חוק הממשלה, התשס"א-2001

חוק הממשלה, התשס"א-2001 1. פרסום הסכמים (א) נעשה הסכם בכתב בקשר לכינונה של ממשלה או בקשר להבעת אי אמון בה או בקשר להצבעה על חוק התקציב, או בקשר לצירוף שרים נוספים לממשלה לאחר כינונה, או בקשר למינויו של סגן שר, ימסרו הצדדים להסכם את נוסחו המלא למזכיר הכנסת, בתוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות או מ-24 שעות לפני כינון הממשלה או ההצבעה בכנסת או ההודעה לכנסת, לפי הענין; במנין הימים והשעות לא יבואו בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק; נעשה הסכם מטעם רשימת מועמדים לכנסת, ימסרו אותו הצדדים להסכם מיד למזכיר הכנסת. (ב) מזכיר הכנסת יביא מיד לידיעת חברי הכנסת, ובתקופה של בחירות לכנסת - גם לידיעת באי כוח רשימות המועמדים, כל הסכם שנמסר לו לפי סעיף זה. (ג) לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א) לא ייחתם הסכם בקשר לענינים האמורים בו, אלא אם כן נקבע מועד חדש לאותו ענין, המאפשר פרסום ההסכם כאמור בסעיף זה. 2. סייג להסכם (א) מקום שעל פי חוק נתונה סמכות להעביר אדם מתפקידו בכנסת, בממשלה, בשירות המדינה, בתאגיד שהוקם בחוק, בחברה ממשלתית או בכל גוף ציבורי אחר - לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות בענין אי העברתו של אותו אדם מתפקידו. (ב) לא תינתן ערבות במישרין או בעקיפין בכסף, בשווה כסף, בשירות או בכל טובת הנאה אחרת, להבטחת ביצועם של הסכם או של התחייבות כאמור בסעיף זה, ולא יהיה תוקף לערבות כאמור. 3. הגשת בקשה לפי סעיף 6(ג) לחוק-יסוד: הממשלה בקשה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 6(ג) לחוק-יסוד: הממשלה (להלן - חוק היסוד), תוגש בידי ראש הממשלה, או חבר הכנסת שהוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה, לגבי מי שמועמד להיות שר. 4. הוראות לענין כתב אישום תלוי ועומד הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה או שר בטרם החלו לכהן בתפקידם יחולו הוראות אלה: (1) הוחל בגביית הראיות - ימשיך בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום במשפט; (2) טרם הוחל בגביית הראיות - יתקיים הדיון לפני בית המשפט המוסמך כאמור בסעיפים 17 או 23, לפי הענין; הוגש כתב האישום לבית משפט שאינו בית המשפט המוסמך כאמור, יועבר הדיון לבית המשפט המוסמך. 5. עבירות שסעיף 23(א) לחוק-יסוד: הממשלה לא יחול עליהן הוראת סעיף 23(א) לחוק היסוד לא תחול על עבירות אלה: (1) עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיף 64א לפקודה; (2) עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום; (3) עבירה שנקבעה כעבירה מינהלית לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום. 5א. תקופת צינון למינוי כשר (תיקון: תשס"א2, תשס"ב, תשס"ז4) המשרת בתפקיד מהתפקידים המפורטים להלן לא יתמנה לשר אלא אם כן הפסיק את שירותו שלוש שנים לפני יום המינוי: (1) ראש שירות הביטחון הכללי; (2) ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; (3) קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה; (4) קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה; (5) נציב בתי הסוהר. 6. ועדת שרים לביטחון לאומי בממשלה תפעל ועדת שרים לעניני ביטחון לאומי שהרכבה: ראש הממשלה - יושב ראש, ממלא מקום ראש הממשלה אם מונה, שר הביטחון, שר המשפטים, שר החוץ, השר לביטחון הפנים ושר האוצר; הממשלה רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה, להוסיף חברים לועדה, ובלבד שמספר חברי הועדה לא יעלה על מחצית מספרם של חברי הממשלה. 7. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 5 8. מזכיר הממשלה הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, תמנה את מזכיר הממשלה ותקבע את תפקידיו; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. 8א. סמכויות לועדת בדיקה ממשלתית (תיקון: תשס"ג) (א) מינה שר ועדה לבדיקת נושא או אירוע מסוים המצוי בתחום אחריותו (בסעיף זה - השר הממנה), ובראש הועדה עומד שופט בדימוס, רשאי שר המשפטים, לבקשת השר הממנה ובאישור הממשלה, לקבוע כי לאותה ועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה, לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27 (ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 (להלן - ועדת בדיקה ממשלתית); השר הממנה יפרסם ברשומות הודעה על מינויה של ועדת בדיקה ממשלתית, הרכבה, תפקידיה וסמכויותיה. (ב) לא יתמנה ולא יכהן כחבר בועדת בדיקה ממשלתית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הועדה לבין תפקיד אחר שהוא ממלא או ענין אחר שלו. (ג) על ועדת בדיקה ממשלתית יחולו הוראות סעיפים 14 ו-22 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968. (ד) מצאה ועדת בדיקה ממשלתית כי קיים חשש לביצוע עבירה פלילית, תביא את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה. (ה) ועדת בדיקה ממשלתית תגיש לשר הממנה דין וחשבון על תוצאות בדיקתה והמלצותיה; השר יביא את הדין וחשבון בפני הממשלה. (ו) לענין סעיף זה, "שר" - לרבות כמה שרים הממנים ועדה אחת. 9. הודעות לכנסת (תיקון: תשס"ד) (א) על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק היסוד, תודיע הממשלה לכנסת: (1) מילוי מקום של ראש הממשלה לפי סעיף 16(ב) או (ג); 2) מתן פסק דין נגד ראש הממשלה בעבירה שיש עמה קלון לפי סעיף 17(ד); (3) הפסקת כהונת ראש הממשלה בשל פסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון לפי סעיף 18(ד); (4) התפטרות ראש הממשלה לפי סעיף 19; (5) ראש הממשלה שנפטר או שנבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו לפי סעיף 20; (6) הפסקת כהונה של שר לפי סעיפים 22 או 23; (7) מילוי מקומו של שר לפי סעיף 24; (8) הפסקת כהונתו של סגן שר לפי סעיפים 26(1), (2) או (3) או 27; (9) קביעת ראש ממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג); (10) מינוי שר לפי סעיף 30(ד); (11) העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד לפי סעיף 31(ד); (ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר ליושב ראש הכנסת; ההודעה על פעולות לפי סעיף קטן (א)(1) עד (6) ו-(11) תובא לידיעת הכנסת. 10. פרסום ברשומות3 (א) על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק היסוד, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת: (1) הודעות נשיא המדינה לפי סעיפים 11(א), 28(ה), 29(ג) או 29(ה); (2) דחיית בקשה להביע אמון בממשלה כאמור בסעיפים 11(ב), 28(ו) או 29(ו); (3) העברת ראש הממשלה מכהונתו לפי סעיף 18(א); (4) החלטות לענין משכורת וגמלאות של שרים וסגני שרים לפי סעיף 36; (5) החלטה בענין שינוי במועד הבחירות לפי סעיף 43. (ב) על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק היסוד, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הממשלה: (1) כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים לפי סעיף 13; (2) צירוף שר לממשלה לפי סעיף 15; (3) מילוי מקום של ראש הממשלה לפי סעיף 16(ב) או (ג); (4) הפסקת כהונתו של ראש הממשלה לפי סעיפים 18(ד), 19, 20 או 21; (5) הפסקת כהונה של שר לפי סעיפים 22 או 23; (6) מילוי מקום של שר לפי סעיף 24; (7) מינוי סגן לפי סעיף 25(א); (8) הפסקת כהונתו של סגן שר לפי סעיפים 26(1), (2), (3) או (5) או 27; (9) קביעת ראש ממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג); (10) מינוי שר לפי סעיף 30(ד); (11) החלטת ממשלה לפי סעיפים 31(א), (ב), (ג) או (ד); (12) אצילת סמכות לפי סעיף 33; (13) נטילת סמכות לפי סעיף 34. 11. (שולב בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994). 12. תחילה ותחולה (א) הוראות חוק זה יחולו על הבחירות ועל כינון הממשלה, החל בבחירות לכנסת השש עשרה. (ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), תהא תחילתו של חוק זה ביום שתיכון הממשלה כאמור בסעיף קטן (א). ס"ח תשס"א, 168, 448; תשס"ב, 102; תשס"ג, 106; תשס"ד, 378; תשס"ז, 142. סעיף 3 לחוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון (תיקוני חקיקה), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 448) קובע תחילתו ותחולתו של סעיף 5א לחוק, יהיו כאמור בסעיף 12 לחוק הממשלה. פורסמה הודעה על העברת סמכויות על פי חוק, לפי סעיף 10(ב)(11) לחוק (י"פ תשס"ד, 1642) והודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד. סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 142) קובעים: "2. תיקון חוק הממשלה - מס' 4 בחוק הממשלה, התשס"א-2001 (להלן - חוק הממשלה), בסעיף 5א, ברישה, במקום "שישה חודשים" יבוא "שלוש שנים". 3. הוראות סעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, וסעיף 5א לחוק הממשלה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו על ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר שהפסיקו את שירותם ביום פרסומו של חוק זה ואילך. 4. תחילה (א) תחילתו של סעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום שבו תחל הגשת רשימות המועמדים לכנסת השמונה עשרה לפי סעיף 57 (ט) לחוק הבחירות לכנסת. (ב) תחילתו של סעיף 5א לחוק הממשלה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום שתיכון הממשלה החדשה שלאחר הבחירות לכנסת השמונה עשרה." 5 סעיף 14 לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 837) קובע לגבי ביטול סעיף 7: "14. הוראות מעבר (א) צוות הייעוץ לביטחון לאומי שהוקם ופעל כמועצה לביטחון לאומי לפי הוראות סעיף 7 לחוק הממשלה, התשס"א -2001 , כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו מיום תחילתו של חוק זה ואילך כמטה לביטחון לאומי לפי סעיף 1, ויהיו מסורים לו כל התפקידים והסמכויות לפי חוק זה. (ב) מי שכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי בפועל ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כראש המטה לביטחון לאומי עד למינוי ראש המטה לביטחון לאומי לפי הוראות סעיף 3."הממשלהחוק