החוק המסחרי העותומני

החוק המסחרי העותומני פרק א': סוחרים סוחרים הם האנשים העוסקים בפעולות מסחר בכתב והוא עיסוקם העיקרי. 2 פרק ב': ספרים שסוחרים חייבים לנהל 3. כל סוחר חייב לנהל ספר-יומן המראה מדי יום ומדי חודש את חובותיו לאחרים ושיש לו אצל אחרים, את פעולותיו המסחריות, את המשא ומתן שהוא מנהל, את השטרות שהוא מקבל ומיסב ובאופן כללי כל מה שהוא מקבל ומשלם והנוקב מדי חודש, בסעיף אחד, את הסכומים המוצאים לצרכי ביתו; הוא חייב להעתיק בפנקס את המכתבים שהוא שולח לשותפיו או סוכניו ולתייק כל חודש את המכתבים שהוא מקבל מהם. 4. מלבד הספרים הנזכרים בסעיף 3 חייב כל סוחר להכין כל שנה אינוונטר של רכושו מטלטלין ומקרקעין ושל חובותיו לאחרים ושיש לו אצל אחרים ולהעתיקם מדי שנה בפנקס מיוחד המיועד למטרה זו. 5. ספרים אלה ינוהלו ללא רווחים, ללא מגרעות וללא העברה לשוליים; ספר-היומן ימוספר לפני תחילת השימוש בו וייחתם בראשי תיבות ויאושר על ידי פקיד שימונה לצורך זה על ידי בית המשפט המסחרי; כמו כן, בסוף כל שנה, יצטרך ספר היומן להיות מאושר ביד הפקיד הנזכר בנוכחות הסוחר שיציג אותו, מבלי שהפקיד הנזכר יהיה רשאי בתירוץ כלשהו לקבל ידיעה בדבר תכנו של הספר הנזכר. 6. הפנקסים אשר העוסקים במסחר חייבים לנהל והם לא קיימו לגביהם את כל הוראות הנוהל המפורטות לעיל, לא יוגשו ולא יתקבלו כראיה בדין. 7. לא יצוו על מסירת פנקסים ואינוונטר לבית המשפט אלא בעניני עדה, ירושה, חלוקה בין שותפים ובפשיטת רגל; במקרים אלה מוסמך בית המשפט המסחרי לדרוש בצו את המסירה הנזכרת. 8. פנקסי מסחר, המנוהלים באופן סדיר, אפשר שיתקבלו על ידי השופטים כראיה בעיסקות מסחר בין אחרים. 9. יכול בית המשפט המסחרי, תוך כדי מהלך משפט, לצוות מיזמתו על הצגת הפנקסים לשם בדיקת השנוי במחלוקת. 52-10. 3 פרק ד': סוכנים בקומיסיה 53. סוכן בקומיסיה הינו זה הפועל בשמו הוא או תחת שם פירמה עבור חשבונו של שולח. 54. כל סוכן ששילם מפרעות בעד סחורות שנשלחו אליו ממקום אחר כדי להימכר לחשבונו של שולח, יש לו זכות עכבון של הסחורות כדי המגיע לו בעד מפרעותיו, כולל רבית והוצאות, אם הן עומדות לרשותו במחסניו או במחסני בית המכס של המדינה, או אם, לפני שהגיעו הסחורות, יכול הוא להוכיח על ידי שטר מטען כי המשלוח נועד לו. 55. אם הסחורות נמכרו ונמסרו לזכותו של שולח יפוצה הסוכן מהמתקבל מן המכירה כדי מפרעותיו, רבית והוצאות ולו זכות קדימה על נושי השולח. פרק ה': (בוטל) (תיקון: תשנ"ז) 56. - 69. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ז) 146-70. 5 315-147. 6 1 (א) תורגם ע"י עו"ד ישראל אזר. (ב) ס"ח תשנ"ז, 227. 2 בוטל לפי סעיף 82(3) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. 3 סעיף 76(2) לפקודת השותפויות, 1930 ע"ר 1930, (ע) 49, (א) 54, קובע כי הוראות הסעיפים 19-10, 24, 26, 30, 32, 33, 52-35 יחדל להיות להם תוקף. תוספת ה' לפקודת החברות (ע"ר 1921 (א) 1) ביטלה סעיפים 20, 21, 23, 25, 27, 28 ו-34 לחוק זה. 4 בוטל לפי סעיף 26(3) לחוק ההתישנות, תשי"ח-1958. 5 בוטלו לפי סעיף 96 לפקודת שטרי החליפין, 1929. 6 בוטלו לפי סעיף 142 לפקודת פשיטת הרגל, 1936. חוקים עותמאנים