חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000 1. הגדרות בחוק זה - "ספר" - בכל צורה בה הוא מופץ, כתב עת, או דבר דפוס אחר למעט עיתון ולרבות סרט או תקליט; "סרט" - בכל דרך בה הוא מופץ לרבות קלטת וידאו; "עיתון" - כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת העיתונות; "תקליט" - בכל צורה בה הוא מופץ לרבות קלטת או תקליטור; "השר" - שר החינוך. 2. חובת מסירה (תיקון: תשס"ה, תשס"ח3) (א) מכל ספר ומכל עיתון היוצאים לאור בישראל יימסרו בלא תמורה, שני עותקים, שלמים ותקינים, כפי שהוצעו לציבור, לספריה הלאומית. (ב) חובת המסירה כאמור בסעיף קטן (א) תחול גם על ספר שהוצא לאור פעם נוספת אם חל שינוי כלשהו בתוכנו או בצורתו, או אם חלפו 20 שנה מהפעם הקודמת שבה יצא לאור. (ג) (1) מכל ספר, הנחוץ לעבודתה של הכנסת ומכל עיתון, כאמור בסעיף קטן (א), יימסר, בתמורה כאמור בפסקה (2), עותק אחד לספריית הכנסת; לענין סעיף זה, "נחוץ לעבודתה של הכנסת" - בהתאם לכללים שיקבע יושב ראש הכנסת באישור ועדת הכנסת ואשר יתפרסמו ברשומות. (2) התמורה בעבור ספר או עיתון תהיה עשרים וחמישה אחוזים מהמחיר הקטלוגי שלו במועד המסירה, ובאין מחיר - לפי הערך המקובל של ספר או עיתון מסוג דומה, ועלות המשלוח בדואר רשום; הכנסת תשלם את התמורה האמורה לאחר שהספר או העיתון נמסר לה; לענין זה, "המחיר הקטלוגי" - המחיר של הספר או העיתון, כפי שקבע מי שחלה עליו חובת המסירה, כשהוא כולל מס ערך מוסף. (3) הכנסת רשאית להחזיר למוסר, על חשבונה, ספר או עיתון שנמסר לה כאמור בפסקה (1); עשתה כן בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר או העיתון - לא תשלם את התמורה כאמור בפסקה (2). (ד) מכל ספר כאמור בסעיף קטן (א), המודפס על גבי נייר, יימסר בלא תמורה עותק אחד לגנזך המדינה כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955 (להלן - גנזך המדינה), על פי בקשתו. (ה) בחוק זה, "יוצא לאור בישראל" - מופק בישראל ומוצע בישראל לציבור או לחלק מוגדר ממנו בין בתמורה ובין שלא בתמורה בחמישים עותקים או יותר. 3. חובת ציון פרטים בכל ספר היוצא לאור בישראל יצוינו, בתחילתו או בסופו, השנה שבה הוצא לאור, שנת ההדפסה, שמם ומענם של המדפיס והמוציא לאור או המפיק וכן כי הוצאו לאור בישראל; בסרט ובתקליט יצוינו הפרטים האמורים בגוף הסרט או התקליט, באופן הנראה לעין, וכן על גבי האריזה. 4. אחריות ביצוע החובות לפי סעיפים 2, 3 ו-5 יחולו על הראשון מבין המפורטים להלן שיש לו מען בישראל - (1) המוציא לאור או המפיק; (2) המדפיס; (3) בעל זכות היוצרים. 5. המועד למסירת הספרים הספרים יימסרו, בתוך שלושים ימים מיום הוצאתם לאור, במענם של הזכאים לקבלם כאמור בסעיף 2, או יישלחו למענם בדואר רשום; המקבלים יאשרו בכתב את דבר קבלת הספר; השר רשאי לקבוע דרכי מסירה נוספות. 6. בעלות עותק של ספר שנמסר על פי הוראות סעיף 2, יהיה לקניין המקבל ואין הוא רשאי להעבירו בתמורה לאחר. 7. תקנות (תיקון: תשס"ח) 3 (א) השר רשאי לקבוע - (1) כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו על סוגים מסוימים של ספרים שיפורטו בצו ובלבד שאין ענין ציבורי לשמרם; (2) כי מספר מסוים או מסוגים מסוימים של ספרים יימסר עותק אחד בלבד לספריה הלאומית, בשל שוויים; (3) כי חובת המסירה של סוגים מסוימים של ספרים תהיה רק על פי דרישה של לספריה הלאומית; נדרשה מסירה כאמור, יימסר עותק אחד בלבד; (4) כי חובת מסירת הספרים על פי חוק זה תחול על סוגי פרסומים שאינם ספרים; (5) הוראות בדבר חובת מחבר של ספר למסור פרטים על זהותו של המוציא לאור או של המפיק של אותו ספר, בנסיבות שבהן לא נתקיים האמור בסעיף 3. (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) המתייחסות לספריה הלאומית יותקנו בהסכמתו. 8. עונשין מי שמוטלת עליו אחריות כאמור בסעיף 4 והוא עושה אחת מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: (1) אינו מוסר ספרים בהתאם להוראות סעיף 2(א) עד (ג) ו-(ה) או אינו מוסר ספרים על פי בקשת גנזך המדינה לפי הוראות סעיף 2(ב) ו-(ה); (2) אינו מציין בספר את הפרטים הנקובים בסעיף 3. 9. דין המדינה הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה. 10. (שולב בפקודת העיתונות). 11. שמירת דינים אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 12. תחילה2 תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. 13. ביצוע ותקנות שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. ס"ח תשס"א, 80; תשס"ה,262; תשס"ח, 61. החוק פורסם ביום 27.12.2000. סעיף 2 לחוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) (תיקון), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 262) קובע: "2. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005), והוא יחול על ספר או עיתון שנמסר לכנסת ביום התחילה ואילך."חוקי ספריםחוק