חוק בית ספר מקווה ישראל

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976 1. המשך פעולת בית הספר בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת "כל ישראל חברים" ביום י"ד באדר א' תר"ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ-ישראל, יוסיף לפעול כבית ספר חקלאי לקידום מטרותיו. 2. מטרות בית הספר מטרותיו של בית הספר הן לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות, ולהקנות לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עברי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל במוסדות החינוך במדינה. 3. שינויים בתזכיר ובתקנות שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה "מקוה ישראל - כל ישראל חברים" המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. 4. איסור שינוי יעוד (א) המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית הספר ואין לשנות את יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. (ב) הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים השרים והועדה המשותפת כאמור בסעיף קטן (א) לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין שבתוספת. (ג) לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחייבות. 5. היתרים לבניה מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה שנועדה לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 11 לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. 6. ביצוע ותקנות שר הפנים ושר החינוך והתרבות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו. תוספת (סעיפים 4 ו-5) (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009 "מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי מינהל מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל. גוש חלקות 6012 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה. 6013 חלקי חלקות 1 ו-4 כמסומן במפה. 6014 חלקי חלקה 2 כמסומן במפה. 6027 5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו-79 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו-97 כמסומן במפה. 6032 15-5 ו-2924- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו-17 כמסומן במפה. 6033 חלקי חלקות 20-1 ו-2622- כמסומן במפה. 6034 חלקי חלקות 21-19 כמסומן במפה. 6035 37-18 ו-5441- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה. 6046 40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה. 6047 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה. תוספת (סעיפים 4 ו-5) (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010 "מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי רשות מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל. גוש חלקות 6012 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה. 6013 חלקי חלקות 1 ו-4 כמסומן במפה. 6014 חלקי חלקה 2 כמסומן במפה. 6027 5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו-79 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו-97 כמסומן במפה. 6032 15-5 ו-2924- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו-17 כמסומן במפה. 6033 חלקי חלקות 20-1 ו-2622- כמסומן במפה. 6034 חלקי חלקות 21-19 כמסומן במפה. 6035 37-18 ו-5441- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה. 6046 40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה. 6047 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה. ס"ח תשל"ו, 222; תשס"ט, 327. סעיף 49 (ב)(ג)(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 327) קובע לגבי תיקון התוספת: "49 תחילה ותחולה (ב) תחילתו של שם החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ותחילתם של סעיפים 1א, 2, 2א, 3, 4, 4יב, 4טו(א) ו-(ב), 4כב ו- 8(א) ו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3, 4 , 5, 7, 8( 1) ו-(2), 10 ו- 11 לחוק זה, ושל סעיפים 14 עד 48 , ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010 ). (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחתם הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם של עובדי מינהל מקרקעי ישראל. (ד) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כדי למנוע את ביצוען של שאר הוראות חוק זה שאין להן השלכה על זכויות העובדים." דיני חינוךמקווהחוקבית ספר