חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008

חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 1. המטה לביטחון לאומי (א) לממשלה יהיה מטה לביטחון לאומי שיפעל במשרד ראש הממשלה בירושלים. (ב) המטה לביטחון לאומי ישמש גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל. (ג) ראש הממשלה יפעיל את המטה לביטחון לאומי וינחה אותו. 2. תפקידי המטה לביטחון לאומי (א) אלה תפקידי המטה לביטחון לאומי: (1) לרכז את עבודת המטה של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ושל כל ועדת שרים אחרת, בענייני החוץ והביטחון; (2) להכין את דיוני הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1), להציג את החלופות לגבי נושאי הדיון, נוסף על הצגתן על ידי הגופים הנוגעים בדבר, את ההבדלים בין החלופות ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, וכן את המלצתו המנומקת לחלופה הנבחרת; (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה (1) ולדווח על יישומן לראש הממשלה; (4) להציע לראש הממשלה סדר יום ונושאים לדיון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ולכל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר בענייני החוץ והביטחון, ולהמליץ על זימון המשתתפים ועל דרג המוזמנים, לדיוניהן; (5) להיות אחראי מטעם ראש הממשלה על עבודת המטה הבין-ארגונית והבין-משרדית בענייני החוץ והביטחון, להציג לפניו את החלופות בתחום, את ההבדלים ביניהן ואת משמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, ואת המלצתו לראש הממשלה על מדיניות בעניינים אלה, וכן להציג לממשלה את האמור, לפי החלטת ראש הממשלה; (6) להכין ולהגיש לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, אחת לשנה לפחות, הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני-ביטחוני, וכן להכין הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן, לרבות חוות דעת וניתוח בתחומי המודיעין השונים, לפי הצורך ובאישור ראש הממשלה; הערכות מצב כאמור וכן הערכות מטעם הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון, משרד החוץ והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לראש הממשלה ויידונו בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, לפחות אחת לשנה, באופן האמור בפסקה (2); (7) להכין את עבודת המטה בעבור ראש הממשלה לקראת הדיונים בתקציב הביטחון, וכן כל סעיף תקציב אחר ששר הביטחון, או מי שהוא מינהו לכך, ממונה עליו, בתקציב ששר החוץ ממונה עליו ובתקציב הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, לרבות גיבוש חלופות, על פי סדרי עדיפות מנומקים בראיה כוללת; בחוק זה - "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; "סעיף תקציב" - כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב; "תקציב הביטחון" - כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב; (8) להפעיל את המרכז לניהול משברים לאומיים במשרד ראש הממשלה; (9) לבחון את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ולהציע לה עדכונים; (10) לבחון מיזמים ביטחוניים בעלי חשיבות בתחום המדיני-ביטחוני ולהציג את עמדתו לפני הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או כל גוף אחר שיחליט עליו ראש הממשלה, לרבות גיבוש חלופות על פי סדרי עדיפות מנומקים בראיה כוללת, אלא אם כן הורה ראש הממשלה אחרת; (11) לבצע כל תפקיד מטה אחר בענייני החוץ והביטחון ובתחום אחר שקבע ראש הממשלה. (ב) לשם מילוי תפקידיו כאמור בסעיף 2 רשאי ראש המטה לביטחון לאומי לקיים דיונים שאליהם יוזמנו נציגי הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, בדרג שעליו יחליט ראש המטה לביטחון לאומי; מי שהוזמן כאמור, חייב להתייצב לדיון, אלא אם כן שוכנע ראש המטה כי הדבר אינו אפשרי בנסיבות העניין. 3. מינוי ראש המטה לביטחון לאומי (תיקון: תשס"ח) (א) ראש המטה לביטחון לאומי ימונה בידי ראש הממשלה באישור הממשלה; על המינוי האמור לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן - חוק המינויים). (ב) כשיר לכהן כראש המטה לביטחון לאומי מי שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא אזרח ישראלי בשבע השנים שקדמו למינויו ותושב ישראל, ואינו בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית; (2) הוא בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים הנוגעים לענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל; (3) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כראש המטה לביטחון לאומי; (4) לא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי לשמש כראש המטה לביטחון לאומי. (ג) ראש המטה לביטחון לאומי יהיה כפוף לראש הממשלה, וישמש היועץ לביטחון לאומי. 4. הפסקת כהונה של ראש המטה לביטחון לאומי כהונתו של ראש המטה לביטחון לאומי תפקע באחת מאלה: (1) הוא הודיע לממשלה בכתב על סיום כהונתו; (2) הממשלה החליטה, על פי המלצת ראש הממשלה, כי נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו; (3) ראש הממשלה הודיע לראש המטה לביטחון לאומי כי החליט לבטל את מינויו; הודעה כאמור תימסר לממשלה; (4) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי לשמש כראש המטה לביטחון לאומי. 5. המשנה לראש המטה לביטחון לאומי (א) ראש הממשלה, בהמלצת ראש המטה לביטחון לאומי ובאישור הממשלה, ימנה משנה לראש המטה לביטחון לאומי; על המינוי האמור לא תחול חובת המכרז לפי חוק המינויים. (ב) כשיר לכהן כמשנה לראש המטה לביטחון לאומי מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל; כן יחולו על תנאי כשירותו של המשנה לראש המטה לביטחון לאומי הוראות סעיף 3(ב)(2) עד (4) , בשינויים המחויבים. (ג) המשנה לראש המטה לביטחון לאומי יהיה כפוף לראש המטה לביטחון לאומי וישמש ממלא מקומו. (ד) תקופת כהונתו של המשנה לראש המטה לביטחון לאומי תהיה חמש שנים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות ובלבד שלא יכהן יותר מעשר שנים. (ה) על פקיעת כהונתו של המשנה לראש המטה לביטחון לאומי יחולו הוראות סעיף 4(1), (2) ו-(4), בשינויים המחויבים; כן תפקע כהונתו של המשנה לראש המטה לביטחון לאומי אם ראש הממשלה, בהמלצת ראש המטה לביטחון לאומי, הודיע לו כי החליט לבטל את מינויו. 6. העברת מידע (א) כל מידע בענייני החוץ והביטחון המועבר לעיונו של ראש הממשלה יועבר על ידי הגורם שהעביר את המידע גם לעיונו של ראש המטה לביטחון לאומי. (ב) (1) ראש המטה לביטחון לאומי או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המטה לביטחון לאומי רשאי לדרוש ממשרדי הממשלה ומיחידות הסמך שלהם, מצבא הגנה לישראל, מהגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם וממשטרת ישראל, מידע, מסמכים ודוחות (בסעיף קטן זה - מידע), שבתחום סמכותו של אותו משרד או גוף, הדרושים לו למילוי תפקידו במטה לביטחון לאומי. (2) מי שנדרש למסור מידע כאמור בפסקה (1), ימסור למטה לביטחון לאומי את המידע המלא בלא דיחוי; בהעדר הסכמה על מסירת המידע כאמור, תובא המחלוקת להכרעתו של ראש הממשלה; לא הסכימה משטרת ישראל למסור את המידע לפי דרישה כאמור בפסקה (1), בנימוק כי המידע נוגע לעניין המצוי בחקירה פלילית, יכריע במחלוקת ראש הממשלה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הביא לפניו את חוות דעתו בעניין. (3) מידע כאמור בפסקה (2) יימסר למטה לביטחון לאומי ויישמר בו בהתאם לתנאים ולסידורי ביטחון שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, או כמשמעותו בסעיפים 21 ו-21א לחוק האמור, לפי העניין, לגבי המשרד או הגוף שמסר את המידע ולעניין צבא הגנה לישראל, בהתאם לתנאים ולסידורי הביטחון שייקבעו בהסכמה עם מי שהסמיך ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל לעניין זה בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. (4) לעניין עיון במידע, יקבע ראש המטה לביטחון לאומי את מגבלות התפוצה בתוך המטה לביטחון לאומי, בהסכמת הגוף שמסר את המידע; בהעדר הסכמה לעניין העיון במידע, תובא המחלוקת להכרעתו של ראש הממשלה. (5) בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובד המטה לביטחון לאומי, בעבר או בהווה, לא ימסור מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדין. (ג) ראש הממשלה יקבע בתקנות או בכללים הוראות הנוגעות להעברת מידע למטה לביטחון לאומי בדבר פגישות, בענייני החוץ והביטחון, של שרים או מי מטעמם עם גורמים זרים, של ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל וראשי הגופים הביטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם או מי מטעמם עם מקביליהם ושל גורמים ישראליים עם גורמים זרים; בחוק זה, "כללים" - הוראות בכתב שקבע ראש הממשלה ואינן טעונות פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר. 7. זימון ראש המטה לביטחון לאומי לישיבות ראש המטה לביטחון לאומי יוזמן, דרך קבע, לכל ישיבה של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ושל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר בענייני החוץ והביטחון; כן יוזמן ראש המטה לביטחון לאומי, דרך קבע, לכל דיון של ועדת ראשי השירותים החשאיים. 8. בעלי תפקידים אחרים במשרד ראש הממשלה - יחסי גומלין עם המטה לביטחון לאומי ראש הממשלה יקבע נהלים לעניין אופן הפעולה של המטה לביטחון לאומי בתוך משרד ראש הממשלה, לרבות לעניין יחסי הגומלין בין ראש המטה לביטחון לאומי לבין בעלי תפקידים אחרים במשרד ראש הממשלה; נהלים אלה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר. 9. יחידת סמך (א) המטה לביטחון לאומי יהיה יחידת סמך במשרד ראש הממשלה. (ב) על אף האמור בחוק המינויים, רשאי ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם נציב שירות המדינה, לקבוע בתקנות או בכללים הוראות אחרות מאלה החלות בשירות המדינה, לעניין ארגון וניהול כוח אדם במטה לביטחון לאומי, והכל בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, ולהוראות חוק התקציב השנתי; נקבעו הוראות כאמור בכללים, יובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. 10. תקציב תקציב שנתי של המטה לביטחון לאומי ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי; הממונה על סעיף תקציב זה, לעניין החוק האמור, יהיה ראש המטה לביטחון לאומי. 11. שמירת דינים אין בהוראות סעיפים 1 עד 10 כדי לגרוע מסמכות הנתונה לאחר לפי דין או מסמכות המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ומסמכות הוועדה לאנרגיה אטומית לפי דין או הוראת מינהל. 12. ביצוע ותקנות ראש הממשלה ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות וכללים, לפי העניין, בכל הנוגע לביצועו. 13. תיקון חוק הממשלה - מס' 5 (שולב בחוק הממשלה, התשס"א-2001) 14. הוראות מעבר (א) צוות הייעוץ לביטחון לאומי שהוקם ופעל כמועצה לביטחון לאומי לפי הוראות סעיף 7 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 , כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו מיום תחילתו של חוק זה ואילך כמטה לביטחון לאומי לפי סעיף 1, ויהיו מסורים לו כל התפקידים והסמכויות לפי חוק זה. (ב) מי שכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי בפועל ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כראש המטה לביטחון לאומי עד למינוי ראש המטה לביטחון לאומי לפי הוראות סעיף 3. 1 ס"ח תשס"ח, 833. ביטחון המדינה / הציבורחוק