חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989

חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (שולב בחוק החברות הממשלתיות) (שולב בחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951). הוראות מיוחדות (תיקון: תשנ"ג) (א) על הוראת הממשלה לחברת בטוחות כאמור בהסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסמו בילקוט הפרסומים 2971 מיום ט"ז בחשון התשמ"ד (23 באוקטובר 1983), למכור מניות, יחולו המגבלות האמורות בסעיף 5(ד)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951. (ב) סעיף 9 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לא יחול במקרה שבו חברה נהפכה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית כתוצאה מהעברת מניות למדינה על פי ההסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים כאמור בסעיף קטן (א), על תיקוניהם. 1 ס"ח תשמ"ט, 76; תשנ"ג, 47. מיסיםדיני חברותחוק החברותחוקחברה ממשלתית