העברת תשלום חלקי ללקוח ע''י עורך דין

העו"ד קיבל לידיו ישירות מחברת הביטוח סך של 35,000 ₪. לגרסת התובע (הלקוח של עורך הדין) , העו"ד העביר לידיו סך של 13,538 ₪ בלבד , וכל זאת רק לאחר שפנה אל הנתבע הן בכתב והן טלפונית. להלן פסק דין בנושא העברת תשלום חלקי ללקוח ע''י עורך דין: בפניי תובענה כספית מיום 27.4.2009 בסך של 29,409 ₪ . רקע עובדתי וטענות הצדדים : התובע הינו תושב היישוב מג'דל-שמס . במהלך שנת 2006 פנה התובע אל הנתבע , אשר הינו עו"ד במקצועו , על מנת שיסייע בידיו להכין כתבי בי-דין במספר תיקים משפטיים , אשר היו תלויים ועומדים באותה עת בפני מספר בתי-משפט . בתאריכים 5.10.2005 ו - 14.4.2006 נפגע התובע בתאונות דרכים , ובשל כך פנה אל הנתבע על מנת שייצגו אל מול חברת הביטוח בגין נזקי הגוף שאונו לו באותן תאונות . הנתבע קיבל לידיו ישירות מחברת הביטוח סך של 35,000 ₪ , וזאת לאחר שבתאריך 20.11.2007 חתם בפניו התובע על גבי "טפסי קבלה ושחרור" בגין שתי התאונות האמורות . יודגש , כי הסדר זה הושג במסגרת תיק , אשר היה תלוי ועומד באותה עת בבית-משפט השלום בנצרת (תיק א/5641/06) . לגרסת התובע , הנתבע העביר לידיו בתאריך 31.3.2008 סך של 13,538 ₪ בלבד , וכל זאת רק לאחר שפנה אל הנתבע הן בכתב והן טלפונית , לרבות פניות שנעשו באמצעות עו"ד נביה חנג'ר . לטענת הנתבע , לאחר אותן פניות חוזרות ונשנות העביר הנתבע לחזקתו בגין התאונה הראשונה סך של 9206 ₪ בלבד באמצעות שיק . אליבא דעמדת התובע , בגין התאונה מיום 5.10.2005 קיבל הנתבע סך של 16,500 ₪ , כאשר מתוך סכום זה קיבל התובע מן הנתבע סך של 13,538 ₪ כאשר שכר טרחתו של הנתבע צריך לעמוד על סך של 2096.3 ₪ המהווים 11% מהסכום שנתקבל (בצירוף מע"מ כחוק בשיעור של 15.5%) . אי לכך , טוען התובע כי הנתבע חב לו בגין הטיפול בתיק זה סך של 865 ₪ . עוד גורס התובע , כי בגין הטיפול בתאונה שאונתה לו ביום 14.4.2006 קיבל הנתבע מחברת הביטוח "כלל" סך של 16,500 ₪ , ולפיכך שכר טרחתו של הנתבע צריך לעמוד על סך של 2096.3 ₪ (11% מן הסכום בצירוף מע"מ כחוק) . לגרסת התובע , הנתבע זכאי לקבל בגין הטיפול בתיק זה בסך של 14,403 ₪ מתוך הסך הכולל , ובסה"כ בגין הטיפול בשני התיקים סך של 15,296.4 ₪ . לשיטת התובע , נכון ליום הגשת התביעה משוערך סכום החוב הכולל לסך של 18,409 ₪ . בנוסף לכך , נכללה במסגרת התובענה תביעה כספית נוספת בגין נזק לא ממוני (עגמת נפש) בסך של 8000 ₪ ובגין "הוצאות וטרטורים" בסך של 3000 ₪ , אשר נגרמו לו , לטענתו , בשל חוסר יכולתו לשלם את חובותיו במסגרת הליכי הוצל"פ שהתנהלו כנגדו בלשכת ההוצל"פ על ידי חברת "כלל בע"מ" . לטענת הנתבע , לאחר שהגיע לכלל הסדר עם חברת הביטוח בכל הצריך לתאונות הדרכים דרש התובע , כי יתרת החוב מול חברת "כלל" בתיק ההוצל"פ אותה פתחה כנגדו תסולק בתמורה לקבלת הכספים המעותדים מחברת "כלל" . הנתבע מוסיף וטוען , כי התובע פנה אליו בבקשה להעביר לחזקתו את הכספים המגיעים לו בגין התאונה הראשונה באמצעות הפקדה בנקאית , וזאת מפאת העובדה שבאותה עת חשבון הבנק של התובע היה מצוי בסטטוס של חשבון מעוקל . אי לכך , פרע התובע את השיק , אשר נמסר לו על ידי התובע , רק לאחר שהתייצב בסניף הבנק בו מוחזק חשבון הבנק המשרדי של הנתבע . הנתבע מוסיף ומטעים , כי בשל העובדה שנתגלעה מחלוקת ביחס לחוב מול חברת הביטוח ופריסת אותו חוב כספי סירב התובע לקזז מכספי התאונה השנייה את שכר-טרחת עוה"ד , ובשל כך עיכב הנתבע בחזקתו את הכספים שנתקבלו מחברת הביטוח . לטענת התובע , הנתבע אף פנה אל עו"ד חנג'ר על מנת שייצגו אל מול הנתבע ביחס למחלוקת שנתגלעה בין השניים . לאחר מספר התכתבויות , אשר התנהלו בין שני עוה"ד הנכבדים , שלח התובע אל עו"ד חנג'ר בתאריך 15.10.2008 חשבונית מס ושיק בסך של 2096 ₪ בגין התאונה הראשונה משנת 2005 , וכן חשבונית מס בסך של 5198 ₪ , אשר לגבי דידו של הנתבע מהוווים שכ"ט ראוי בגין הטיפול בכלל ענייניו של התובע , למעט הטיפול בתאונה משנת 2006 (ראה : סעיף 13 למכתבו של הנתבע מיום 19.9.2008) . כמו כן , העביר הנתבע למשרדו של עו"ד חנג'ר שיק בסך של 9206 ₪ בגין התאונה משנת 2005 . בתאריך 8.2.2009 השיב עו"ד חנג'ר לידי הנתבע את השיק אותו שלח הנתבע למשרדו בהטעימו , כי התובע איננו מוכן להסתפק בסכום הכסף המצוין על גבי השיק . כמו כן , הבהיר עו"ד חנג'ר בגדר אותו מכתב , כי אין הוא מייצג עוד את התובע . במהלך ישיבת ביהמ"ש מיום 3.9.2009 ציין הנתבע , כי לא נחתם בינו לבין הנתבע הסכם שכ"ט בכתב , וכי קיבל מחברת הביטוח כלל סך של 33,000 ₪ שמתוכם שכר טרחתו צריך לעמוד על סך של 11% בצירוף אגרת ביהמ"ש אותה שילם מכספיו בקופת ביהמ"ש . עם זאת , הדגיש הנתבע , כי הינו זכאי לשכר ראוי בגין הטיפול בכלל תיקיו וכי הינו מסכים להעביר לחזקת התובע סך של 10,000 ₪ . דיון והכרעה : אין חולק , כי התובע לא ערך מסמך בכתב בנושא שכר הטרחה (ראה : עמוד 1 שורה 25 - עמוד 2 שורה 1 לפרוטוקול) , לא החתים את התובע על גבי הסכם שכר טרחה וגם לא העלה על הכתב את תוכן הסיכום בין הצדדים ביחס לקיזוז הכספים שהתקבלו מחברת הביטוח בגין תיק ההוצל"פ . הלכה פסקה היא , כי האחריות לעריכת הסכם שכר טרחה , ובכלל זה האחריות לנסח את הסכם שכר הטרחה באופן ברור גם במקרה בו יופסק השירות, מוטלת על עורך הדין (ראה: ע"א 9282/02 יכין דקל בע"מ ואח' נ' יצחק יחיאל (עו"ד) , פ"ד נח(5) 20 (2004)) . העובדה שלא נערך חוזה שכר טרחה ברור וחד-משמעי בין התובע לבין הנתבע נזקפת לרועץ לחובת הנתבע , אשר הינו עו"ד במקצועו , שכן מן הראוי שעורך דין המקבל עניין לטיפולו ידאג לערוך חוזה המגדיר את פרטי ההתקשרות . ניתן היה לצפות שעו"ד בר-סמכא יעגן את ההסכמות , לפחות היסודיות שבהן בהסכם בכתב , ואולם היה זה הנתבע שבמודע העדיף להותיר את סכומי הכסף שנויים במחלוקת ולהימנע מדרך המלך תוך השארת הכוח בידיו באופן שרירותי ובלעדי לקבוע בכל הנוגע למכלול תניות ההסכם והסכומים הטעונים קיזוז בשל החוב הרובץ על התובע בתיק ההוצל"פ . זאת ועוד , עצם הודאת הנתבע בבית-המשפט בכך שהינו מוכן להעביר לרשות התובע סך של 10,000 ₪ (ראה : עמוד 2 שורות 3 - 4 לפרוטוקול) הינה בבחינת הודאת בעל-דין לכל דבר בחלק ניכר מסכום החוב המפורט בכתב התביעה . בין הצדדים למחלוקת בתובענה זו לא נחתם הסכם בכתב , ולפיכך חלות בענייננו הוראות סעיף 3 לכללי לשכת עורכי-הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) , תשל"ז - 1977 . סעיף זה קובע , כי שכר טרחתו המקסימאלי של עו"ד המטפל בתביעות הכרוכות הפיצוי בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים הינה לכל היותר בסכום של 11% מן הסכום שהתקבל מחברת הביטוח במסגרת תיק , אשר התנהל מחוץ לכותלי ביהמ"ש . הנתבע לא סתר בכתב הגנתו ובסיכומיו את תחשיבי התובע ביחס לשכה"ט בשני התיקים , אולם לדידו הינו זכאי לשכ"ט ראוי בשיעור של 5198 ₪ בגין מכלול פעולותיו בכלל התיקים הצריכים לעניינו של התובע (ראה : סעיף 14 למכתבו של הנתבע מיום 19.9.2008) . כמו כן , מכלול טענותיו של הנתבע ביחס לזכאותו לשכ"ט ראוי וביחס לסמכותו הטבועה לעכב ברשותו חלק ניכר מן הכספים שנתקבלו מחברת הביטוח אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין המהותי , שכן הנתבע לא הגיש תובענה כנגד התובע בתוך שלושה חודשים בהתאם להוראות סעיף 88 לחוק לשכת עורכי-הדין , תשכ"א - 1961 מהיום בו פנה אלי התובע בדרישה להשיב לו את אותם כספים מעוכבים . באשר לטענת הנתבע , כי הינו זכאי לשכר טרחה ראוי בגין מכלול פעולותיו , הרי ששומה היה על הנתבע להתכבד ולהגיש כנגד התובע תובענה כספית מתאימה או לחילופין כתב תביעה שכנגד במסגרת תיק זה , ומשלא עשה כן אין לו אלא להלין על עצמו . לאור המקובץ מעלה , הנני מקבל במלואה את תביעת התובע בגין תביעתו לתשלום כספי הפיצויים . אי לכך , הנני מחייב את התובע לשלם לתובעת את הסך של 15,269.4 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 20.11.2007 (המועד בו חתם התובע על גבי טפסי קבלה ושחרור) ועד למועד התשלום המלא בפועל . לא מצאתי לקבל את תביעת התובע בגין "הוצאות וטרטורים" בסך של 3000 ₪ ,שכן ראש תביעה זה לא פורט כדבעי בכתב תביעתו של התובע . התובע לא זימן לעדות את עו"ד חנג'ר ולא צירף לכתב תביעתו ו/או לראיותיו אסמכתאות התומכות באמור בסעיף 14 לכתב התביעה . הסעד בגין עגמת נפש (נזק שאינו ממון) מעוגן במסגרת סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה), התשל"א-1971 ונתון לקביעה בשיעור שיראה לבית המשפט בנסיבות העניין. עצם הפרת חוזה אינה מזכה אוטומטית בפיצוי לא ממוני ועל הטוען לנזק כנ"ל להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין תוצאותיה כדרך שמוכיחים כל נזק ראה (ראה : ד. קציר , תרופות בשל הפרת חוזה עמ' 1083 ; ע"א 348/79 גולדמן נ' מיכאלי פ"ד לה(4) 31) . בענייננו , ברי כי קיים קש"ס בין הפרת החוזה לבין תוצאותיה , מה גם ששוכנעתי מעדותו המהימנה של התובע בביהמ"ש , מהודאתו של הנתבע בביהמ"ש בכך שהינו חב לתובע סך של 10,000 ₪ וכן מההתכתבויות הרבות שבינו ובין ב"כ לבין הנתבע , כי אכן התנהגותו של הנתבע גרמה לתובע נזק לא ממוני בלתי מבוטל . עם זאת , לא מצאתי לקבל את התביעה בגין ראש פרק זה במלואה מאחר וב"כ התובע (עו"ד חנג'ר) סירב לקבל את הסכום שנשלח למשרדו ממשרד הנתבע (ראה : מכתבו של עו"ד חנג'ר מיום 8.2.2009) . ובאי לכך , מצאתי להעמיד את הפיצוי בגין ראש פרק זה בשיעור של 1000 ₪ . סכום זה ישולם לידי התובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסה"ד ולא יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כדין . לאור המקובץ מעלה הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים : סך של 15,269.4 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 20.11.2007 ועד למועד התשלום המלאה בפועל . פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 1000 ₪ . הוצאות משפט בסך של 500 ₪ . לקוחותעורך דין