מי משלם מע''מ ?

מי משלם מע"מ ? סעיף 2 לחוק המע"מ קובע את הכלל לפיו על כל עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף, כאשר החובה בתשלום המס היא על מוכר הנכס או נותן השירות, וזו לשון החוק: סעיף 2: על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת. סעיף 16: אלה חייבים בתשלום המס: (1) במכר - המוכר; (2) בשירות - נותן השירות; (3) ביבוא לרבות יבוא טובין בלתי מוחשיים - בעל הטובין כמשמעותו בפקודת המכס;מיום 16.2.1979 תיקון מס' 3 (3) ביבוא לרבות יבוא טובין בלתי מוחשיים - בעל הטובין כמשמעותו בפקודת המכס; (4) בפעילות מלכ"ר או מוסד כספי - המלכ"ר או המוסד. ניתן איפוא לראות כי כעיקרון, חוק המע"מ מטיל את החיוב של תשלום המס על המוכר או נותן השירות ללא קשר לזהותו של הקונה או מקבל השירות. דהיינו, חוק המע"מ אינו מבחין בין קונה כזה או אחר לצורך חיובו של המוכר או נותן השירות במס. אומנם, בפועל החייב במס הערך המוסף, "מגלגל" את חיובו במס על הקונה הבא, כך שבסופו של דבר, נטל המס מוטל על הצרכן הסופי בשרשרת, ובענייננו על משרד הביטחון בעת קניית הרכב החדש תחת הרכב שניזוק בתאונה. כפי שמציין פרופ' אהרון נמדר בספרו "מס ערך מוסף" (חושן למשפט, 2003), עמוד 37: "היוצא הוא כי הצרכן הסופי נושא בנטל מלוא המס בגובה הערך המוסף של כל היצרנים שהשתתפו ביצורו של המצרך או של השירות שנרכש על ידו. באופן זה בא לידי ביטוי אופיו של מס ערך מוסף כמס עקיף המגולגל על הקונים, וכמס על הצריכה המהווה חלק מהמחיר של הסחורות והשירותים במשק." יחד עם זאת, אין בכך כדי לפגוע בעקרון העומד בבסיס חוק המע"מ לפיו כל יצרן מחויב במס על הערך המוסף שהוא תרם למוצר בשרשרת היצור מתחילתו ועד מכירתו לצרכן הסופי.מיסיםשאלות משפטיותמע"מ (מס ערך מוסף)