חוק גיל פרישה 2004

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 פרק א': פרשנות 1. מטרה מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל. 2. הגדרות (תיקון: תשס"ה) בחוק זה - "גמלה" - תגמול או קצבה המשתלמים לאדם, במלואם או בחלקם, כמפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו: (1) מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה: (א) גוף מתוקצב, גוף נתמך או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; (ב) מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין; (ג) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושהשר קבעו בהודעה ברשומות לענין חוק זה; (2) על ידי גוף שהתחייבויותיו מבוססות על מנגנון של ערבות הדדית בין הזכאים לגמלה; (3) לפי התחייבות של מעביד עקב סיום יחסי עובד ומעביד בשל גילו של העובד, גם אם אינם משתלמים על ידי המעביד; "הסכם" - לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005; "השר" - שר האוצר. פרק ב': גיל פרישה 3. גיל הפרישה הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' - גיל 62 לאישה (בחוק זה - גיל הפרישה). 4. גיל פרישת חובה הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק זה - גיל פרישת חובה). 5. גיל הפרישה המוקדמת הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (בחוק זה - גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו. פרק ג': הוראות מעבר 6. גיל הפרישה - הוראות מעבר על אף האמור בסעיף 3 - (1) לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת; (2) לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת; (3) לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת. 7. גיל פרישת חובה - הוראת מעבר על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישת חובה - הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת. 8. גיל הפרישה המוקדמת - הוראת מעבר על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה המוקדמת - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת. פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך 9. החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך (א) (1) השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך (בפרק זה - הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה; (2) הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת. (ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו. (ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011). (ד) ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בהתאם להמלצות שאושרו. (ה) לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת. פרק ה': הוראות כלליות 10. עדיפות (א) הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם - (1) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה; (2) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעביד יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעביד לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעביד; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות. (ג) הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר. 11. מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת (א) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לענין עובדת בדבר - (1) מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה; (2) תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן זה למתן הודעה מאת העובדת; נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור. (ב) כל עוד לא נקבעו תקנות לפי הוראות סעיף קטן (א), יעמדו בתוקפן התקנות שנקבעו לפי סעיף 3 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987, כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים. 12. גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה על אף הוראות סעיפים 3, 6(2) ו-(3) ו-9, אישה שנקבע לגביה, בהסכם שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראות חוק זה, יהיה גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעבידה, ולענין זה בלבד - הגיל שנקבע בהסכם כאמור. 13. סיוע מאוצר המדינה השר יקבע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה, לפי אמות מידה שיקבע באותו צו, לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראות חוק זה. 14. ביצוע השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. פרק ו': תיקונים עקיפים 15. (שולב בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950) 16. (שולב בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959) 17. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)) 18. (שולב בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963) 19. (שולב בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965) 20. (שולב בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967) 21. (שולב בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970) 22. (שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980) 23. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח), התשמ"א-1981) 24. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 25. (חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987) (בוטל) 26. (שולב בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989) 27. (שולב בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993) 28. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994) 29. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) 30. (שולב בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998) 31. (שולב בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת 32. תחילה תחילתו של חוק זה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (בחוק זה - יום התחילה). 33. (שולב בחוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי) (תיקון: תשס"ה) 34. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994) תוספת (סעיפים 6 עד 8) חלק א' גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942 גיל פרישת חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942 חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים) עד מרס 1939 65 אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים מאי עד דצמבר 1940 66 ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים חלק ב' גיל הפרישה לגבי אישה חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים) עד מרס 1944 60 אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים מאי עד דצמבר 1945 61 ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים מאי 1947 עד דצמבר 1949 62 ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 62 ו-8 חודשים מאי עד דצמבר 1951 63 ינואר עד אוגוסט 1952 63 ו-4 חודשים ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 63 ו-8 חודשים מאי 1953 ואילך 64 חלק ג' גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955 חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים) עד אפריל 1947 56 ו-8 חודשים מאי 1947 עד דצמבר 1949 57 ינואר עד אוגוסט 1950 57 ו-4 חודשים ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 57 ו-8 חודשים מאי עד דצמבר 1951 58 ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים מאי עד דצמבר 1953 59 ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים 1 ס"ח תשס"ד, 46; תשס"ה, 359, 916. פרישהחוקגיל פרישה