חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974

חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974 1. סמכות למתן הגנה (א) שר הפנים רשאי בצו לקבוע כי תינתן הגנה לסמל או לדגל פלוני של - (1) גוף או שירות ממלכתי ישראלי; (2) עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים בישראל (בחוק זה - רשות מקומית); (3) גוף ציבורי בין-לאומי. (ב) שר הפנים לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - צו הגנה) לגבי גוף או שירות כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (3) אלא לאחר התייעצות עם השר שפעולותיהם שייכות לתחום פעולתו. (ג) שר הפנים לא יתן צו הגנה לסמל של רשות מקומית אלא לאחר שמועצתה קבעה אותו כסמלה ברוב דעות של חבריה. 2. הודעה מוקדמת והתנגדות לפני מתן צו הגנה יודיע שר הפנים ברשומות ובשני עתונים יומיים על כוונתו לעשות כן; ההודעה תכלול את הסמל או הדגל ויצויין בה כי תוך תשעים יום מיום הפרסום האחרון של ההודעה רשאי להגיש התנגדות לנתינתו - (1) בסמל או דגל של רשות מקומית - כל מעוניין; (2) בכל מקרה אחר - כל הטוען כי הצו עשוי לפגוע בזכויותיו; שר הפנים לא יתן את הצו אלא לאחר תום המועד האמור, ואם הוגשה התנגדות - לאחר שהחליט בה. 3. ערעור נדחתה התנגדות למתן צו הגנה שהוגשה בנימוק שהצו עשוי לפגוע בזכויות המתנגד, רשאי המתנגד, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה על הדחיה, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי בירושלים, אולם אין בהגשת ערעור כדי לעכב מתן צו הגנה. 4. פעולת הצו משניתן צו הגנה לסמל או לדגל, לא ייצר אדם דבר הכולל אותם או כל דבר הדומה להם עד כדי להטעות, לא יסחור בהם, ולא ישתמש בהם למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, אלא בהיתר מטעם שר הפנים ולפי תנאי ההיתר וסייגיו, ובסמל של רשות מקומית - בהיתר מטעם הרשות ולפי תנאי ההיתר וסייגיו. 5. שימוש אסור בשמות ובסמלים בכלל לא ישתמש אדם בכל שם, או בכל סמל או דגל אף אם אין עליהם צו הגנה, למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, בדרך שיש בה כדי להביא את הזולת לחשוב שאותו אדם פועל מטעם המדינה, רשות מרשויותיה או רשות מקומית, או שיש בה כדי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. 6. תעודת הכשר א) ועדה של שלושה שמינה שר הפנים בהודעה ברשומות רשאית לתת לאדם, על פי בקשתו, תעודה כי אין בשימוש פלוני של המבקש בשם, בסמל או בדגל כדי להביא את הזולת לחשוב שהמבקש פועל מטעם המדינה, רשות מרשויותיה או רשות מקומית או כדי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. (ב) תעודה כאמור יכול שתקפה יהא מוגבל או בלתי מוגבל בזמן, כפי שתקבע הועדה; תעודה לפי סעיף זה תהא הגנה באישום לפי סעיף 5 על השימוש שעליו ניתנה, אך לא יהא בה כדי לפטור מאחריות אזרחית לפי כל דין. (ג) הוגש כתב אישום לפי סעיף 5, לא תתן הועדה תעודה בדבר השימוש שהוא נושא כתב האישום, כל עוד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלה על הפסקת ההליכים. 7. שמירת איסורים וסמכויות האיסורים שבחוק זה באים להוסיף על איסורים בדבר סמלים, דגלים ושמות לפי דינים אחרים ולא לגרוע מהם; מתן היתר, רשיון, פטור וכיוצא באלה על פי דינים אחרים לא יהא בו כדי לפטור מאיסורים שבחוק זה. 8. עונשין העובר על הוראות סעיפים 4 או 5, דינו - קנס 15,000 לירות. 9. צו מניעה הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 8, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על הנשפט להימנע מפעולה האסורה לפי סעיפים 4 או 5, כפי שפירט בית המשפט בצו. 10. ביטול חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח-1958 - בטל. 11. ביצוע שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה. 12. הוראת מעבר סמל שנקבע לרשות מקומית לפי חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח-1958, דינו כדין סמל שניתן עליו צו הגנה לפי חוק זה, שאין עליו ערעור עוד. 1 ס"ח תשל"ה, 22.חוק