חוק משפט ימי

חוק בית המשפט לימאות, תשי"ב - 1952 1. החלפת שם בכל חוק ובכל מסמך שכתוב בהם "בית משפט לאדמירליות" קרי "בית משפט לימאות". 2. העברת סמכויות כל הסמכויות שהיו נתונות לבית המשפט העליון כבית משפט לאדמירליות ערב תחילת תקפו של חוק זה, יהיו מסורות מיום תחילת תקפו של חוק זה לבית המשפט המחוזי בחיפה, שישמש מאותו יום כבית המשפט לימאות. 3. מקום-מושבו של בית המשפט לימאות והרכבו (א) בית המשפט לימאות ישב בדין בחיפה, או בכל מקום אחר שייקבע על ידי בית המשפט לצורך משפט מסויים, או לצורך שלב משלבי הדין במשפט מסויים. (ב) בית המשפט לימאות ידון בשופט אחד, שיהיה רשאי להזמין יועץ או יועצים מתוך חבר אנשים שיתמנו על ידי שר המשפטים. יועצים אלה ישתתפו בדיון אך לא במתן פסק הדין. 4. סדרי הדין סדרי הדין שחלו בבית המשפט העליון כבית משפט לאדמירליות ערב תחילת תקפו של חוק זה, יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין בבית המשפט לימאות, במידה שלא ישונו בתקנות שיתקין שר המשפטים לפי סעיף 8. 5. רשמים כל רשם של בית משפט מחוזי ישמש רשם של בית המשפט לימאות. 6. ערעור (א) החלטה של בית המשפט לימאות ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון. ב) בית המשפט העליון הדן בערעור לפי סעיף זה, יהיו לו נוסף על סמכויותיו כבית משפט לערעורים כל הסמכויות הנתונות לבית המשפט לימאות. 7. הוראות מעבר היה ענין תלוי ועומד, ערב תחילת תקפו של חוק זה, בבית המשפט העליון כבית משפט לאדמירליות, ימשיך בית המשפט העליון לדון בו כאילו חוק זה לא נכנס לתקפו. 8. ביצוע ותקנות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות הקובעות את סדרי הדין בבית המשפט לימאות ובערעור על החלטותיו ואת אגרות בית המשפט. 1 ס"ח תשי"ב, 232. חוקמשפט ימי - דיני ימאות