חוק איסור פעילות מסחרית בבתי ספר

חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח-2007 1. הגדרות בחוק זה - "מוסד חינוך" - מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך מיוחד, ושחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1962; "מפרסם" - מי שמטעמו נעשית הפרסומת, מי שמביא את דבר הפרסומת לפרסום וגורם בכך לפרסומה, מי שמפיץ פרסומת או מי שמחליט בפועל על הפרסום; "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן; "פרסומת" - לרבות פרסום שממומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור; "השר" - שר החינוך. 2. פעולות אסורות מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח מוסד החינוך - (1) כניסה לשם פרסום, שיווק, קידום מכירות או הצגת מוצר או שירות מסחרי לכל מטרה שהיא, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך; (2) הצגת פרסומות בכל דרך; (3) חלוקת חומר פרסומי או מתנות, עריכת הגרלות או החתמת תלמידים על מסמכים, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך; (4) שימוש בעזרי לימוד לשם פרסום או קידום מכירות; (5) קבלת פרטים מזהים מתלמידים, שלהם או של בני משפחתם. 3. איסור מסירה של פרטים מי שהגיעו אליו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו במוסד חינוך, פרטי מידע על תלמידים או על בני משפחתם, לא ימסרם לעוסק או למפרסם; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת סודיות לפי כל דין. 4. אישור מיוחד על אף האמור בסעיף 2, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי פנייה של מנהל מוסד חינוך או של אדם אחר, לתת אישור מיוחד, מטעמים שיירשמו, לביצוע פעולה מהפעולות המנויות באותו סעיף; אישור כאמור יכול שיהא לעניין מסוים או באופן כללי לסוגי עניינים לתקופה שתיקבע. 5. שמירת דינים הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 6. דיווח לכנסת המנהל הכללי של משרד החינוך ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בכסלו, דין וחשבון על אישורים שניתנו לפי הוראות סעיף 4, בשנה שקדמה למועד הדיווח. 7. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי הפיקוח על קיום הוראותיו. 8. תחילה תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו. 1 ס"ח תשס"ח, 101.דיני חינוךחוקבית ספרסוגיות בנושא בית ספר