זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין, שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן - "חוק המיסוי") קובע, כי: "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין..." "זכות במקרקעין" הייתה מוגדרת בסעיף 1 לחוק המיסוי בתקופה הרלוונטית: "בעלות או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים..." החל מיום 25.11.97 בעקבות תיקון מס' 40 לחוק המיסוי, הוארכה התקופה ל-25 שנים במקום 10 שנים. "חכירה לתקופה" מוגדרת בסעיף 1 האמור: "התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה (ההדגשות שלי - ד.מ.) הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם". מצירופן של הגדרות אלה עולה כי לצורך הגדרת "זכות במקרקעין" בחוק המיסוי, תחשב תקופת החכירה כתקופה המרבית אליה יכולה להגיע החכירה, כלומר גם כזו הכוללת זכות ברירה הנתונה לחוכר. אם התקופה הכוללת עולה על 10 שנים תחשב הזכות שהוענקה בהסכם לחוכר כ"זכות במקרקעין", ובגינה יתחייב הוא במס רכישה. מיסיםמקרקעיןמיסוי מקרקעין