חוק הקמת בית חולים באשדוד

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס"ב-2002 1. הגדרות בחוק זה - "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודה; "המבנים" - מבנים לשימושים נלווים לבית החולים ולשימושים מסחריים; "יזם" - תאגיד רשום בישראל שיזכה במכרז לתכנון, להקמה, להחזקה ולהפעלה של בית החולים באשדוד ושל המבנים, כאמור בסעיף 3; "מנהל שירותי הרפואה" - כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה; "הפקודה" - פקודת בריאות העם, 1940; "קופת חולים" - כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; "השרים" - שר האוצר ושר הבריאות. 2. אישור להקמת בית חולים בעיר אשדוד (א) מנהל שירותי הרפואה ייתן אישור להקמת בית חולים בעיר אשדוד (בחוק זה - בית החולים באשדוד), בתוך חודש ימים מיום ההתקשרות עם היזם כאמור בסעיף 3; הוראת סעיף זה תחול על אף הוראות סעיף 24א לפקודה, ובהתאם להוראות חוק זה. (ב) בית החולים באשדוד יכלול לפחות 300 מיטות, ואולם רשאי מנהל שירותי הרפואה, על פי בקשת היזם, לקבוע מספר מיטות נמוך יותר, לתקופה שיקבע. (ג) מנהל שירותי הרפואה יקבע את ייעודן של מחלקות בית החולים באשדוד ואת חלוקת המיטות בין המחלקות השונות. 3. התקשרות עם יזם להקמת בית החולים ולהפעלתו (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009 (א) בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, יפרסמו משרד האוצר, משרד הבריאות ומינהל מקרקעי ישראל מכרז פומבי להתקשרות עם יזם, לתכנון, להקמה, להחזקה ולהפעלה של בית החולים באשדוד ושל המבנים, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך מאת הרשויות המוסמכות על פי דין (להלן - המכרז). (ב) על המכרז יחולו ההוראות לפי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה, ובלבד שבתנאי המכרז ייכללו גם התנאים האלה: (1) קופת חולים רשאית, בכפוף לכל דין, להשתתף במכרז ולהתקשר בחוזה על פיו, ויראו אותה כיזם, ואולם לענין זה תהא קופת החולים פטורה מקבלת היתר לפי סעיף 29 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; (2) הערכת ההכנסה הצפויה מהמבנים לא תפחת מעלות ההקמה של בית החולים באשדוד; (3) היזם ישלים את הקמת בית החולים באשדוד ויפעילו בתנאי המכרז, בתוך חמש שנים ממועד ההתקשרות עמו. 3. התקשרות עם יזם להקמת בית החולים ולהפעלתו (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010 (א) בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, יפרסמו משרד האוצר, משרד הבריאות ורשות מקרקעי ישראל מכרז פומבי להתקשרות עם יזם, לתכנון, להקמה, להחזקה ולהפעלה של בית החולים באשדוד ושל המבנים, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך מאת הרשויות המוסמכות על פי דין (להלן - המכרז). (ב) על המכרז יחולו ההוראות לפי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה, ובלבד שבתנאי המכרז ייכללו גם התנאים האלה: (1) קופת חולים רשאית, בכפוף לכל דין, להשתתף במכרז ולהתקשר בחוזה על פיו, ויראו אותה כיזם, ואולם לענין זה תהא קופת החולים פטורה מקבלת היתר לפי סעיף 29 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; (2) הערכת ההכנסה הצפויה מהמבנים לא תפחת מעלות ההקמה של בית החולים באשדוד; (3) היזם ישלים את הקמת בית החולים באשדוד ויפעילו בתנאי המכרז, בתוך חמש שנים ממועד ההתקשרות עמו. 4. הקמת בית החולים על ידי המדינה לא נבחר זוכה במכרז לפי סעיף 3 בתוך שישה חודשים מיום פרסומו, יתוכנן בית החולים באשדוד ויוקם על ידי המדינה, בהתאם לכללים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד - (1) שהתקופה להקמת בית החולים ולתחילת הפעלתו לא תעלה על שש שנים מיום פרסום המכרז; (2) שבית החולים יכלול לא פחות מ-300 מיטות. 5. הקצאת קרקע ותכנון בית החולים (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009 (א) על אף הוראות סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, לשם הקמת בית החולים באשדוד לפי סעיפים 3 או 4, לפי הענין, תקצה מועצת מינהל מקרקעי ישראל קרקע באשדוד בהתחשב בגודלם הצפוי של בית החולים ושל המבנים. (ב) על אף הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מוסד תכנון כמשמעותו בחוק האמור ידון ויכריע בתכנית להקמת בית החולים באשדוד, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשתה. 5. הקצאת קרקע ותכנון בית החולים (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010 (א) על אף הוראות סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, לשם הקמת בית החולים באשדוד לפי סעיפים 3 או 4, לפי הענין, תקצה מועצת רשות מקרקעי ישראל קרקע באשדוד בהתחשב בגודלם הצפוי של בית החולים ושל המבנים. (ב) על אף הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מוסד תכנון כמשמעותו בחוק האמור ידון ויכריע בתכנית להקמת בית החולים באשדוד, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשתה. 6. החזקת בית החולים והפעלתו (א) בית החולים באשדוד יוחזק ויופעל על ידי היזם או על ידי המדינה, לפי הענין (ב) בית החולים באשדוד יפעל בהתאם לכל דין החל על בית חולים, וכן בהתאם לנוהלי עבודה מקצועיים שיקבע מנהל שירותי הרפואה; הנהלים ייקבעו בהתחשב, בין השאר, בגודלו של בית החולים ובצורכי האוכלוסיה שאותה הוא ישמש, כמקובל לגבי בתי חולים בסדר גודל דומה. 7. תקציב בית החולים המדינה תשתתף בתקציבו של בית החולים באשדוד, במישרין או בעקיפין, כמקובל לגבי בתי חולים בסדר גודל דומה. 8. ביצוע ותקנות השרים אחראים על ביצוע הוראות חוק זה ורשאים הם להתקין תקנות לביצועו. ס"ח תשס"ב, 124; תשס"ט, 327. סעיף 49 (ב)(ג)(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 327) קובע לגבי תיקון סעיפים 3, 5: "49 תחילה ותחולה (ב) תחילתו של שם החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ותחילתם של סעיפים 1א, 2, 2א, 3, 4, 4יב, 4טו(א) ו-(ב), 4כב ו- 8(א) ו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3, 4 , 5, 7, 8( 1) ו-(2), 10 ו- 11 לחוק זה, ושל סעיפים 14 עד 48 , ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010 ). (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחתם הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם של עובדי מינהל מקרקעי ישראל. רפואהבית חוליםחוק