עיכוב מימוש הערבות

המבקש, הגיש בקשה זו על מנת שבית המשפט יורה למשיבים להמנע מלממש ערבות בנקאית אוטונומית, וזאת עד לברור המחלוקת שבין הצדדים. אמירה כי המוטב פעל לכאורה בחוסר תום לב אינה חייבת להביא לקביעה כי מדובר בנסיבות מיוחדות המאפשרות עיכוב מימוש הערבות. דרוש חוסר תום-לב קיצוני על-מנת שייאמר כי מתקיים החריג של נסיבות מיוחדות. להלן החלטה בנושא עיכוב מימוש הערבות: החלטה 1. המבקש, הגיש בקשה זו על מנת שבית המשפט יורה למשיבים להמנע מלממש ערבות בנקאית אוטונומית, וזאת עד לברור המחלוקת שבין הצדדים. 2. עובדות הרקע 2.1 המבקש, שלאחר פרישתו לגמלאות בקש לנסות את כוחו בעסקים, חתם על הסכם שכירות לשכירת חנות בקניון מרכז חורב. ההסכם נחתם ביום 1.2.06 כאשר תקופת השכירות הינה מיום 14.3.06 ועד ליום 14.3.07. 2.2 בחנות המושכרת פתח המבקש חנות בגדים , אופנה לצעירים. 2.3 במסגרת הסכם השכירות נדרש המבקש ליתן ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לפיה יתחייב הבנק לשלם למשכיר, לפי דרישתו הראשונה ללא תנאי וללא צורך בנימוק או ביסוס, את סכום הערבות הבנקאית. (ס' 24.1 להסכם). 2.4 עוד נקבע באותו הסכם כי מימוש הערבות הבנקאית מותנה במתן הודעה של המשכיר לשוכר אודות הפרת ההתחייבות שני ימי עסקים מראש. אם ההפרה לא תתוקן בתוך אותו מועד תמומש הערבות. (ס' 24.1.1. להסכם ). 2.5 ס' 27 להסכם השכירות קובע כי כל שינוי בהסכם לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש ובכתב. 2.6 עסקו של המבקש סבל מירידה במכירות, והכבידה עוד יותר המלחמה שפרצה בחודש יולי 2006. אי לכך בקש התובע לסיים את חוזה השכירות. אין מחלוקת בין הצדדים כי הנהלת הקניון הסכימה לסיום חוזה השכירות אם ימצא שוכר חליף שיכנס לנעלי המבקש. הסכמה זו מעוגנת במסמך החתום על ידי מנכל החברה לניהול מרכז חורב ועל ידי המבקש עצמו. (נספח ג' לתצהיר מש 1/ 1 ). מסמך ההסכמה הינו מיום 19.9.06 והוא גם מאפשר למבקש, כמחווה של רצון טוב, הנחה של 50% בשכר הדירה של החנות בעבור חודש ספטמבר 2006. 2.7 כבר לגבי חודש אוגוסט 2006 ניתנה למבקש הקלה בדמות חלוקה לשלושה תשלומים. בפועל בוטל התשלום השלישי וכך זכה המבקש להנחה גם עבור דמי השכירות של חודש אוגוסט 2006. 2.8 מנהל החברה לניהול מרכז חורב הסכים הסתבר, כך לפי עדות גב' להב, גם למתן הנחה למבקש בעבור חודש אוקטובר 2006. גב' להב הסבירה כי הנחה כזו חייבה פנייה לבעלים, ומר מנדלסון פנה, וקבל אישור להנחה עבור חודש אוקטובר 2006 בעבור המבקש. 2.9 בחודש נובמבר 2006 התחלפו הבעלים של הקניון, וכן הוחלף מנכ"ל החברה לניהול מרכז חורב. המבקש נדרש לשלם את מלוא דמי השכירות בעבור חודש נובמבר 2006. פנייתה של הגב' להב לבעלים החדשים העלתה חרס. 2.10 המבקש טוען כי הגיע להסדר בע"פ עם מר מנדלסון, המנכ"ל הקודם של החברה לניהול מרכז חורב, לפיו עד לגמר תקופת השכירות, הוא ישלם את דמי השכירות בהנחה של 50%. טענה זו הוכחשה של ידי המשיבים. 2.11 המבקש שלם בראשית חודש נובמבר רק מחצית מדמי השכירות החודשיים. בחודש דצמבר לא שלם מאום במועד הקבוע בהסכם לתשלום, ולקראת סוף החודש שלם את מחצית דמי השכירות. במהלך חודש ינואר 2007 לא שלם מאום. 2.12 ביום 21.1.07 שלחה גב' להב מכתב למבקש המתריע על הפרת ההסכם ועל כוונתה לפעול לגביית החוב. (נספח ז' לתצהיר מש / 1 ). המבקש טוען כי לא קבל מכתב זה. 2.13 מכל מקום הגיע המבקש ביום 11.2.07 על מנת לשלם את חוב דמי השכירות לחודש ינואר, וגם אז שלם רק כדי מחצית מדמי השכירות. 2.14 ביום 4.2.07 יצאה הדרישה מאת ב"כ המשיבות למימוש הערבות, אשר הגיע לבנק ביום 8.2.07 בסביבות השעה 17:00. 3. דיון 3.1 המבקש טוען להסכם בע"פ שאיפשר לו לשלם רק את מחצית דמי השכירות. הסכם כזה, אם היה, לא עוגן בכתב על אף שיש דרישה כזו בהסכם השכירות. הסכם כזה, מוכחש על ידי המשיבות שטענו על בסיס מכתבים קיימים כי ההנחה היתה על פי סיכום מדי חודש, ולא באופן גורף עד תום תקופת השכירות. מר מנדלסון, שהוא אשר סכם לטענת המבקש את הסדר ההנחה, לא הובא לעדות. 3.2 לכל היותר ניתן לאמר כי קיימת מחלוקת חוזית האם יש בסיס לטענת ההנחה שטוען לה המבקש. 3.3 הערבות הבנקאית שניתנה הינה ערבות אוטונומית, לביצוע עם דרישה וללא תנאי. 3.4 בהסכם השכירות נקבע כי יש להודיע למבקש יומיים קודם למימוש הערבות, על מנת ליתן לו שהות לתקן את ההפרה. המשיבות הראו כי יצא מכתב. על אף שהמבקש טוען כי לא קבל מכתב כזה, הרי שמיום ההודעה לבנק, 8.2.07, עד היום 25.2.07 עבור 17 יום במהלכם יודע המבקש על כוונת המשיבות לממש את הערבות, ובכך ניתן לאמר כי המשיבות עמדו בחובתן. 3.5 המשמעות המונחת ביסוד קיומה של ערבות אוטונומית, הינה עצמאיותה של הערבות, והעדר הצורך להזקק לעסקת היסוד. חשיבותה של הערבות הבנקאית בחיי המסחר מבוססת על אמינות הפירעון של הערבות על-ידי הבנק, שאין לפגוע בה. יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט בן יאיר - "מן המפורסמות הוא, שערבות בנקאית אוטונומית קנתה לה חלק נכבד ומרכזי בחיי המסחר בארץ, כפי שקנתה לה מעמד כזה בחיי המסחר במדינות נאורות אחרות. בעיסקאות רבות נדרשת הגשתה של בטוחה אמינה, בין להבטחת התשלום של התמורה, בין להבטחת הביצוע של העבודות ובין להבטחת יצירת הקשר החוזי המחייב בין בעלי העיסקה. נהוג בארץ, שהערבות הבנקאית האוטונומית היא הבטוחה האמינה והיציבה ביותר. אמינותה ויציבותה נובעות משני יסודות: יציבותם הפיננסית של הבנקים ואמינות הפרעון של כתב הערבות.....אל לו לבית-המשפט לתת את ידו לערעור האמינות בפרעונה המלא והמדויק של ערבות בנקאית אוטונומית. אל לו לבית-המשפט ליצור תחושה של היעדר בטחון בפרעונה של הערבות הבנקאית ואל לו לגרום לשיבוש חמור בתקינותם של יחסי המסחר, כתוצאה מיצירת התחושה הזאת. בעשותו כך, ישמיט בית-המשפט את המסד היציב מתחת רגליה של הערבות הבנקאית ויטול ממנה את עצמתה העיסקית והמסחרית" (ת"א (חי') 818/86 המ' (חי') 5628/86, בעמ' 93). מתוך עא 91 / 5717 מליבו ישראל בעמ נ' אז-דז טרום (1973) בעמ (בפירוק) נ (2) 685, עמוד 698-699. 3.6 הסטייה מעקרון העצמאיות של הערבות הבנקאית הינה רק במקרים של מרמה חמורה או זיוף, או מקרים בהם התנהגות הנערב חמורה במיוחד . וראו לענין זה דבר כב' השופט גרוניס - "..אכן, זהו מותר הערבות הבנקאית האוטונומית ה"...טמון בידיעת המוטב כי בהתקיים התנאים הנקובים בכתב-הערבות יקבל לידיו את כספי הערבות בלא שיהיה תלוי בהכרעה במחלוקות אשר מקורן בעיסקת היסוד. הערבות האוטונומית נועדה לשחרר את הנהנה על-פיה גם מן התלות ברצונו של החייב לפרוע את חובתו או בעצם היותו בר-פירעון" ... תכונה זו היא מקור חשיבותה של הערבות הבנקאית האוטונומית בחיי המסחר כמכשיר פיננסי בעיסקאות כלכליות מורכבות." רעא 04 / 1084 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ ואח' פד נח (5) 535, עמוד 538-539 וכן - "המחלוקת בין הצדדים שלפניי נוגעת לעיסקת היסוד ביניהם, להסכם המשולש ולכרוך באלה. טענות סותרות של בעלי-דין באשר לקיומן ולהפרתן של התחייבויות הדדיות עומדות, מטבען, במרכזם של הליכים משפטיים רבים. קיומה של מחלוקת חוזית איננו תנאי מספיק כדי לחסות בצלו של חריג הנסיבות המיוחדות (ע"א 3130/99 הנ"ל [6]). כוחה ומעמדה של הערבות הבנקאית האוטונומית ייפגעו באופן ניכר אם יהיה די בהעלאת טענות רגילות הנוגעות לעיסקת היסוד, אף אם נתמכות הן בראיות לכאורה, כדי להביא למתן סעד זמני שימנע את מימוש הערבות". שם קבע בית המשפט כי גם אמירה כי המוטב פעל לכאורה בחוסר תום לב (כפי שנאמר שם) אינה חייבת להביא לקביעה כי מדובר בנסיבות מיוחדות המאפשרות עיכוב מימוש הערבות. דרוש חוסר תום-לב קיצוני על-מנת שייאמר כי מתקיים החריג של נסיבות מיוחדות. רעא 04 / 1084 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ ואח' פד נח (5) 535, עמוד 539-540 3.7 וכך במקרה שלפני. המחלוקת החוזית הקיימת בין הצדדים, נוגעת לעסקת היסוד אין בה כדי לעכב את מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית. כמו כן לא הוכח , ולו לכאורה ,העדר תום לב קיצוני. 4. לסיכום 4.1 לפיכך, הבקשה לעיכוב מימוש הערבות הבנקאית, נדחית. 4.2 המבקש ישא בשכ"ט ב"כ הנתבעים בסך של 3000 ₪+ מ.ע.מ שישולמו בתוך 30 יום מהיום.ערבות