מהי חשבונית פיקטיבית ?

מהי חשבונית פיקטיבית ? מהי חשבונית מס שהוצאה כדין ? במשפט האזרחי נפסק, כי המבחן לקיומה של "חשבונית שהוצאה כדין" הוא המבחן האובייקטיבי, שכן התרת ניכוי מס תשומות על בסיס מבחן סובייקטיבי יכולה לגרום לניכוי מס תשומות, על אף שלא שולם מס זה, בתור מס עסקאות, לרשויות המס. ניכוי זה עומד בניגוד לעקרון הטלת המס על הערך המוסף. הוא פותח פתח לרמאויות. נטרול הכשל הזה, באופן פשוט ויעיל, נמצא בידי הנישומים. ולכן, המבחן הראוי לכוון את התנהגותם לכיוון נטרול הכשל ולא לכיוון הרמאות הוא המבחן האובייקטיבי. חשבונית המס, על מנת שתהיה כזו שהוצאה כדין, צריכה למלא אחר דרישות טכניות: עליה להיות מוצאת על ידי עוסק מורשה (סעיף 47 לחוק מע"מ), ועליה לכלול פרטים שנקבעו על ידי שר האוצר (סעיפים 47(ב) ו-47(ג) לחוק מע"מ). כך גם, עליה למלא אחר הדרישה המהותית לפיה "על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים והאמיתיים לעסקה (ע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז. שיווק מתכות בע"מ נ. מנהל המכס ומע"מ, פ"ד נט(5), 836). עסקה, על פי סעיף ההגדרות לחוק (סעיף 1), היא מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק, במהלך עסקו. מתחייב אם כך, קיומה של זיקה בין עוסק לבין קונה או מקבל שירות סעיף 38 לחוק מתיר לעוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין, דהיינו שמוציא החשבונית הינו עוסק מורשה, שהעסקה חייבת במס, ושהחשבונית כוללת פרטים שקבע שר האוצר. המקרים הקשים העשויים למנוע מעוסק את ניכוי מס התשומות מתמצים דווקא בשני סוגי האירועים הבאים: א) כאשר אין מאחורי החשבונית כל עסקה והיא הוצאה במירמה כדי להטעות את שלטונות המס. ב) כאשר עסקה בוצעה על ידי העוסק, אך חשבונית מס שסופקה לו לא הייתה של הספק או של מזמין השירות אלא היא הושאלה מצד ג' באופן פיקטיבי לעסקה הספציפית שבוצעה. חשבונית המס במקרים אלה אינה משקפת את המציאות, הפיקטיביות של החשבונית מובנת מאליה, כאשר אין עומדת מאחוריה כל עסקה. אולם גם כאשר הייתה עסקה, אלא שהחשבונית היא על שמו של גורם שלא עימו היא נקשרה, הרי ש"גם קיזוז מס על פי חשבוניות כגון אלה עלול לשבש את מערכת המס ללא תקנה, וזאת הן מהטעם שהוא מאפשר לחייב האמיתי במס להסתתר מאחורי גבם של אחרים, והן מהטעם שהוא פותח שער רחב למניפולציות שונות ומשונות. חשבוניות פיקטיביות, בין מן הסוג האחד ובין מן הסוג האחר, משבשות, אם כן, את מנגנון הגבייה. חשבונית, המוגדרת בהוראת סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף כ"חשבונית עסקה או חשבונית מס", היא יסוד מוסד של שיטת מס ערך מוסף. בעוד שבהתאם להוראת סעיף 45 לחוק מס ערך מוסף, עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק ממנה, הוראת סעיף 47 לחוק מורנו, כי עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה. חשבונית אשר אינה משקפת נכונה עסקה, אשר התקיימה בין הצדדים לחשבונית, או שמשקפת עסקה אשר לא התקיימה בין הצדדים לחשבונית, הינה חשבונית כוזבת. חשבונית כוזבת מערערת את השיטה שהיא הקבלה בין תשלום מס עסקאות לבין ניכוי מס תשומות. החשבונית נועדה ליתן מידע לשלטונות המס אודות העסקאות המבוצעות במשק, מהותן והיקפן. השימוש בחשבוניות פיקטיביות מערער את השיטה עליה מבוסס המס". חשבוניתמיסיםשאלות משפטיותעבירות מסחשבונית פיקטיבית