חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ"ב-1992

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ"ב-1992 פרק א': מטרת החוק 1. מטרה חוק זה בא לתקן חוקים שונים או להאריך את תקפם, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לצמצם את הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר השגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1992 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית של הממשלה. פרק ב': תיקוני חקיקה 2. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985). 3. (שולב בחוק לימוד חובה (תיקון מס' 16), התשמ"ד-1984). 4. (שולב בחוק יום חינוך ארוך, התש"ן-1990). 5. (שולב בחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשמ"ה-1984). 6. (שולב בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985). 7. (שולב בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990). 8. (שולב בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985). 9. (שולב בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973). פרק ג': תשלומים של רשויות למדינה 10. (שולב בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961). 11. (שולב בחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986). פרק ד': ארנונה כללית 12. העלאת ארנונה בשנת 1992 (א) רשות מקומית תטיל בשנת הכספים 1992 ארנונה כללית בשל נכסים בסכומים השווים לסכומים שהגיעו כדין בשל אותם נכסים בשנת הכספים 1991, כשהם מוכפלים בארבעה שלישים ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 1990 עד למדד שפורסם לחודש ספטמבר 1991. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הארנונה למגורים בשנת הכספים 1992, לא תפחת מסכום של 10 שקלים חדשים למטר מרובע, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן (א). (ג) לא הטילה רשות מקומית ארנונה כללית לשנת הכספים 1992, תשולם הארנונה בשנה זו בתחום אותה רשות בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), וזאת על אף האמור בכל דין. (ד) רשות מקומית לא תשנה לשנת הכספים 1992 הנחות כלליות בארנונה ותנאי תשלומה, לרבות התוצאות של אי תשלום במועד, לעומת אלה שנקבעו כדין לשנת הכספים 1991. (ה) רשות מקומית לא תטיל לשנת הכספים 1992 ארנונה על סוגי נכסים או על סוגי שימושים בנכסים שעליהם לא הטילה ארנונה לשנת הכספים 1991, וכן לא תפטור מארנונה בשנת הכספים 1992 נכסים שעליהם הוטלה ארנונה בשנת הכספים 1991. (ו) שר הפנים ושר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים להתיר שינויים מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד); היתר לפי סעיף קטן זה יכול שיהיה כללי או לסוגים או מיוחדים, הן לענין הרשויות המקומיות, הן לענין הנכסים והן לענין החייבים בתשלום שעליהם יחול ההיתר. (ז) מי ששר האוצר ושר הפנים הסמיכו לכך, יודיע לועדת הכספים של הכנסת על כל היתר כללי או לסוגים שניתן לפי סעיף זה, תוך 30 ימים מיום שיינתן. (ח) הודעה על היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות, ותחילתו תהיה ביום תחילת שנת הכספים 1992, זולת אם נקבע בו אחרת. 1 ס"ח תשנ"ב, 40.הסדרים במשק המדינהמיסיםחוק