בקשה להתרת נישואין בהעדר

להלן החלטה בנושא דיון בבקשה להתרת נישואין בהעדר: החלטה ביום 11.6.02 הגישה עו"ד הלנה קיל בקשה בהסכמה להתרת נישואין. על בקשה זו חתמה עוה"ד קיל כב"כ המבקשת והמשיב, המופיעים בבקשה כ"המבקשים". לבקשה צורף בין היתר העתק צילומי מתאי למקור של "יפויי כח מיוחד", החתום לכאורה ע"י המשיב ואשר חתימת המשיב עליו איננה מאושרת ע"י עו"ד קיל והוא אף אינו נושא תאריך. עוד צורף לבקשה תצהיר מטעם המשיב מיום 30.5.02. התצהיר מופנה לבית המשפט לענייני משפחה וניתן בתמיכה לבקשת המשיב. במועד שנקבע לדיון, ביום 17.7.02, התייצבה עוה"ד קיל אולם שני בעלי הדין לא הופיעו. עו"ד קיל מסרה לביהמ"ש אישור נוטריוני מיום 30.5.02 של "יפויי הכח המיוחד". עוה"ד קיל הצהירה בפני כי היא מייצגת את האשה אך קיבלה יפויי כח מאת הבעל להופיע בשמו על מנת לקיים בשמו את כל ההליכים שהתנהלו בקשר להתרת הנישואין עם האשה. עוד הובהר שהבעל לא הוזמן לדיון, הואיל ובמועד קיום הפגישה לא היה ידוע מועד הדיון הקבוע לאותו יום. לדבריה, הצהיר בפניה הבעל "שהוא עושה טובה לאשתו שהוא חותם על כל המסמכים שהובאו בפני ביהמ"ש (תצהיר ויפויי כח) ואין בכוונתו לעשות מעבר לזה וכי אין בכוונתו להופיע בפני כבוד בית המשפט". עוה"ד קיל הצהירה כי ידועה לה כתובת הבעל וכן ידועים לו מספרי הטלפון שלו אך לא מצאה לנכון להודיע לבעל על הדיון הקבוע הואיל והוא אמר לה מראש כי לא יבוא לדיון. בהחלטתי מ- 17.7.02 קבעתי כי התרת נישואין הינו אירוע משמעותי ביותר בחיי בני הזוג ולא ניתן לקיימו מבלי להזמין כל אחד מהם לדיון. עוד קבעתי שאם ברצון המבקשת לקיים את הדיון גם בהעדר הבעל, היה עליה, לכל הפחות, להזמינו כדין ולתמוך באסמכתאות את טענתה שניתן לקיים את הגירושין גם בהעדרו. דחיתי את הדיון ליום 17.9.02 ורשמתי בפני את התחייבות ב"כ המבקשת לשלוח למשיב בדואר רשום עם אישור מסירה הודעה על מועד הדיון בצירוף הפרוטוקול וההחלטה. עוד ברצוני להוסיף שלא מצאתי בחומר שבפני ציון כתובתם של כל אחד מהצדדים כנדרש בתקנות. ביום 3.9.02 הגישה עוה"ד קיל בקשה המכותרת במילים: "בקשה להתרת נישואין". בבקשה זו חזרה עוה"ד קיל על הדברים שאמרה בבית המשפט ביום 17.7.02 וצירפה אליו אסמכתה בדמות איזכור פסק הדין בהמרצה 229/71 ג'ונס נ' ג'ונס פד כ"ה (1) 619 שם נקבע שהעדרו של הבעל אינו אמור להכביד על בירור המשפט. עוד טענה עוה"ד קיל שהבקשה הומצאה לבעל ולא זו בלבד, אלא שצורף לבקשה תצהיר הסכמה לבקשה מטעמו. לאור עובדה זו מתבקש ביהמ"ש ליתן פסק דין המתיר נישואיהם של בני הזוג ללא צורך בזימונם לדיון נוסף. ביום 17.9.02 התייצבה המבקשת ועוה"ד ענת דבי מטעמה. לא הייתה התייצבות מטעם המשיב. עוה"ד דבי הצהירה בפני ביהמ"ש כי ההזמנה נשלחה למשיב בדואר רשום עם אישור מסירה, אולם האישור לא הגיע עדיין. לטענתה, לפי ידיעתה, כתובתו של המשיב היא בבת-ים אך יתכן שהמשיב אינו נמצא בארץ. עוד הודיעה עוה"ד דבי שהיא מבינה שניתן לבדוק במשרד הפנים אם אכן המשיב אינו בארץ וכי היא מבינה שעליה לשלוח למשיב את הבקשה והזימון לדיון. בהחלטתי מאותו יום הורתי לב"כ המבקשת לבצע מסירה אישית של הבקשה והזמנה לדין וזאת משום שלא הוצג בפני אישור מטעם רשות הדואר על קבלת דבר הדואר שהיה אמור להישלח למשיב ומצד שני, לא הוכח שדבר הדואר הוחזר בצירוף חותמת "לא נתקבל". הדיון נקבע ליום 16.10.02. ביום 16.10.02 הופיע המבקשת בלבד. ב"כ המבקשת לא הופיעה ואף המשיב לא הופיע. המבקשת הודיעה כי עוה"ד שלה שלחה למשיב את ההזמנה עוד לפני הדיון ב- 17.9.02 אבל לא יכולה הייתה לומר אם ההודעה נשלחה למשיב גם אחרי דיון זה. המבקשת הוסיפה והביעה את חששה שהמשיב נמצא בחו"ל. עוד נמסר שהמבקשת לא ביררה במשרד הפנים אם המשיב נמצא בארץ או בחו"ל. בהחלטתי מאותו יום דרשתי לקבל מב"כ המבקשת הסבר מדוע לא הופיעה לדיון וכן להודיע לביהמ"ש, בתוך 10 ימים, מה עלה בגורל מסירת ההזמנה לדין למשיב כפי שהחלטתי שעליה לעשות בהחלטתי מיום 17.9.02. עוד נדרשה ב"כ המבקשת לבדוק במשרד הפנים אם המשיב נמצא בארץ או בחו"ל. בימים אלה שלחה עוה"ד קיל לבית המשפט הסבר בכתב לגבי סיבת אי הופעתה לדיון שהתקיים ביום 16.10.02. בנוסף הגישה עוה"ד קיל "בקשה למתן החלטה" בה חזרה על טיעוניה בפני בישיבה מיום 17.7.02. עוד הוסיפה כי ניסתה להמציא למשיב הודעה בדבר מועד הדיון אך הסתבר לה כי כתובתו המצויה בידי המבקשת, אינה מעודכנת. ב"כ המבקשת הסתמכה שוב על פסק הדין בעניין ג'ונס אולם הפעם הוסיפה גם צילום מהחלטת כב' נשיא בית משפט העליון דאז השופט שמגר בבה"נ 1126/92 קרימוב נ' קרימוב (לא פורסם). על פי החלטה זו, במקרה שממציא הבעל לב"כ המבקשת יפויי כח בלתי חוזר ובו הרשאה לקיים מטעמו בהסכמה את כל ההליכים של התרת הנישואין בבית המשפט העליון או בכל בית משפט או בית דין שאליו יועבר הדיון ע"י בית המשפט העליון, ניתן יהיה לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוטל באותו מקרה על הבעל. במקרה שבפני אין המדובר ביפויי כח בלתי חוזר ועל כן לא ניתן להסתמך על ההחלטה בבה"נ 1126/92. לאור האמור לעיל אני קובע דיון בבקשה בנוכחות הצדדים וב"כ המבקשת ליום 17.12.02 שעה 13:00. על ב"כ המבקשת לשלוח למשיב הזמנה כדין בדואר רשום בצירוף אישור מסירה וזאת לאחר שתיערך בדיקה במשרד הפנים בה יובהר אם המשיב נמצא בארץ. נישואין / חתונההתרת נישואין