תעודה נושנה כראיה

סעיף 43 לפקודת הראיות קובע: "הוגשה תעודה שהיא, כנחזה או כמוכח, בת עשרים שנה לפחות והוצאה מתוך משמורת הנראית כשרה בעיני בית המשפט באותו מקרה, רשאי הוא להעמידה על חזקתה שהחתימה עליה וכל חלק בה הנחזים שנעשו בכתב ידו של פלוני נעשו בכתב ידו, ולגבי עשייתה או אימותה של התעודה - שנעשתה או שאומתה כהלכה בידי האדם הנחזה כמי שעשאה או אימתה". לעניין תכלית ההוראה בדבר תעודה נושנה ראה לענין זה את הבהרתו של המלומד קדמי, שם בעמ' 852, 854: "תכליתו של ההסדר הקבוע בסעיף זה היא לאפשר הגשת מסמך "נושן" כראיה, על אף שעושה המסמך והעדים המאמתים כבר אינם בחיים... לבית המשפט שיקול דעת רחב ביותר אם לראות מסמך כעונה על דרישות הקבילות הקבועות בסעיף 43 לפקודה, וערכאת הערעור לא תמהר להתערב בהחלטת הערכאה הראשונה בעניין זה". הגשת ראיותתעודה נושנהמסמכים