חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007

חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007 1. מטרה מטרתו של חוק זה להסדיר את אופן ניהולם של בתי יד לבנים ברשויות המקומיות כמקומות להנצחת חללי מערכות ישראל וכמרכזים חינוכיים לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות. 2. הקמת בית יד לבנים מקומי והפעילויות בו במסגרת סמכויותיה, רשאית רשות מקומית להקים בתחומה בית יד לבנים (להלן - בית יד לבנים מקומי), שיתקיימו בו פעילויות אלה: (1) הנצחת חללי מערכות ישראל, שימור ותיעוד זכרם; (2) חינוך לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה; (3) פעילות תרבותית הולמת. 3. הוועד המנהל (א) בית יד לבנים מקומי ינוהל בידי ועד מנהל ואלה חבריו: (1) שלושה עובדי הרשות המקומית, בעלי רקע או ניסיון מתאימים, שימנה ראש הרשות המקומית ואחד מהם יהיה היושב ראש; (2) שלושה נציגי ארגון המשפחות השכולות - יד לבנים, שהם תושבי הרשות המקומית, כפי שיקבע הארגון; (3) נציג ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שהוא תושב הרשות המקומית, כפי שיקבע הארגון. (ב) חבר הוועד המנהל יתמנה לתקופה של חמש שנים (ג) חבר הוועד המנהל לא יקבל שכר בעד שירותיו ולא יהיה זכאי לגמול או להחזר הוצאות בעבור השתתפות בישיבות הוועד המנהל. 4. ניגוד עניינים (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועד המנהל מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו. (ב) חבר הוועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון שמקיים הוועד, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועד המנהל לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו בוועד המנהל בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועד המנהל; ואולם רשאי חבר הוועד המנהל להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד ג) התברר לחבר הוועד המנהל, כי נושא הנדון בישיבה של הוועד המנהל או שהוא הופקד על הטיפול בו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש הוועד (ד) בסעיף זה - "עניין אחר" - לרבות עניין של קרובו של חבר הוועד המנהל או עניין של גוף שחבר הוועד או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה; "קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח או אדם אחר שפרנסתו על חבר הוועד המנהל, ובן זוגו של כל אחד מהם. 5. תכנית עבודה שנתית הוועד המנהל של בית יד לבנים מקומי יציג לפני מנהל מחלקת החינוך או התרבות ברשות המקומית, הצעת תכנית עבודה שנתית; תכנית העבודה השנתית של המחלקה תיקבע, בין השאר, בהתחשב בהצעה כאמור. 6. סיוע הרשות המקומית הרשות המקומית תסייע, במידת האפשר, במימון הוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול פעולותיו של בית יד לבנים מקומי. 7. ביצוע ותקנות שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, להתקין תקנות לביצועו. 8. סייג לתחולה הוראות חוק זה לא יחולו על בית יד לבנים שאינו בית יד לבנים מקומי. 9. הוראת מעבר על בית יד לבנים מקומי שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, יחולו הוראות חוק זה, ואולם חברי ועד מנהל או בעלי תפקיד דומה בבית יד לבנים כאמור יחדלו לכהן בתפקידם בתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה. 1 ס"ח התשס"ז, 462.חוק