שלישי, מחלצים את שוויה של כל יד באמצעות חלוקת הקופה המשותפת במספר הידות שהתקבל. 4. בשלב רביעי, מפחיתים מהכנסתו של המנוח את יד הקיום. היתרה המתקבלת מבטאת את הפיצוי לתלויים בגין הפסדי התלות מההכנסה של המנוח, ולכך עשויים להתווסף, במקרים המתאימים, פיצויים בגין הפסדי ממון נוספים, דוגמת אובדן שירותי בן-זוג והורה. זו - תביעת התלויים. זוהי דרך החישוב "המסורתית" ונכונותה נבחנה היום גם בהשוואה לשימוש בנתיב הרעיוני המלא. ##תביעת העיזבון: ## בשלב ראשון, יש לזהות את הקופה המשותפת של המשפחה. בשלב שני, יש לברר את מספר הידות בהתאם למספר בני המשפחה הנתמכים בתוספת יד המנוח, יד משק הבית ו"יד החיסכון" - כאשר גם הפעם המשפחה היא "דינאמית". בשלב שלישי, מחלצים את שוויה של כל יד באמצעות חלוקת הקופה המשותפת במספר הידות שהתקבל. בשלב רביעי, מפחיתים מהכנסתו של המנוח יד אחת - היא יד הקיום (נגיסתו של המנוח בקופה המשותפת - לצורכי קיומו). היתרה המתקבלת מבטאת את הפיצוי בגין אובדן ההשתכרות של המנוח "בשנים האבודות" (מכלול הכנסתו בניכוי הוצאות הקיום). לפיצוי זה עשויים להתווסף, במקרים המתאימים, פיצויים בגין ראשי נזק נוספים, דוגמת נזקי ממון, כאב וסבל והוצאות שירותי קבורה ולוויה. לאחר קיזוז תחום החפיפה בין שתי התביעות, עשויים להיוותר עדיין ראשי נזק המתייחדים לכל אחת מהן, מי לתביעת העיזבון ומי לתביעת התלויים. כך, למשל, בתביעת התלויים עשויים להיפסק פיצויים בגין ראש הנזק של אובדן שירותים, ובתביעת העיזבון עשויים להיפסק פיצויים בגין כאב וסבל וראשי-נזק נוספים - מה דינם ? בהקשר זה יש חשיבות, לפי המצב הנורמטיבי הקיים, לשאלה איזו מן התביעות גבוהה יותר. טעם הדבר הוא שביחס לראשי הנזק האלה, "בעוד שמתביעת התלויים יש להוריד את תביעת היורשים, אין להוריד מתביעת היורשים את תביעת התלויים. לכן, למשל, אם תביעת העיזבון גבוהה יותר, אך בתביעת התלויים נפסק פיצוי עבור אובדן שירותים, אין לנכות פיצוי אחרון זה מתביעת העיזבון. כאשר תביעת התלויים היא הגבוהה יותר, לעומת זאת, קמה תחולה להלכת הניכוי אשר פורשה בפסיקה באופן שיש להפחית מתביעת התלויים את תביעת העיזבון, לרבות למשל, את הפיצוי המגיע לעיזבון בגין כאב וסבל. נושא זה של פסיקת "הגבוה מבין השניים" כאשר הסכום בתביעת התלויים גבוה יותר, ובכלל זה שאלת הניכוי של יד-המשנה המשתלמת בתביעת העיזבון אך לא בתביעת התלויים (חלקו של המנוח בחסכון), טעון עיון ומחשבה. כל אלה יוותרו לעת מצוא.פיצוייםתאונת דרכיםמוות בתאונת דרכים