חוק הגליל, התשמ"ח-1988

חוק הגליל, התשמ"ח-1988 1. הגדרות (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשס"ח) בחוק זה - "הגליל" - תחום שיקבעו השרים בצו; "מרום הגליל" - המועצות האזוריות והישובים המנויים בתוספת; "משק לול" - חקלאי או אגודה שיתופית חקלאית בעלי מכסה אשר בתקופה שמיום כ"ה באדר ב' התשמ"ט (1 באפריל 1989) עד יום ה' בניסן התש"ן (31 במרס 1990) היו בעלי משק לול לפטימים או להטלה, לפי הענין, ושיווקו את תוצרתם; ולגבי החקלאים בעלי המכסה בישובים המנויים בפרט 8 בתוספת - גם אם לא שיווקו תוצרת בתקופה האמורה לענין זה, "בעל מכסה" - מי שנקבעה לו מכסה אישית לתקופה שמיום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988) עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במאס 1989); "חוק המועצה לענף הלול" - חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963; "בעל מכסה" - מי שמתגורר מגורי קבע במרום הגליל ומייצר שם פטימים או ביצי מאכל, לפי מכסה אישית שנקבעה לו או למי שהוא חליפו, ומתקיים בו אחד מאלה: (1) שולמה לו או למי שהוא חליפו סובסידיה לפי הוראות חוק זה לפני שנת 2007; (2) המכסה האמורה נקבעה לו או למי שהוא חליפו בהתאם להחלטות הממשלה מס' 838 מיום כ"ג באייר התשנ"ו (12 במאי 1996), מס' 4829 מיום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999) ומס' 1626 מיום י"ב באייר התש"ס (17 במאי 2000), והוא מתגורר מגורי קבע ביישוב שבו נמצא משקו; "מכסה אישית", "מכסה ארצית" ו"ועדת מכסות" - כמשמעותן בחוק המועצה לענף הלול. "השרים" - שר הכלכלה והתכנון ושר התעשיה והמסחר; "המועצה" - מועצת הגליל שהוקמה לפי סעיף 4. 2. עדיפות לגליל (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ח) (א) הממשלה תשקוד על פיתוח הגליל ויישובו ובמסגרת תקציבי הפיתוח העומדים לרשותה, היא תקצה משאבים לפיתוחו. (ב) לגליל תינתן עדיפות בפעולות משרדי הממשלה לרבות בפיתוח ההתיישבות, החינוך, הבריאות, התיירות, התעשיה, התחבורה, התקשורת, הקליטה והעליה. (ג) (1) בקביעת המכסות לפי חוק המועצה לענף הלול, תינתן למרום הגליל עדיפות לקיום משק הלול, באופן שכל תוספת למכסה ארצית תיווסף תחילה למשקי הלול שבמרום הגליל, וזאת עד שמכסות הייצור שלהם יגיעו לכמויות הבאות: (א) במשק הלול המשפחתי - 50 טון ייצור שנתי ליחידת פטימים ו-500,000 ביצי מאכל לשנה ליחידת משק הטלה; (ב) באגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ - 500 טון ייצור שנתי ליחידת משק פטימים או הכמות שנקבעה לה לשנת 1992, לפי הגבוהה ביניהן, ו-5 מיליון ביצים ליחידת משק הטלה. (2) תוספת המכסה לפי פסקה (1) מותנית בכך, שהמגדל הזכאי לה כאמור קיים וממשיך לקיים את הוראות חוק המועצה לענף הלול והכללים שנקבעו על פיו. (ד) (1) לבעלי מכסה במרום הגליל שנקבעה להם מכסה אישית לתקופה שמיום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988) עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במאס 1989), תינתן סובסידיה בשנים 1993 עד 2008 בשיעורים אלה מהעלות התחשיבית לייצור: בשנה לייצור פטימים לייצור ביצי מאכל 1993 16% 19% 1994 14.5% 18% 1995 13% 17% 1996 13% 17% 1997 13% 17% 1998 13% 17% 1999 13% 17% 2000 13% 17% 2001 13% 17% 2002 13% 17% 2003 13% 17% 2004 13% 17% 2005 13% 17% 2006 13% 17% 2007 13% 17% 2008 13% 17% (2) שר האוצר ושר החקלאות יקבעו בתקנות כללים בדבר אמות מידה ונוהל לענין תשלום סובסידיה לפי פסקה (1), וכן כללים לחישוב העלות התחשיבית לייצור פטימים וביצי מאכל לענין פסקה (1), ולעדכון העלות התחשיבית כאמור, ובלבד שעדכון זה ייעשה אחת לשלושה חודשים. 3) תקנות ראשונות לפי פסקה (2) יותקנו עד יום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993). (1א) לבעלי מכסה במרום הגליל תינתן סובסידיה, בשנים 2009 עד 2017, בשיעורים מהעלות התחשיבית לייצור כפי שנקבעו בשנת 2008, שיופחתו מהם הניכויים כמפורט להלן לפי העניין: (א) לעניין בעלי מכסות לייצור ביצי מאכל- (1) אם עלה היחס שבין כמות הביצים בכלל המכסות האישיות לייצור ביצים במרום הגליל לבין כמות הביצים במכסה הארצית לייצור ביצים על 74% - ניכוי של 1.7 נקודות האחוז בשל כל נקודת אחוז שבה עלה היחס כאמור; ניכויים לפי פסקת משנה זו יבוצעו בתום כל רבעון, החל במועד הקובע; (2) החל בתום הרבעון שבו חלפו חמש שנים מהמועד הקובע - ניכוי של נקודת אחוז אחת, מדי שנה, אם לא הופחת שיעור הסובסידיה באותה שנה לפי הוראות פסקה משנה (1); הפחתה כאמור לא תחום אם סך הניכויים המצטבר לפי הוראות פסקת משנה (1) ופסקת משנה זו הגיע ל-5 נקודות האחוז; (3) לעניין זה - "המועד הקובע" - המועד שבו הוציאה המינהלה, כמשמעותה בסעיף 6 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, כתב האישור הראשון לבעל מכסה אישית לייצור ביצי מאכל, לפי החלטת הממשלה מס' 1855 מיום ח' בתמוז התשס"ז (24 ביוני 2007); "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה; (ב) לעניין בעלי מכסה לייצור פטימים- (1) ניכוי באותו שיעור שבו הופחתה הסובסידיה לבעלי מכסה לייצור ביצי מאכל לפי הוראות פסקאות משנה (א)(1) ו-(2), במועדי הניכוי כאמור באותן פסקאות; (2) בכל אחת מהשנים 2009 עד 2014 - ניכוי נוסף של חצי נקודת האחוז; (1ב) סובסידיה כאמור בפסקאות (1) ו-(1א) תינתן בשל ביצי מאכל ופטימים שיוצרו במסגרת המכסות האמורות בסעיף קטן (ג) ועד הכמויות הנקובות שם. 2א. העברת מכסה אישית (תיקון: תשנ"ו, תשס"ח) על אף הוראות סעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול, בעל מכסה אישית במרום הגליל רשאי להעבירה לבעלים של משק חקלאי במרום הגליל, ובלבד שתועבר מכסה אחת בלבד והיא תועבר במלואה; לענין זה - "בעלים" - לרבות מחזיק כמשמעותו בחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967. 11-3. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ג) 12. ביצוע ותקנות השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג) (סעיף 1) מועצה אזורית מרום הגליל; מועצה אזורית מבואות החרמון; מועצה אזורית הגליל העליון; מועצה אזורית מעלה יוסף; במועצה אזורית גולן, הישובים: אודם, אורטל, אלרום, אפיק, גשור, יונתן, מבוא חמה, מיצר, מרום גולן, נטור, קידמת צבי, קשת, שעל; במועצה אזורית מטה אשר, הישובים: אדמית, אילון, בן-עמי, געתון, יחיעם, כברי, לימן; במועצה אזורית משגב, הישובים: כישור, מורן, פלך, תובל; הכפרים ריחניה וסג'ור; קיבוץ לוטם; "נהריה" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ. 1 ס"ח תשמ"ח, 122, 166; תש"ן, 50, 102; תשנ"ב, 130; תשנ"ג, 18, 142, 167; תשנ"ו, 13; תשנ"ח, 93; תשנ"ט, 113; תשס"ג, 72;תשס"ח, 98, 256.הגלילאזור הגלילחוק