חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 (תיקון: תשס"ב) 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב, תשס"ח) בחוק זה - "אחראי" - הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמרתו על פי דין; "ארגון ציבורי" - ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות מסוג מסוים או בקידום עניינם; "חוק מעונות יום שיקומיים" - חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000; "ילד עם מוגבלות" - אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה; "מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "מעון יום שיקומי" - מעון יום שיקומי בעל רישיון תקף על פי חוק מעונות יום שיקומיים; "מפקח" - מפקח על מעון יום שיקומי כמשמעותו בחוק מעונות יום שיקומיים; "סל השירותים" - סל שירותים לפעוט עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים; "פעוט עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים; "רכב בטיחותי" - רכב להסעת ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני שנקבעו לפי סעיף 5(א); "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית. "השר האחראי" - (1) לענין ילדים עם מוגבלות - שר החינוך והתרבות; (2) לענין פעוטות עם מוגבלות - שר הרווחה והשירותים החברתיים. 2. זכאות להסעה (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ח) (א) ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. (א1) פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. (ב) השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי של הפעוטות עם המוגבלות. 3. הסעה בידי רשות מקומית (תיקון: תשס"ב, תשס"ה, תשס"ח) (א) הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ב). (א1) רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בסעיף קטן זה - הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן (א); שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; בסעיף קטן זה, "מעון" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965. (ב) רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2(ב); בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים. (2) מעון יום שיקומי רשאי להעביר לידי הרשות המקומית, שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות, כתב התחייבות להעברת הסכום שניתן לו במסגרת סל השירותים בעבור הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות השוהה בו (להלן - כתב התחייבות). (3) כתב התחייבות יכלול התחייבות לתקופה של שנת לימודים אחת, והוא יועבר אל הרשות המקומית לא יאוחר מיום 31 ביולי של כל שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה. (4) העביר מעון יום שיקומי לידי רשות מקומית כתב התחייבות, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1). (5) על אף האמור בפסקה (4), הועבר לידי הרשות המקומית כתב התחייבות לאחר יום 31 ביולי של שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1) ככל שניתן בנסיבות הענין. (ג) 1) הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, קיומו של ליקוי בהסעה או בליווי בהסעה של הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות ולמפקח. (2) הובא לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה (1) בין בהודעה מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת, תפעל הרשות המקומית לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור. 4. הסעה ברכב בטיחותי (תיקון: תשס"ב) (א) רשות מקומית המסיעה, ברכב אחד, חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, או יותר, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א). (ב) רשות מקומית הצריכה להסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי; אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית. 5. רכב בטיחותי (תיקון: תשס"ב, תשס"ח) (א) שר התחבורה יקבע תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות, באופן שיבטיחו את בריאותם ובטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין. (ב) לא תסיע רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זה, אלא אם כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו; שר התחבורה רשאי לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי, בהתאם לסוג המוגבלות. 6. הסעה על ידי ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי (תיקון: תשס"ב, תשס"ח) (א) ארגון ציבורי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א). (ב) ארגון ציבורי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית. 7. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ב) השר אחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, כל אחד בתחום עניניו, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 8. תקנות באישור ועדת הכלכלה (תיקון: תשס"ח) תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. 9. מועד להגשת תקנות התקנות לפי סעיפים 2 ו-5 יוגשו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תוך שלושה חדשים מיום פרסומו של חוק זה. 10. תחילה תחילתו של חוק זה ביום תחילת שנת הלימודים התשנ"ו. 1 ס"ח תשנ"ד, 71; תשנ"ז, 43; תשס"ב, 525; תשס"ה, 428; תשס"ח, 604.קטיניםהסעה בטיחותיתחוקאנשים עם מוגבלות