חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ג-2002

חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ג-2002 1. מינוי המועצה שר המדע התרבות והספורט ושר הדתות (בחוק זה - השרים), בהתייעצות עם שר החינוך, ימנו את המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח (בחוק זה - המועצה). 2. הרכב המועצה (א) המועצה תהיה בת 19 חברים, ואלה הם: (1) נציג משרד המדע התרבות והספורט; (2) נציג משרד הדתות; (3) נציג משרד החינוך; (4) שלושה רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח, לפי המלצת הרבנים הראשיים לישראל; (5) חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים שמומחיותם בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח; בפסקה זו, "מוסד מוכר" - כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; (6) הגנז כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955; (7) חמישה נציגי ציבור מקרב מוסדות, מכונים או ארגונים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח, שהמדינה משתתפת בתקציבם; (8) נציג יד בן צבי שהוקמה לפי חוק יד בן צבי, התשכ"ט-1969; (9) נציג הרשות הלאומית לתרבות הלדינו שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו-1996. (ב) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה. 3. תפקידי המועצה אלה תפקידי המועצה: (1) לייעץ לשרים לענין קידום, סיוע ועידוד פעילות הקשורה למורשת יהדות ספרד והמזרח והנהלתה; (2) לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח. 4. יושב ראש המועצה המועצה תמנה, מבין חבריה, באישור השרים, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו. 5. סדרי עבודת המועצה (א) המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה. (ב) יושב ראש המועצה יקבע את מועד ישיבות המועצה ואת סדר יומן, יזמן את ישיבות המועצה וינהל אותן. (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה. 6. תקופת כהונה חבר המועצה יתמנה לתקופה של 3 שנים, ורשאים השרים להאריך את תקופת כהונתו בשלוש שנים נוספות; חדל חבר המועצה לכהן כאמור, ניתן לשוב ולמנותו לאחר שחלפו שנתיים לפחות. 7. פקיעת כהונה חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; (2) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 2(ב); (3) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה. 8. העברה מכהונה השרים רשאים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו, דרה קבע, למלא את תפקידו. 9. תוקף פעולות קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו. 10. ניגוד ענינים התברר לחבר המועצה, לגבי נושא הנדון בישיבת המועצה או המטופל על ידו, כי הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין כהונתו במועצה לבין ענין אישי שלו, או בין כהונתו במועצה לבין תפקיד אחר שלו - (1) יודיע על כך מיד ליושב ראש המועצה; (2) יימנע מהשתתפות בדיוני המועצה באותו נושא או מטיפול בו. 11. שמירת סמכויות, מתן שירותים למועצה ומימונה (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות יד בן צבי לפי חוק יד בן צבי, התשכ"ט-1969. (ב) יד בן צבי תעניק למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה, ואולם בכל הנוגע לפעילות המועצה יפעלו עובדי יד בן צבי הנותנים שירותים למועצה, לפי הוראות יושב ראש המועצה ובפיקוחו. (ג) יד בן צבי תגיש, בכל שנה, במסגרת הצעת התקציב שלה, הצעה לתקציב המועצה, בהסכמת יושב ראש המועצה; תקציב המועצה יאושר במסגרת תקציב יד בן צבי. 12. ביצוע ותקנות השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לענין סדרי עבודתה של המועצה 13. תחילה2 תחילתו של חוק זה בתום תשעה חודשים מיום פרסומו. ס"ח תשס"ג, 92. 2 התקנות פורסמו ביום 21.11.2002מורשת יהדותהנצחהחוקיהדות