חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ"ט-1989

חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ"ט-1989 1. השלמה לתוספת היוקר על אף האמור בכל חוק, הסכם קיבוצי או הסדר אחר שמכוחם משולמת קיצבה מתקציבו של מעביד (להלן - פנסיה תקציבית), תשולם לזכאים לפנסיה תקציבית השלמה לתוספת היוקר; למשכורת הקובעת שעל פיה מחושבת הפנסיה התקציבית (להלן - המשכורת הקובעת), יווספו במועדים כלהלן שיעורים אלה: (1) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש פברואר 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד חודש יולי 1989 - 4.85% מהמשכורת הקובעת; (2) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש אוגוסט 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד חודש נובמבר 1989 - 3.82% מהמשכורת הקובעת; (3) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש דצמבר 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד חודש מרס 1990 - 2.79% מהמשכורת הקובעת; (4) החל בקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש אפריל 1990 - 1.89% מהמשכורת הקובעת. 2. תחולה הוראות סעיף 1 - (1) יחולו על משכורת קובעת עד לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר מיום 20 בפברואר 1989 בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 89/7018; 2) לא יחולו לענין חישוב מענק או היוון של פנסיה תקציבית; (3) לא יחולו על זכאי לקיצבה על פי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, וחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) התשל"ז-1977, ועל מקבלי פנסיה תקציבית, אשר קיצבתם צמודה לקיצבה של נושא משרה אשר חל עליו אחד החוקים האמורים. 1 ס"ח תשמ"ט, 99.תוספת יוקרחוק