חוק איסור הפליית עיוורים

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג-1993 1. הגדרות בחוק זה - "עיוור" - מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958; "מקום ציבורי" - כל מקום הפתוח לקהל הרחב, לרבות משרדי הממשלה והשלטון המקומי, בתי מלון, אכסניות, מתקני קמפינג, מסעדות, בתי קפה, תיאטרון, קולנוע, אולמות ומתקני ספורט; "כלב נחייה" - כלב מאולף המסייע לעיוור לנוע ממקום למקום. 2. איסור הפליה בתעסוקה עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי. 3. מקום ציבורי ותחבורה ציבורית (א) לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה. ב) לא ייגבה מעיוור כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה. 4. עונשין העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - קנס. 5. ביצוע ותקנות שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 1 ס"ח תשנ"ג, 48.עינייםעיווריםהפליה / אפליהחוק