שינוי גיל במשרד הפנים / בתעודת זהות

נטל ההוכחה לשינוי גיל מוטל על המבקש, הנדרש להוכיח שני יסודות במצטבר: הגיל הרשום במשרד הפנים אינו נכון. מהו הגיל הנכון. פסק הדין המנחה בסוגייה, ע"א 171/60 סולטנה נ' היועמ"ש פ"ד יד 2177, 2178). עפ"י הפסיקה נטל ההוכחה של 2 היסודות הנ"ל מוטל על המבקש לתקן את גילו וכשמידת ההוכחה הנדרשת לגבי יסודות אלו, היא זו הנדרשת במשפטים אזרחיים. זאת ועוד כאשר למבקש אינטרס כספי כלשהוא בשינוי גילו, ואינטרס זה הוא שעומד ביסוד בקשתו, נטל ההוכחה המוטל עליו, הינו נטל מוגבר. להלן פסק דין בנושא בקשה לשינוי גיל במשרד הפנים / בתעודת זהות: פסק - דין פתח דבר 1. המבקש עותר לתקן את הרישום לגבי גילו, כך ששנת לידתו תירשם כ - 1936 ולא כ - 1937 כפי שכתוב היום במרשם התושבים. 2. א. בבקשתו לתיקון גיל אשר נתמכת בתצהירו ובתצהירה של בת דודו, טוען המבקש כי הרישום הנוכחי נעשה עקב טעותו של פקיד במחנה המעבר בתימן, לפני עלייתו ארצה. ב. בקשת המבקש נסמכת בעיקרה על הטענה, כי יש לתת משקל מיוחד לתאריך לידתה של בת דודו, הגב' ק. מ., כפי שנרשם בתעודת הזהות שלה. שנת לידתה, עפ"י התעודות הינה 1936. ג. למבקש ידוע מדודו, כי נולד בתימן ותאריך לידתו המדויק הינו: " ג' דחול המועד פסח, יום ג' בשבוע פעמיים כי טוב "; בנוסף, למבקש ידוע לדבריו כי נולד באותו יום בו נולדה בת דודו, הגב' ק. מ.; היא בבוקרו של היום והמבקש בערבו. הממצאים העובדתיים בעקבות דיון בביהמ"ש: 3. עיון בבקשתו של המבקש, בתצהירים הנלווים לה, ובעדות המבקש מגלה שתי עובדות שאינן עולות בקנה אחד עם האמור בבקשה: א. בעלייתו של המבקש לארץ נכתב גילו בשדה התעופה, כגיל 12. המבקש העיד כי כשהגיע לישראל ונשאל בן כמה הוא, אמר 12 כי: " כך אמרו לי בחאשד " (ראה פרוטוקול הדיון מיום 19.11.02 עמ' 6 (להלן: פרוטוקול הדיון). יחד, עם זאת, המשיב זוכר כי לפני עלותו ארצה השתתף ב"מנין" או "השלים מנין" כדבריו, השתתפות במנין מותנית בהיותו של המבקש בן י"ג שנה, (בר מצוה) כיצד אם כן, אמר המבקש לפקידי העליה בנמל התעופה כי הינו בן 12 שנה (ראה פרוטוקול הדיון עמ' 7). ב. השניה, כשנשאל המבקש, ע"י נציגת הפרקליטות, כיצד מסביר פשר הכתוב במסמך מיום 1.8.01 (ראה מסמך מ/1) בו הצהיר כי נולד בתימן בתאריך 1.1.1937 השיב: " נעשה לאחר שהופצה שמועה כי אנשים שהגיעו ארצה ונרשם בתאריך לידתם 00 במקום יום הלידה ו - 00 במקום חודש הלידה יהיו זכאים לפיצוי כספי ולכן אנו כולנו הלכנו לחתום על תצהירים בהם נרשם תאריך הלידה 1.1.1937. בתעודה הקודמת שלי, היה כתוב תאריך לידתי כ - 00.00.1937 ועפ"י בקשתי נרשם 1.1.1937 " (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 7 - 6). התוצאה הינה כי המבקש כבר פנה למעשה בעבר לשינוי גילו, אולם בפניתו הקודמת לא ביקש לשנות את שנת לידתו. יתר על כן, חרף העובדה שהמבקש טוען כי ידוע לו שנולד בחג הפסח, החל בדרך כלל בחודש אפריל, ביקש הוא ואף נענה כי תאריך לידתו ירשם ביום הראשון לחודש ינואר. עדות בת הדוד - גב' ק. מ.: 4. א. בחקירתה בביהמ"ש, חזרה העדה הגב' ק. מ., על דבריו של המשיב, כי נולדה בחג הפסח, בחודש ניסן. כפי ששמעה מהוריה, נולדה בשעות הבוקר ובערבו של אותו יום נולד מר ש. מ. (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 3). ב. בנוסף, ציינה הגב' מ., כי היא בת 65 ו " אינני זוכרת את שנת לידתי " (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 3) " לפי מה שנאמר לי אני ילידת 1936" (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 4). ג. מאמה, שמעה הגב' ק. מ., כי אמה הניקה את ש. (המבקש) ואותה יחדיו, כיון שאמו נפטרה עליו בעת לידתה אותו. ד. בתצהירה מיום 15.5.02 טענה הגב' ק. מ., כי שני הוריו של שלום נפטרו תוך שנה ושלושה חודשים מיום היוולדו, " שנינו גדלנו יחד באותו הבית, עד שעלינו ארצה, הוריי אימצו את מר ש. מ. ". ה. את הגב' ק. מ. גידלו אביה ואמה, אביה היה אחיו של אבי המבקש, היא זוכרת את המבקש מעת היותה תינוקת ו" היינו משחקים יחדיו " (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 3). המבקש עלה ארצה, אך לא באותו מטוס עם הגב' מ. והוריה, אלא מעט אחריהם, כשהגיעו כולם לישראל, איתרו הוריה של הגב' מ. את המבקש שנותק מהם בעת העליה, גידלו אותו בפועל והוא המשיך להתגורר בביתם עד בגרותו. דיון: 5. הלכה פסוקה היא כי נטל ההוכחה לשינוי גיל מוטל על המבקש, הנדרש להוכיח שני יסודות במצטבר: א. הגיל הרשום במשרד הפנים אינו נכון. ב. מהו הגיל הנכון. (ראה פסק הדין המנחה בסוגייה, ע"א 171/60 סולטנה נ' היועמ"ש פ"ד יד 2177, 2178). 6. עפ"י הפסיקה נטל ההוכחה של 2 היסודות הנ"ל מוטל על המבקש לתקן את גילו וכשמידת ההוכחה הנדרשת לגבי יסודות אלו, היא זו הנדרשת במשפטים אזרחיים. (ראה ע"א 355/59 הרינג נ' היועמ"ש פ"ד יג 2035, 2085; וראה גם ע"א 283/61 דוראני נ' היועמ"ש פ"ד ט 1935, 1338). זאת ועוד כאשר למבקש אינטרס כספי כלשהוא בשינוי גילו, ואינטרס זה הוא שעומד ביסוד בקשתו, נטל ההוכחה המוטל עליו, הינו נטל מוגבר. (תמ"ש 75250/98 מולוקנדוב בוריס נ' פמ"מ בפני כב' השופט שוחט שאול (טרם פורסם)). 7. א. בעניננו, המבקש מבקש לשנות את גילו לצרכי הקדמת מועד זכאותו לקבלת פנסיה " פנייתי לתיקון הגיל נעשתה כדי שאוכל לקבל את הפנסיה לפי גילי הנכון, כך הסבירו לי בקרן הפנסיה " (ראה פרוטוקול הדיון,עמ' 5). ב. עפ"י תקנות קרן הפנסיה המקיפה (סעיף 1 ד' לפרק התשיעי: " כאשר הגיל המזכה את החבר בגמלה, בהתאם לתקנות אלה נקבע עפ"י פסק דין של בית משפט, תשולם הגמלה מתאריך מתן פסק הדין ואילך ". ג. ביהמ"ש הסביר למבקש כי בהתאם להודעה שהוגשה בתאריך 29.10.02 לתיק ביהמ"ש, ע"י הקרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין אגודה שיתופית בע"מ, לא יהיה המבקש זכאי לקבלת פנסיה רטרואקטיבית היות וגמלתו של המבקש כבר החלה להיות משולמת לו מאז חודש יולי 2002, כך שגם אם תשונה שנת לידתו של המבקש,לא יהיה בכך כדי להשפיע על המועד ממנו על הקרן לשלם למשיב את גמלתו (ראה פרוטוקול הדיון, עמ' 5). המבקש עמד על המשך בירור בקשתו, כשהוא מביע אמונתו כי יוכל להסדיר הנושא עם קרן הפנסיה, ולקבל תגמולים רטרואקטיביים מאחר וכך הוסבר לו בעת שפנה לקרן. בנוסף לאמור, שינוי גילו של המבקש יגרום בפועל להקדמת זכאותו הרטרואקטיבית לקבלת קצבאות המל"ל וגם בעובדה זו ניתן לראות משום אינטרס כספי המגדיל כאמור את נטל ההוכחה המוטל על המבקש. 8. חקירת המבקש והעדה העלתה בבהירות כי נולדו באותו היום, העדה בבוקרו והמשיב בערבו. אולם, המשיב מבקש להסתמך על שנת לידתה של העדה, הגב' ק. מ. כפי שנרשמה בתעודתה כ - 1936, בעוד העדה יודעת את שנת לידתה רק מתעודת הזיהוי שהוצאה לה. 9. זאת ועוד, המשיב זוכר היטב על פי מה שנאמר לו כל ימיו ע"י דודו, כי יום לידתו חל ביום ג', ג' דחול המועד פסח. מלוח עברי לועזי ל - 154 שנה (" עד מאה ועשרים פלוס", הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים), עולה כי בשנת 1936 (התרצ"ו) בה טוען המבקש כי נולד, לא נפל ג' דחול המועד פסח ביום ג' בשבוע, אלא ביום ו' בשבוע, ואילו בשנת 1937 (התרצ"ז), השנה הרשומה כשנת לידתו של המבקש, אמנם נפל ג' דחול המועד פסח ביום ג' בשבוע. התוצאה הינה כי הדברים ששמע המבקש משך כל ימיו, בדבר לידתו ביום ג ', ג' דחול המועד פסח, אמנם נכונים הם, ומכאן נובע כי לידתו היתה דווקא בשנת 1937, כרשום במרשם התושבים. 10. יצוין כי עדותם של המבקש ושל בת דודו, היתה אמינה בעיני ביהמ"ש, וניתן אמון מלא בכך שהם נולדו כפי הנראה באותו יום וינקו יחדיו משדי אשת הדוד, אמה של בת הדוד. אולם בדיקת התאריכים העבריים, עפ"י עדותו של המבקש, מגלה כי כפי הנראה נפלה טעות דווקא בציון גילה של בת הדוד. סוף דבר 11. לנוכח האמור, לא ניתן להורות על שינוי גילו של המבקש, והתביעה נדחית. 12. בנסיבות הענין, לא מצאתי לנכון לחייב את המבקש בהוצאות משפט. 13. זכות ערעור תוך 45 יום. 14. ההחלטה מותרת לפרסום.תעודת זהותשינוי גילמשרד הפניםמסמכים