העברת הפסדים לשנה הבאה

מהי שיטת העברת הפסדים לשנה הבאה: העברת הפסד לשנות מס עתידות לבוא הן טכניקה של מיצוע של ההכנסה מעבר ליחידת הזמן הפיסקאלית, היא שנת המס, ברגיל המיצוע צריך שיעשה בין "מין שהוא מינו", קרי בין הכנסות "דומות". הכנסה מועדפת - הכנסה שהמחוקק בחר להעניק הטבה במיסויה בטכניקה כלשהיא, מתוך מדיניות של תמרוץ חיובי או שלילי. 'הטבה'- פטור ממס, מס מופחת, מס נדחה וכיוצא באילו. קיזוז הפסד רגיל (שאילו היה הכנסה חייבת היה חב במס מלא) כנגד הכנסה פטורה או כנגד הכנסה בשיעור מס מופחת או כנגד הכנסה שמועד החיוב במס בה נדחה, מהווה כרסום בכוחו הממצע של קיזוז ההפסדים המועברים. מחוקק חוקי עידוד השקעות בחר לעודד יזמות ונטילת סיכון כלכלי עסקי באזורי פיתוח. נטילת סיכון יכול שתוביל ליצירת הפסד. האם עידוד נטילת סיכון עסקי בהשקעה במפעל מאושר תוגבל אך ורק להקלות במס שעה שההכנסות עולות על ההוצאות ותעוקר שעה שההוצאות עולות על ההכנסות ? אם כך, הרי שכוחו המעודד של החוק, התמריץ לנטילת סיכון עיסקי וכלכלי, יעוקר אף הוא ונמצאה תכלית העידוד של החוק לא מיושמת. מיצוע הכנסה בדרך של שימוש בהפסדים מועברים שהם בבחינת 'מין שבאינו מינו' בהקשר דלעיל, יוצר אסימטריה אנכית אולם היא תותר שעה שהמחוקק מכוון לעודד ולתמרץ השקעות מועדפות. היקף העידוד מצריך בחינה. דהיינו, האם נתכוון המחוקק כי הפסד שלו היה הכנסה חייבת הייתה זו חבה במס בשיעור מופחת או בפטור ממס (להלן-"הפסד מועדף") יותר בקיזוז כנגד הכנסה חייבת במס בשיעור המלא או שתוגבל זכות הקיזוז בשנים הבאות רק להכנסה חייבת מועדפת על מנת לשמור את הסימטריה האנכית, באופן שיבוצע מיצוע רק בין הכנסה מועדפת? האם הפסד שלו היה הכנסה חייבת החבה במס בשיעור מלא יחויב הנישום לקזזו בשנים הבאות גם כנגד הכנסה חייבת החבה בשיעור מופחת או בפטור ממס (להלן-הכנסה מועדפת)? במקרה הראשון, התרת קיזוז הפסד מועדף כנגד הכנסה חייבת "רגילה" תיצור מיצוע במין שאינו מינו. קיזוז מעין זה מעניק הטבה אשר דומה כי יש למצוא לה עיגון מפורש במעשה חקיקה. במקרה השני, חיוב הנישום שלא לשמר את הפסדו "הרגיל" על מנת שזה יקוזז כנגד הכנסה חייבת "רגילה" באופן שהוא נאלץ לקזז הפסד "רגיל" כנגד הכנסה מועדפת, מהווה כרסום הן בזכות הקיזוז (כרסום בערכו של ההפסד המועבר) והן בהעדפה שביקש המחוקק להעניק להכנסות המועדפות (התייחסות שוות ערך להכנסה מועדפת כלהכנסה רגילה), הואיל ומשעה שהפסד רגיל מקוזז כנגדן, נשחקת ההטבה. גם חיוב מעין זה מצריך הוראה מפורשת בדין הואיל והוא אינו מתיישב עם רעיון המיצוע הגלום בהעברת הפסדים בין הכנסות "דומות", מתנגש עם הסימטריה המתבקשת ואף שוחק ומטה את הצדק האנכי. קיזוז הפסד מועדף כנגד הכנסה מועדפת או הפסד רגיל כנגד הכנסה רגילה, דומה כי אינו יכול להיות שנוי במחלוקת. במצב הראשון נשמר כוחו של תמריץ העידוד, לא עולה (כבהתרת ההפסד מועדף כנגד הכנסה רגילה) ולא יורד (כבחיוב קיזוז הפסד רגיל כנגד הכנסה מועדפת). קיזוז הפסדים / העברת הפסדיםמיסים