חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 פרק א': הוראות כלליות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ז, תשס"ח) בחוק זה - "אישור קופת גמל" - אישור שניתן לפי הוראות סעיף 13; "אמצעי שליטה", "הון עצמי", "החזקה" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח; "דירקטור חיצוני" - דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, בעל כשירות מקצועית כאמור בסעיף 219(ג) לחוק האמור; "הוועדה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח; "הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר; "ועדת השקעות" - הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 11; "חברה מנהלת" - חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת; "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; "חוק השקעות משותפות בנאמנות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963; "כספי קופת גמל" - סך כל הכספים וההכנסות שנתקבלו על ידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה, לאחר ניכוי כל אלה: (1) כספים שנמשכו מקופת גמל או שהועברו ממנה לקופת גמל אחרת, כאמור בסעיף 23; (2) הוצאות ודמי ניהול שגבתה החברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32(א) עד (ג); "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח; "מדד" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מוטב" - מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית-מעביד, בהתאם לרישומי קופת הגמל, ואם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה; "מושב שיתופי" - מושב שיתופי שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה; "מעביד" - אדם המשלם שכר או משכורת; "מרכיב הפיצויים" - המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים בעבור פיצויים, כמשמעותו לפי סעיף 21; "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות; "נכסי קופת גמל" - סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה; "עובד של עמית-מעביד" - עובד של עמית-מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת גמל מרכזית; "עמית" - מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית-מעביד; "עמית-מעביד" - עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו; "עמית-עצמאי" - עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו; "עמית-שיתופי" - עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו; "עמית-שכיר" - עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל; "פיצויים" - סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו, כמענק עקב פרישה או מוות; "קופת ביטוח" - תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה; "קופת גמל" או "קופה" - קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13; "קופת גמל אישית לדמי מחלה" - קופת גמל לדמי מחלה המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים; "קופת גמל אישית לפיצויים" - קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים; "קופת גמל בניהול אישי" - קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה; "קופת גמל לדמי מחלה" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות בענין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על העמיתים או על עובדים של עמית-מעביד, לפי הענין, או בהתאם להוראה מהוראות חוקים אלה: (1) חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976; (2) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993; (3) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994; (4) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998; (5) חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000; "קופת גמל לחופשה" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה, אשר עמיתיה הם עובדים יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993; לענין זה, "דמי חופשה" - סכומים המשתלמים לעובד לפי כל דין או הסכם, בעד ימי חופשה; "קופת גמל למטרה אחרת" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי הבראה, וכן קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה; "קופת גמל מסלולית" - קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין זה, "מסלול השקעה" - אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל; "קופת גמל מרכזית" - קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים בלבד; "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה" - קופת גמל לדמי מחלה שהיא קופת גמל מרכזית; "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" - קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית-מעביד; "קופת גמל מרכזית לפיצויים" - קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית; "קופת גמל מרכזית לקצבה" - קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית, המיועדת לעמית-מעביד אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית-מעביד; "קופת גמל ענפית" - קופת גמל, שמתקיימים בה כל אלה: (1) ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד; (2) החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח; (3) מחצית לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים, שאישר לענין זה הממונה; "קופת גמל לפיצויים" - קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים; "קופת גמל לקצבה" - קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה; "קופת גמל משלמת לקצבה" - קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין; "קופת גמל לא משלמת לקצבה" - קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; "קופת גמל לתגמולים" - קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים; "קיבוץ" - כהגדרתו בסעיף 54 (א) לפקודת מס הכנסה; "קצבה" - תשלומים המשולמים מדי חודש באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי, לעמית-שכיר, או לעובד של עמית-מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם - למוטבים שלהם, אם ישנם; לענין זה, "סכומים שווים מעודכנים" - סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שענינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח - בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה; "קרן השתלמות" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם; "קרן ותיקה" - קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995); "רישומי קופת גמל" - רישומים שעורכת חברה מנהלת, לגבי קופת גמל שבניהולה, בהתאם לתקנון אותה קופה והוראות כל דין; "רישיון חברה מנהלת" - רישיון לעיסוק בניהול קופות גמל, שניתן לפי הוראות סעיף 4(א); "תגמולים" - סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, לעמית-שכיר, לעמית-עצמאי, לעמית-שיתופי או למוטבים שלהם, מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכות אותם עמיתים; "תכנית ביטוח" - כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח; "השר" - שר האוצר. 2. ניהול קופת גמל (תיקון: תשס"ט) 3 (א) לא ינהל אדם קופת גמל אלא אם כן ניתן לו רישיון חברה מנהלת, ובהתאם לתנאי הרישיון, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק זה. (ב) חברה מנהלת תנהל קופת גמל, בהתאם לתנאים באישור קופת הגמל ובתקנון הקופה. (ג) חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן: (1) קרן ותיקה; (2) קרן חדשה כללית; (3) קרן חדשה מקיפה; (4) קופת גמל לא משלמת לקצבה; (5) קופת גמל לתגמולים; (6) קופת גמל אישית לפיצויים; (7) קרן השתלמות; (8) קופת גמל מרכזית לדמי מחלה; (9) קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית; (10) קופת גמל מרכזית לפיצויים; (11) סוג אחר של קופת גמל שקבע השר. (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן, שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת, לפי תקנונה, לציבור מסוים בלבד. (ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד) ועל אף הוראות סעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אי-תחולת סעיף קטן (ג) על חברה מנהלת שמתקיימים לגביה התנאים שקבע, או כי ההוראות האמורות יחולו עליה בשינויים שקבע. (ו) בסעיף זה - "קרן חדשה כללית" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושלא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד"; "קרן חדשה מקיפה" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד"; "איגרת חוב מסוג "ערד"" - איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995; 3. נאמנות וטובת העמיתים (א) חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים. (ב) בניהול נכסי קופות הגמל, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק זה, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם. (ג) חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות דומות, ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה. (ד) הוראות סעיף זה יחולו - (1) לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת, בנפרד, ולגבי העמיתים בכל קופת גמל כאמור; (2) על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל. (ה) בסעיף זה, "עמית" - לרבות עובד של עמית-מעביד, וכן מוטב של עמית או עובד כאמור, לאחר מותם. פרק ב': חברה מנהלת סימן א': רישוי חברה מנהלת 4. רישיון חברה מנהלת (א) הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה: (1) היא חברה כהגדרתה בחוק החברות; (2) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל; השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור; (3) הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע, ואולם, בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יידרש הון עצמי אלא בחברה מנהלת הנוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי, ושר האוצר קבע באישור ועדת הכספים של הכנסת כי בשל סיכון כאמור קיים צורך בדרישת הון עצמי, בסכומים ובתנאים שיקבע לענין זה; סיכון פיננסי שהוא במסגרת הפעילות הקיימת בקופות גמל ענפיות במועד תחילתו של חוק זה לא ייחשב כסיכון המצריך דרישת הון עצמי; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו, כולו או חלקו; (4) לחברה סוגי ביטוח שקבע השר, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע. (ב) במתן רישיון חברה מנהלת יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים, ואולם, לענין חברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יחולו פסקאות (3) ו-(4) לסעיף האמור. (ג) לא יסרב הממונה לתת רישיון חברה מנהלת, לחברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה. 5. בקשה לרישיון (א) חברה המבקשת לעסוק בניהול קופות גמל תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון חברה מנהלת בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה וכן פרטים בדבר - (1) קופות הגמל שהחברה מבקשת לנהל והמאפיינים העיקריים שלהן; (2) נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם; (3) בעלי השליטה בחברה, הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים לרשותם; (4) תכנית הפעולה של החברה לענין ניהול קופות הגמל ואופן היערכותה לניהול כאמור, לרבות לענין שיווק קופות הגמל והתקשרות עם נותני שירותים. (ב) הממונה רשאי לדרוש מן החברה המבקשת נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה. 6. תנאים ברישיון ושינויים ברישיון חברה מנהלת רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות, ורשאי הוא לשנותם בכל עת, ובלבד ששינוי שלא לפי בקשת החברה המנהלת ייעשה בהתייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הועדה. 7. רישיון לניהול קופת גמל משלמת לקצבה(תיקון: תשס"ח2) על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, חברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה תגיש בקשה לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו את רישיון המבטח שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה. 8. פקיעת רישיון וביטולו (א) לא החלה חברה מנהלת לנהל קופת גמל עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיון החברה המנהלת - יפקע תוקף הרישיון. (ב) על ביטול רישיון חברה מנהלת יחולו הוראות סעיפים 22 ו-23 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים. סימן ב': אמצעי שליטה בחברה מנהלת 9. שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת (א) לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת, או שיעור גבוה יותר שיקבע השר בצו, אלא על פי היתר שנתן הממונה. (ב) לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה. (ג) ההוראות לפי סימן ו' לפרק ג' בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לענין שליטה ואמצעי שליטה במבטח יחולו, בשינויים המחויבים, לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה מנהלת, לרבות לענין היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) או (ב), ואולם, לגבי מתן היתר לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לא יחולו פסקאות (3) ו-(4) של סעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה. סימן ג': אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת 10. אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת (א) ההוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיף 41ה שבסימן האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת, למעט ועדת השקעות; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) הממונה לא יתנגד למינוי ולא יורה על הפסקת כהונה של נושא משרה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לפי הוראות סעיף 41י לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף קטן (א), אלא אם כן אותו נושא משרה אינו עומד בתנאי הכשירות, המגבלות ואיסורי ניגוד הענינים, ככל שנקבעו כאלה לגביו בתקנות לפי סעיף 41ח או לפי סעיף 41ט לחוק האמור או לפי סעיף 11(ד) או לפי סעיף 12 , לפי הענין, ובכפוף להקלות שנקבעו לפי סעיף קטן (א), ככל שנקבעו. 11. ועדת השקעות של חברה מנהלת (א) דירקטוריון של חברה מנהלת ימנה ועדת השקעות לכל קופת גמל שבניהול החברה, ורשאי הוא למנות ועדת השקעות אחת למספר קופות גמל כאמור; רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים (בחוק זה - נציגים חיצוניים) ורשאי הדירקטוריון למנות כחבר ועדה גם מי שאינו דירקטור בחברה המנהלת; בוועדת השקעות לקופת גמל ענפית, יכול שהנציגים החיצוניים יהיו מיעוט, ואולם מספרם לא יפחת ביותר מאחד ממספר שאר החברים בוועדה. (ב) תפקידי ועדת השקעות הם: (1) לקבוע את מדיניות ההשקעות של קופת הגמל במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון; (2) לקבוע סוגי עסקאות הטעונות אישור מראש של ועדת ההשקעות טרם ביצוען, וכן שיעורי החזקה בניירות ערך מסוגים שונים הטעונים אישור כאמור טרם רכישתם; (3) לקבוע את נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שניתן לרכוש או ליצור במסגרת השקעות קופת הגמל; (4) לקבוע את השיעור המרבי של בטוחות שניתן להעמיד בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים ובשל מכירות בחסר הנעשות במסגרת השקעות קופת הגמל; (5) לקבוע סוגי ניירות הערך שניתן למכור בחסר במסגרת השקעות קופת הגמל; (6) להנחות את בעלי התפקידים העוסקים בהשקעות קופת הגמל, ביישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1), ולפקח עליהם, ואם קבע הדירקטוריון כי חלק מניהול השקעות קופת הגמל ייעשה שלא בידי החברה המנהלת במישרין - להנחות את הגורמים המנהלים את ההשקעות בפועל, לתת הוראות לגורמים אלה לענין יישום מדיניות ההשקעות ולקבוע את אופן הפיקוח עליהם; (7) לקבוע אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1); (8) לגבש כללים ונהלים לניהול השקעות קופת הגמל; (9) לקבל החלטות הנוגעות לשימוש באמצעי שליטה בתאגידים, המוחזקים בקופת הגמל; (10) לבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה הדירקטוריון או הממונה. (ג) דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות; ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר לרבות לוועדות משנה, למעט בענינים ובנסיבות שיקבע השר. (ד) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה: (1) מספר החברים בוועדת השקעות והרכבה; (2) תנאי כשירות לכהונה הנדרשים מחבר ועדת השקעות, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, ותנאי כשירות נוספים הנדרשים מנציג חיצוני, מיושב ראש ועדת השקעות ומממלא מקומו; (3) הגבלות לענין מינוי חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיו האחרים; (4) דרך המינוי של חבר ועדת השקעות והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתו; (5) המנין החוקי בישיבות ועדת השקעות; (6) החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד; (7) מועדים או אירועים שבהם תתכנס ועדת השקעות. (ה) הממונה רשאי להורות על דרכי עבודתה של ועדת השקעות, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד). (ו) בסעיף זה - "אופציה" ו"חוזה עתידי" - כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות; "מכירה בחסר" - מכירה של נייר ערך שאינו של המוכר; "נכס בסיס" - הנכס נושא ההתחייבות באופציה או בחוזה עתידי. 12. מניעת ניגודי ענינים (א) לא ימונה ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדת השקעות או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר כאמור. (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של חבר ועדת השקעות, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שחבר ועדת השקעות לא יהיה רשאי לעסוק בהם או פעולות שלא יהיה רשאי לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו ממנו. פרק ג': קופת גמל סימן א': אישור קופת גמל 13. אישור קופת גמל (תיקון: תשס"ז, תשס"ח) (א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד - (1) שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951; (2) שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך; (3) שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך. (4) שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 , בלבד; (5) שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011 , והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד: (א) הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007 ; (ב) הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור חודש דצמבר 2007; (ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד. (ג) (1) אישור קופת גמל לקרן ולתכנית ביטוח יינתן להן לראשונה, בהסכמת המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה 14 (בסעיף זה - המנהל). (2) הממונה רשאי לתת אישור קופת גמל אחד לכמה קופות גמל בניהול אישי המנוהלות בידי אותה חברה מנהלת או בידי אותו מבטח, בתנאים שעליהם יורה, ובלבד שמתן אישור כאמור לראשונה, יינתן בהסכמת המנהל. (ד) הממונה רשאי להתנות את אישור קופת הגמל בתנאים, ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות. (ה) תקופת תוקפו של אישור קופת גמל היא שלוש שנים מיום שניתן, אלא אם כן קבע הממונה באישור תקופה קצרה יותר. 14. בקשה לאישור (א) בקשה לאישור קופת גמל תוגש בידי חברה מנהלת או מבטח, ותכלול את הפרטים, האישורים ומסמכים אחרים שקבע השר. (ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) המוגשת בידי חברה מנהלת תצורף טיוטת תקנון קופת הגמל; לבקשה כאמור המוגשת בידי מבטח תצורף תכנית הביטוח. (ג) הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים על אלה שנקבעו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשה. 15. ביטול אישור הממונה רשאי לבטל אישור קופת גמל אם לא קוים תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראת מינהל שניתנה מכוחו. סימן ב': תקנון קופת גמל 16. תקנון קופת גמל (א) קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה. (ב) הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר החלות על ניהול קופת גמל. (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה. (ד) בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה: (1) שם קופת הגמל; (2) מטרת קופת הגמל; (3) הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן; (4) מדיניות ההשקעה של קופת הגמל; (5) שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית - ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון; (6) הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, ככל שיבוטחו; השר רשאי לקבוע הוראות לענין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל ותנאים לגבי ביטוחים כאמור; (7) ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל. (ה) הממונה לא יאשר לקופת גמל שם שיש בו כדי להטעות. 17. שינוי התקנון (א) לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה; שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור - בטל. (ב) על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור, הכל בדרך שיורה הממונה. 18. עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו (א) תקנון קופת גמל וכל שינוי בו יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדים הראשיים של החברה המנהלת ובכל מקום שבו משווקת החברה את קופות הגמל שבניהולה. (ב) החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, בלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה. (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לענין פרסום תקנון קופת גמל, העמדתו לעיון הציבור והמצאת עותקים ממנו. סימן ג': חשבונות בקופת גמל 19. פתיחת חשבון בקופת גמל חברה מנהלת תקבל מאדם המבקש להצטרף כעמית לקופת גמל שבניהולה ותמסור לאדם שהצטרף כעמית כאמור, נתונים ומסמכים כפי שיורה הממונה. 20. בחירת קופת גמל (תיקון: תשס"ח2) (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה - הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם. (ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם. (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה. (ד) בסעיף זה - "קופת גמל" - לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה -2005, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים; "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" - המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור - המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה. 21. מרכיבי חשבון קופת גמל (תיקון: תשס"ז) השר רשאי לקבוע הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד ותשלומים עבור פיצויים ולענין קופת גמל מרכזית - לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו, והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם. סימן ד': תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה 22. תשלומים לקופת גמל (א) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר - גם של מעבידו, לקופת גמל. (ב) השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה: (1) תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע; (2) אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה, המועדים להפקדת התשלומים, והריבית שתגבה החברה המנהלת ממעביד כאמור בשל איחור בהפקדה; (3) אישורים שחייבת חברה מנהלת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים - גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל. 23. משיכה והעברה של כספים מקופת גמל (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) בתוקף עד 31.12.2009 (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד: (1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם - (א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה - (1) לגבי עמית - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; (2) לגבי עובד של עמית-מעביד - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה; (ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; (ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה: (1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה; (2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה. (2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל; (3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו. (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם - (1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה; (2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה; (3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה. (ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה. (ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה: (1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים - גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה; (2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך. (ה) בסעיף זה, "סכום קצבה מזערי" - 3,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה, ב- 1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ב- 1 במרס 2008 . 23. משיכה והעברה של כספים מקופת גמל (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) בתוקף מיום 1.1.2010 (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד: (1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם - (א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה - (1) לגבי עמית - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; (2) לגבי עובד של עמית-מעביד - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה; (ב) משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה; (ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה: (1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה; (2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה. (2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל; (3) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו. (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם - (1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה; (2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה; (3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה. (ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה. (ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה: (1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים - גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה; (2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך. (ה) בסעיף זה, "סכום קצבה מזערי" - 3,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה, ב- 1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ב- 1 במרס 2008 . 24. איתור עמיתים ומוטבים השר רשאי לקבוע הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית. 25. איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית (א) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן: (1) שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות, הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 23; (2) העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות פסקה (1), ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 23; (3) העברה או שעבוד אחרים הנעשים בהתאם להוראות שקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בכפוף להוראות כל דין. (ב) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול אלא לפי הוראות שיקבע השר בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת הכספים של הכנסת ובכפוף להוראות כל דין; בתקנות כאמור רשאי השר - (1) לקבוע תנאים או נסיבות שבהם ניתן יהיה לעקל זכויות עמית בקופת גמל; (2) להתיר, דרך כלל או בתנאים ובנסיבות שיקבע, עיקול של חלק מזכויות עמית בקופת גמל ששוויין מעבר לסכום שיקבע; (3) לקבוע מועדים ותנאים לגיבוש זכות העמית למשוך כספים מקופת גמל אף לפני המועד שנקבע לכך לפי סעיף 23, לצורך מימוש עיקול שהוטל מכוח תקנות שהותקנו לפי סעיף זה. (ג) לא יהיה תוקף להעברה, לשעבוד או לעיקול של זכויות עמית שנעשו בניגוד להוראות לפי סעיף זה. סימן ה': השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה 26. השקעת כספי קופת גמל חברה מנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל שבניהולה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה בתקנון הקופה ובידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות, והכל בכפוף להוראות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע, בעבור קופת גמל אחת או כלל קופות הגמל שבניהול החברה המנהלת, וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, "השקעה" - קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת. 27. הפרדת נכסים וחשבונות (תיקון: תשס"ח) (א) חברה מנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל שבניהולה בנפרד מרכושה, לטובת העמיתים באותה קופה. (ב) חברה מנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה, ותחזיק את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), חברה מנהלת רשאית, באישור הממונה ובתנאים שיורה, לנהל מערכת חשבונות משותפת לקופת גמל לתגמולים לקופת גמל אישית לפיצויים ולקופת גמל לא משלמת לקצבה, או לכל שילוב ביניהן, ולהחזיק את נכסיהן במשותף. (ד) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת. 28. חשבונות קופת גמל (א) חברה מנהלת תפקיד מזומנים של קופת גמל שבניהולה בחשבון אצל תאגיד בנקאי כהגדרתו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, אצל מוסד כספי מחוץ לישראל העוסק בקבלת פיקדונות והנתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה ובכפוף להוראות שייתן בענין זה. (ב) חברה מנהלת תנהל את חשבונות ניירות הערך של קופת הגמל שבניהולה אצל מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה, ובכפוף להוראות שייתן בענין זה. 29. הוראות לענין החזקת נכסים הממונה רשאי לתת הוראות לענין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם. 30. שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל (א) נכסי קופת גמל אינם ניתנים לעיקול. (ב) חברה מנהלת לא תשעבד נכסי קופת גמל שבניהולה, אלא לצורך קיום עסקה בעבור קופת הגמל, ובתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת. 31. השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית (א) השר יקבע הוראות לענין השתתפות חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, בהצבעות באסיפה כללית של תאגיד שהחברה היא בעלת זכות הצבעה בו בשל ניהול נכסי אותה קופת גמל. (ב) חברה מנהלת תפרסם את דרך הצבעתה באסיפה כללית כאמור בסעיף קטן (א) ותדווח על כך, כפי שיורה הממונה. 32. הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה (א) חברה מנהלת לא תגבה מנכסי קופת גמל שבניהולה, מחשבונות עמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או לעובדים של עמית-מעביד או למוטביהם, אלא את אלה (בסעיף זה - הוצאות ודמי ניהול): (1) דמי ניהול; (2) הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל, כפי שקבע השר; (3) דמי ביטוח הנגבים לפי הוראות סעיף 16 (ד)( 6). (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את הסכומים או השיעורים, המרביים, של ההוצאות ודמי הניהול שחברה מנהלת רשאית לגבות מנכסים, מחשבונות או מתשלומים, כאמור בסעיף קטן (א). (ג) קופת גמל ענפית, תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לסכומים או לשיעורים המרביים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב). (ד) חברה מנהלת וכן אדם השולט בחברה מנהלת ותאגיד בשליטה של אדם כאמור לא יקבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ניהול קופת גמל מעבר להוצאות ודמי הניהול שקבע השר לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב). (ה) (1) חברה מנהלת לא תשלם לאדם עמלה או כל תמורה אחרת בשל הצטרפות עמית לקופת גמל או המשך חברותו בה, או בשל הפקדת כספים בקופה או משיכתם או העברתם ממנה, זולת אלה: (א) עמלת הפצה ליועץ פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005; (ב) עמלת הפצה לבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, ליועץ השקעות ולמשווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. (2) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים שבהם רשאית חברה מנהלת לשלם עמלת הפצה כאמור בסעיף קטן זה, והוראות לענין סכומה או שיעורה, המרבי, של עמלה כאמור ואופן חישובה. (ו) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת, וכן לאדם או לתאגיד כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), להחזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה וכל טובת הנאה אחרת, אם הוא סבור שנגבו או ששולמו בניגוד להוראות לפי סעיף זה. 33. חישוב שווי נכסי קופת גמל (א) חברה מנהלת תחשב את שווים של נכסי קופת גמל שבניהולה, בהתאם להוראות שיקבע השר לפי סוגי הנכסים, סוג הקופה ומטרתה. (ב) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל במקרים מיוחדים, לרבות במקרה של הפסקת מסחר בבורסה בנייר ערך מסוים או בכלל ניירות הערך. 34. תשואת קופת גמל (א) השר יקבע את אופן חישוב התשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה. (ב) חברה מנהלת תזקוף לחשבונות העמיתים בקופת גמל שבניהולה, שהיא מסוג או למטרה שקבע השר, את רווחי הקופה והפסדיה; השר יקבע את האופן והמועד לזקיפת רווחי הקופה והפסדיה, לרבות בשל כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים, וכן את התנאים שיחולו על כספים חדשים כאמור עד למועד שקבע לזקיפת הרווחים וההפסדים. סימן ו': דיווח לעמיתים ופרסום לציבור 35. דיווח לעמיתים חברה מנהלת תשלח לעמיתים בקופת גמל שבניהולה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, שבהם ייכללו הפרטים שעליהם יורה הממונה, באופן, במועדים ולתקופות שיורה; על דוחות כאמור יחולו הוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים. 36. פרסום ואיסור תיאור מטעה (א) הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר פרסום קופות גמל, לרבות פרסום נתוני תשואות ודמי ניהול והשוואתם לקופות גמל אחרות. (ב) חברה מנהלת או מי מטעמה, אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של אדם כאמור, לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת, ולא יפרסמו או יגרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 55 ו-56 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; לענין זה, יראו כפרסום שיש בו תיאור מטעה גם פרסום של תשואה שהשיגה קופת גמל, אלא אם כן הפרסום נעשה בהתאם להוראות הממונה כאמור בסעיף קטן (א) והתשואה חושבה באופן שנקבע בתקנות לפי סעיף 34(א), ולתקופה שקבע השר. (ג) סבר הממונה כי היה בפרסום ביחס לקופת גמל תיאור מטעה, רשאי הוא, לאחר שנתן למי שהביא לפרסום הזדמנות לטעון את טענותיו בדרך שהורה, להורות על פרסום תיקון, בדרך ובצורה שיורה. (ד) בסעיף זה - "לפרסם", "פרסום" - כמשמעותם בסעיף 34כד לחוק העונשין; "תיאור מטעה" - כהגדרתו בסעיף 55 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים. סימן ז': מיזוג ופיצול קופת גמל 37. מיזוג קופות גמל (א) חברה מנהלת רשאית למזג קופת גמל אחת שבניהולה בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת, ובלבד שתכנית המיזוג אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה. (ב) במיזוג קופת גמל בקופת גמל אחרת, תעביר חברה מנהלת את כל נכסי הקופה המתמזגת ואת כל זכויות עמיתי הקופה המתמזגת, לקופה האחרת, באופן שיישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים, ובהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין במיזוג כאמור בסעיף זה כדי להביא למיזוג של חשבונות עמיתים בקופות הגמל. (ג) הממונה רשאי לקבוע תקופת מעבר שלא תעלה על שנה אחת, להתאמת פעילותה של קופת גמל לאחר ביצוע מיזוג, להוראות לפי חוק זה שיקבע הממונה. 38. פיצול קופות גמל (א) חברה מנהלת רשאית לפצל קופת גמל שבניהולה לשתי קופות גמל או יותר, באופן שחלק מהעמיתים יועברו לקופת גמל חדשה או לקופת גמל קיימת (בסעיף זה - הקופה הקולטת), ובלבד שתכנית הפיצול אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה. (ב) בפיצול קופת גמל, תעביר החברה המנהלת לקופה הקולטת זכויות עמיתים בקופה המתפצלת, ונכסים בקופת הגמל המתפצלת בשווי זכויות העמיתים המועברים, באופן שיישמרו זכויות העמיתים בשתי הקופות, ובהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין בפיצול כאמור בסעיף זה כדי להביא לפיצול של חשבונות עמיתים בקופת הגמל. פרק ד': הפיקוח על ניהול קופת גמל 39. פיקוח הממונה (תיקון: תשס"ח) (א) במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה, תהיה חברה מנהלת נתונה לפיקוחו של הממונה. (ב) (1) הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברות מנהלות, של נושאי משרה בהן ושל כל מי שמועסק על ידן, והכל כדי להבטיח את ניהולן התקין של החברות המנהלות ושל קופות הגמל שבניהולן ואת השמירה על ענינם של עמיתיהן, וכדי למנוע פגיעה ביכולתן של החברות המנהלות לקיים את התחייבויותיהן; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל החברות המנהלות או לחברות המנהלות קופות גמל מסוג מסוים או למטרה, מסוימת. (2) הרכב הוועדה לענין סעיף קטן זה יהיה ההרכב האמור בסעיף 4(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, למעט המשפטן האמור בפסקה (1) של אותו סעיף, והמנין החוקי בישיבותיה, בדיונים לענין סעיף קטן זה, יהיה שלושת חברי הוועדה. (ג) הוראות סעיפים 50 עד 50ג, 60 עד 62, 63 ו-64 , פרקים ז' ו-ח' וסעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לענין חברה מנהלת, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: לענין סעיף 68(א) לחוק האמור, רשאי הממונה להורות גם על העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת. 40. דוחות, הודעות ומידע הוראות סעיפים 42, 42א ו-48א לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לענין חברה מנהלת, לגביה ולגבי קופות הגמל שבניהולה, בשינויים המחויבים; השר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים לגבי חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה. 41. העברת ניהול מרצון חברה מנהלת המבקשת להפסיק לנהל קופת גמל או המבקשת להחליט על פירוקה מרצון, רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל או קופות הגמל שבניהולה, לפי הענין, לחברה מנהלת אחרת, ובלבד שהממונה אישר מראש את ההעברה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה. 42. העברת ניהול בשל כינוס נכסים או פירוק (א) ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לחברה מנהלת, תודיע על כך החברה המנהלת, מיד, לממונה; לא הוסר הצו בתוך 60 ימים, או בתוך תקופה ארוכה יותר שקבע הממונה מטעמים מיוחדים, תעביר החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל שבניהולה לחברה מנהלת אחרת בתוך תקופה שיורה הממונה ובהתאם להוראותיו. (ב) חלפה התקופה להעברת הניהול שעליה הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), ולא העבירה החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראותיו, רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג). פרק ה': עיצום כספי וקנס אזרחי 43. עיצום כספי (תיקון: תשס"ח) (א) בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין: (1) לגבי חברה מנהלת 150,000 - שקלים חדשים; (2) לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת 75,000 - שקלים חדשים; (3) לגבי יחיד 25,000 - שקלים חדשים. (ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת לא הגישה לממונה דוחות והודעות בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40 , או כי חברה מנהלת, נושא משרה בה או כל אדם אחר המועסק בה, לא מילאו אחר דרישה שניתנה להם בהתאם להוראות סעיפים 50 או 73 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג), רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה. (ג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי מעביד לא מסר לחברה מנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 10 אחוזים מהסכום הבסיסי. (ד) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי: (1) לא העמידה לעיון הציבור את תקנון קופת הגמל וכל שינוי בו, לא המציאה עותק של התקנון או לא פרסמה אותו, בניגוד להוראות סעיף 18(א) או (ב) או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 18(ג); (2) לא מילאה אחר התנאים שקבע השר לפי סעיף 22 (ב)(1) לענין תשלומי כספים לקופת גמל; (3) לא גבתה ממעבידים ריבית בשל איחור בהפקדה, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2); (4) לא המציאה לעמיתים או למעבידים אישורים, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(3); (4א) לא מסרה אישורים, פרטים, נתונים ומסמכים, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 23 (ד); (4ב) הפקידה מזומנים של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28 (א) או ניהלה חשבון ניירות ערך של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28 (ב); (4ג) לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 29 לעניין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם; (5) שעבדה נכסי קופת גמל, בניגוד להוראות לפי סעיף 30; (6) לא השתתפה בהצבעה באסיפה כללית של תאגיד, בניגוד להוראות לפי סעיף 31(א), או לא מילאה אחר הוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31(ב); (6א) לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 33 (ב) לעניין אופן חישוב שוויים של נכסי קופת גמל; (6ב) לא שלחה לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 35; (7) לא כללה בפרוטוקול האסיפה הכללית שלה את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40. (ה) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם שחלה עליו חובת דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג), לא דיווח על כך לפי הוראות אותו סעיף, כי חברה מנהלת או אדם אחר הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי הוראות סעיפים 11 (ה), 20(ג), 36(א), 39(ב) או לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 10 או כי אדם שנכח או שהצביע באסיפה כללית של חברה מנהלת, לא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב) לחוק הפיקוח, כפי שהוחל בסעיף 40, רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בסכום הבסיסי. 44. עדכון עיצום כספי (א) הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ב) הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן. 45. קנס אזרחי (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 49 , רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור. (ב) הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי סעיף 49 (ב)(10); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה. 46. סכומים מופחתים (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מן העיצום הכספי או הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב). (ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלם רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע. 47. החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 92ד עד 92יב לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים, ואולם הוראות סעיף 92ה(א) לחוק האמור לא יחולו לענין עיצום כספי לפי סעיף 43(ב). פרק ו': עונשין 48. שיעור הקנס הבסיסי בפרק זה, "הקנס הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין: (1) לגבי יחיד - פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; (2) לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת - פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; (3) לגבי חברה מנהלת - פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. 49. עונשין (תיקון: תשס"ח) (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או הקנס הבסיסי: (1) לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון חברה מנהלת או באישור קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 2; (2) הפר תנאי בהיתר שניתן לפי סעיף 9, בניגוד להוראות אותו סעיף; (3) לא מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת בהתאם להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10, או מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות; (4) כיהן כנושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10; (5) לא מינה ועדת השקעות בהתאם להוראות לפי סעיפים 11(א) ו-(ד) ו-12, או שמינה ועדת השקעות שלא בהתאם להוראות האמורות; (6) כיהן כחבר ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו כחבר ועדת השקעות, בניגוד להוראות לפי סעיפים 11(ד) ו-12; (7) התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובד, בניגוד להוראות סעיף 20 ; (8) שילם כספים קיבל כספים או העביר כספים, מקופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 23(א); (9) לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 23 (ב) לעניין משיכה והעברה של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ולעניין המשך הפקדת כספים בקופת גמל; (10) (בוטל); (11) לא פעל לאיתור עמיתים או מוטבים, בהתאם להוראות השר לפי סעיף 24; (12) החזיק או ניהל נכסי קופת גמל, שלא בהתאם להוראות סעיף 27(א); (13) לא ניהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל או לא החזיק נכסי קופת גמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות, בניגוד להוראות לפי סעיף 27(ב) עד (ד); (14 - 15) (בוטלו); (16) חישב את שוויים של נכסי קופת גמל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 33(א); (17)(בוטל); (18) לא חישב תשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה או לא זקף את רווחי הקופה והפסדיה לחשבונות העמיתים, באופן ובמועדים שקבע השר לפי סעיף 34, או לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות הסעיף האמור לענין כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים; (19) - (20) (בוטלו) (21) פעל בחיסול עסקי חברה מנהלת שלא בהתאם להוראות שנתן לו הממונה לפי סעיפים 63 ו-64 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחלו בסעיף 39(ג); (22) מיזג קופת גמל בקופת גמל אחרת בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(א); (23) העביר נכסי קופת גמל מתמזגת או זכויות עמיתי קופת גמל מתמזגת, לקופת גמל אחרת, שלא בהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(ב); (24) פיצל קופת גמל בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(א); (25) העביר נכסים מקופת גמל מתפצלת או זכויות עמיתי קופת גמל מתפצלת, לקופה קולטת, שלא בהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(ב); (26) העביר קופת גמל שבניהולו לניהול אדם אחר בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 41. (ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי: (1) ניהל קופת גמל בלי שהיה בידו רישיון חברה מנהלת, בניגוד להוראות סעיף 2; (2) הציג כקופת גמל, קרן או תכנית ביטוח שאין לגביהן אישור קופת גמל; (3) פעל בניגוד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף 23(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 8(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון; (4) החזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת או שלט בחברה מנהלת בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 9; (5) העביר אמצעי שליטה בחברה מנהלת ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג); (6) ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות לפי חוק זה ולהוראות כל דין אחר שהתקנון כפוף להן, בניגוד להוראות סעיף 16(א) ו-(ב); (7) העניק לעמיתים בקופת גמל זכויות או הטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה, בניגוד להוראות סעיף 16(ג); (8) השקיע כספי קופת גמל שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 26 או 57(ב); (9) קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 32(ד); (10) שילם עמלה או כל תמורה אחרת, בניגוד להוראות לפי סעיף 32(ה); (11) לא החזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 32(ו); (12) תיאר תיאור מטעה ביחס לקופת גמל או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, בניגוד להוראות לפי סעיף 36(ב); (13) לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 36(ג); (14) לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה, כאמור בסעיף 62(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); (15) לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); (16) הפר הוראה להפריש סכומים, שנתן הממונה בהתאם להוראות סעיף 66 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); (17) הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג); (18) כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה מנהלת אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג), או כיהן כנושא משרה בחברה מנהלת אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף; (19) כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40 , או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה; (20) לא הודיע לעמיתים או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 47. 50. עבירה כדי להטעות או לרמות מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה. 51. קנס בעבירה נמשכת בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה. 52. חובת פיקוח (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 49 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 49 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה. (ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. פרק ז': שונות 53. (בוטל) (תיקון: תשס"ו) 54. תביעה בשם קופת גמל היועץ המשפטי לממשלה רשאי, לבקשת הממונה, לתבוע בשם חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, נושא משרה בחברה המנהלת, בשל נזק שנגרם לקופת הגמל או לעמיתים בקופה, ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפיה או כלפי העמיתים לפי הוראות חוק זה, הוראות התקנון או הוראות כל דין אחר. 55. מסלולי השקעה השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי חלק מההוראות לפי חוק זה יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית כאילו היה קופת גמל. 56. קופות ביטוח (תיקון: תשס"ח) (א) על קופת ביטוח, למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול אישי, ועל מבטח המנהל קופה כאמור, לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 30 עד 35, 36(א) ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות ולמעט ההוראות לפי סעיף 86(ב) ו- (ט) עד (יג), הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת ביטוח ועל מבטח כאמור. (ב) הוראות תכנית הביטוח שאושרה כקופת ביטוח לפי סעיף 13(ב) והוראות פוליסות הביטוח שהוצאו על פיה, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת ביטוח לפי סעיף קטן (א). 57. קופות גמל בניהול אישי (א) (1) על קופת גמל בניהול אישי שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) ועל חברה מנהלת של קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2 עד 6, 8, עד 10, 13 עד 15, 19 עד 25, 27 עד 30, 32 עד 36, 39 עד 42, ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי ועל חברה מנהלת של קופה כאמור; (2) על קופת גמל בניהול אישי שהיא קופת ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) ועל מבטח המנהל קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 29, 30, 32 עד 35, 36(א) ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי שהיא קופת ביטוח ועל מבטח כאמור. (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בענינים האלה: (1) תנאי התקשרות בין עמית בקופת גמל בניהול אישי לבין החברה המנהלת של קופת הגמל או המבטח המנהל את הקופה, לפי הענין, ואופן ההתקשרות עמם; (2) מתן הוראות עמית לענין ניהול והשקעת כספי קופת גמל בניהול אישי וביצוע הוראות אלה; (3) מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי, לרבות שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, "השקעה" - קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת. (ג) הוראות הסכם בין עמית ובין חברה מנהלת של קופת גמל בניהול אישי או מבטח המנהל קופה כאמור, לרבות פוליסת ביטוח, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת גמל בניהול אישי לפי סעיף קטן (א)(1) או (2), לפי הענין, ולתקנות לפי סעיף קטן (ב). 58. אגרות (א) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן: (1) אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון חברה מנהלת; (2) אגרה בעד הגשת בקשה לאישור קופת גמל ולחידושו; (3) אגרה שנתית לחברה מנהלת בעד כל קופת גמל שבניהולה. (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה - תוספת לאגרה). (ג) על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה). (ד) לא שילמה חברה מנהלת אגרה שהיה עליה לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רישיונה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לה הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; בתקופת ההתליה רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); חברה מנהלת שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד לעמיתי קופות הגמל שבניהולה. (ה) חידוש רישיון חברה מנהלת או אישור קופת גמל, שפקע, שבוטל או שהותלה, לפי הוראות חוק זה, יותנה בתשלום חובותיה של החברה המנהלת בשל אגרות ותוספת לאגרות שלא שולמו על ידה. 59. פרסום הוראות הממונה (תיקון: תשס"ח) (א) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן. (ב) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן. 60. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. (ב) תקנות לפי חוק זה יכול שיהיו לכלל קופות הגמל והחברות המנהלות אותן, או לגבי סוגי קופות גמל או קופות גמל למטרות מסוימות, והחברות המנהלות אותן. פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר 61. (שולב בפקודת מס הכנסה). 62. (שולב בפקודת העיריות). 63. (שולב בחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951). 64. (שולב בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954). 65. (שולב בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958). 66. (שולב בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961) 67. (שולב בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963). 68. (שולב בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967). 69. (שולב בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968). 70. (שולב בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969). 71. (שולב בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970). 72. (שולב בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976). 73. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977). 74. (שולב בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977). 75. (שולב בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980). 76. (שולב בחוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד-1984). 77. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985). 78. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985). 79. (שולב בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985). 80. (שולב בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989). 81. (שולב בחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992). 82. (שולב בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000). 83. (שולב בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002). 84. (שולב בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004). 85. תחילה (א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה). (ב) תחילתו של סעיף 25(ב) ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו. (ג) תחילתן של הפסקאות המפורטות להלן, בסעיף 61, במועד המפורט לצדן: (1) פסקאות (2)(ב)(1) ו-(3), (3)(ג), (5)(א), (7)(א) ו-(ג)(1), ו-(11)(ב)(3)(ג) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22; (2) פסקה (2)(ב)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 21; (3) פסקאות (2)(ג), (11)(א)(2) ו-(ב)(1) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23; (4) פסקה (3)(א)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 26. (ד) (1) ההגדרה, "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (בסעיף זה - חוק שירות הקבע בצה"ל), כנוסחו בסעיף 78 בחוק זה, תכנס לתוקפה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22, לענין תשלומים לקרן חדשה מקיפה ולקרן חדשה כללית; (2) עד לכניסתן לתוקף של תקנות כאמור בפסקה (1) ההגדרה "קופת גמל לקצבה", "קרן ותיקה", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצה"ל כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה תמשיך לחול על "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית". 86. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ח) (א) בסעיף זה - "תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964. (ב) אישור קופת גמל שניתן לפי תקנות קופות גמל לפני יום התחילה, יראו אותו כאישור שניתן לפי הוראות סעיף 13, והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת תוקפו, אלא אם כן בוטל קודם לכן לפי הוראות חוק זה. (ג) חברה שערב יום התחילה היה בידה אישור חברה מנהלת שניתן לה לפי תקנות קופות גמל, זכאית לרישיון חברה מנהלת. (ד) מי שהחזיק, ערב יום התחילה, יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה כאמור בסעיף קטן (ג) או שלט בחברה כאמור, זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 9 לענין אותה החזקה או שליטה. (ה) חברה הזכאית לרישיון לפי סעיף קטן (ג) או אדם הזכאי להיתר לפי סעיף קטן (ד), שלא הגישו לממונה בקשה לרישיון או להיתר, לפי הענין, עד תום שישה חודשים מיום התחילה - רואים אותם כאילו ויתרו על זכאותם כאמור. (ו) (1) קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כתאגיד, תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ולא תהיה עוד תאגיד, עד תום שמונה עשר חודשים מיום התחילה. (2) לא קיימה קופת הגמל כאמור בפסקה (1) את ההוראות האמורות באותה פסקה, עד תום המועד שנקבע לכך, יפעיל הממונה לגביה את סמכותו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג). (3) קופת גמל כאמור בפסקה (1), יראו אותה, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא תאגיד. (ז) (1) הוראות סעיף קטן (ו) לא יחולו על קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כאגודה שיתופית, ויראו קופת גמל כאמור, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא אגודה שיתופית, ואולם אם ראה הממונה כי שינוי המוצע בתקנון קופת גמל כאמור משנה את הגדרת מי שזכאי להיות עמית בקופה, או שיש בו, לדעתו, כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה, או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה, רשאי הוא להתנות את אישורו לשינוי בכך שהקופה תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ושהקופה לא תהיה עוד אגודה שיתופית; לענין זה לא יראו בפתיחת מסלול השקעה חדש בקופה כאמור שינוי שיש בו כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה. (2) קופת גמל כאמור בפסקה (1) המבקשת להתנהל בנאמנות בידי חברה מנהלת ולא להיות עוד אגודה שיתופית, יחולו לגביה, לענין השינוי המבני, הוראות סעיפים 345, או 350 ו-351 לחוק החברות כאילו היתה חברה, לפי בחירתה. (ח) הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז) לא יחולו על קופת גמל לקצבה שערב יום התחילה היתה מבטח שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו אותה לענין כל דין כחברה מנהלת. (ט) על אף הוראות סעיף 23, נדרשה, ערב יום התחילה, על פי הוראות בתקנון קופת גמל ובהתאם להוראות תקנות קופות הגמל, הסכמת מעביד למשיכה של כספים שהפקיד בקופת הגמל בעד עמית-שכיר, או שהמעביד היה רשאי, לפי ההוראות כאמור, למשוך כספים אלה מקופת הגמל, ימשיכו לחול אותן הוראות לגבי כספים כאמור שהפקיד המעביד בקופת הגמל לפני יום התחילה אף אם הועברה לקופת גמל אחרת. (י) חוזרים שהוציא הממונה לפני יום התחילה, יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף 39(ב) ומועד תחילתם, לענין פרקים ה' וו' וסעיף 59, ביום התחילה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם. (יא) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת הפרה הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 43 (א), ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה': (1) קיבלה תשלומים לקופת גמל שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנות 19 , 19 א, 23 א, 44 (ג) עד (ה) או 49 ח; (2) גבתה תשלומים שלא בהתאם להוראות תקנות 20 , 21 , 23 או 44 (ג); (3) לא גבתה ממעביד ריבית בשל איחור בהפקדה בהתאם להוראות תקנות 22 או 44 (ג); (4) לא מסרה תעודה או אישור למעביד או לעמית בהתאם להוראות תקנה 24 ; (5) נתנה הלוואות לעמית שלא בהתאם להוראות תקנה 30 ; (6) השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה בעסקי מעביד או בעסקי עמית, בניגוד להוראות תקנה 32 ; (7) קיבלה אשראי, שעבדה נכס או ערבה להתחייבות, בניגוד להוראות תקנה 33 ; (8) העבירה כספים, סירבה להעביר כספים או קיבלה כספים, שלא בהתאם להוראות תקנות 33 א, 34 א, 34 ב, 35 , 38 ב 1, 38 ג, 40 א או 41 יז; (9) לא העבירה כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית שבניהולה בהתאם להוראות תקנות 33 ב או 41 יז(ג); (10) לא שילמה פיצויים, תגמולים, קצבה או תשלומים אחרים בהתאם להוראות תקנות 34 , 38 , 38 א, 38 ג, 39 א)א(, 41 יא, 41 יא 1, 41 כט, 46 או 49 ט; (11) התנתה תשלום לעמית שכיר באישור המעביד, בניגוד להוראות תקנה 34 (ז)(1); (12) איחדה או פיצלה חשבונות של עמית, בניגוד להוראות תקנה 36 ; (13) קיבלה כספים מעמית, בניגוד להוראות תקנה 37 ; (14) לא העבירה כספים לחשבון שאינו מבטיח תשואה בהתאם להוראות תקנה 38 ב 2; (15) לא פעלה לאיתור חשבונות של עמיתים או לאיתור המוטבים בחשבונות אלה או לא הודיעה למוטב על זכאותו, בניגוד להוראות לפי תקנה 38 ד; (16) קיבלה מעמית הפקדות או לא החזירה כספים, בניגוד להוראות תקנה 39 א(ג) עד (ז); (17) שילמה או החזירה כספים למעביד, בניגוד להוראות תקנות 40 או 41 ; (18) השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה שלא בהתאם להוראות לפי סימן א' בחלק השני שבפרק שישי 1 או להוראות תקנה 49 י(א); (19) פטרה נושא משרה בה מאחריותו, שיפתה נושא משרה בה או התקשרה בחוזה ביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בניגוד להוראות תקנות 41 ה(ב) עד (ד) או 41 כ(ג); (20) לא השתתפה או הצביעה באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו או לא שמרה תיעוד בכתב של פרטי האסיפה, בניגוד להוראות תקנות 41 ה 1 או 41 כ(ג); (21) התקשרה לשם ניהול השקעות של קופת גמל שבניהולה או ביצעה עסקאות בניירות ערך, בניגוד להוראות תקנות 41 ה 2 או 41 כ(ג); (22) לא מינתה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות 41 ה 3, 41 ה 5(ב) או 41 כ(ג); (23) העסיקה עובד או מועסק או קיבלה ייעוץ מאדם שלא בהתאם להוראות תקנות 41 ה 7 או 41 כ(ג); (24) מינתה דירקטור מכוח אמצעי השליטה שבהחזקת קופת גמל שבניהולה או תגמלה דירקטור שמונה כאמור, שלא בהתאם להוראות תקנות 41 ה 8 או 41 כ(ג); (25) לא חישבה נכסי קופת גמל שבניהולה בהתאם להוראות לפי תקנות 41 ו, 41 יט, 41 כב או 49 יא; (26) גבתה דמי ניהול או הוצאות שלא בהתאם להוראות תקנות 41 ח, 41 כח או 49 יב; (27) לא זקפה לחשבונו של עמית בקופת גמל שבניהולה את רווחי הקופה, בניגוד להוראות תקנות 41 י או 41 טז או זקפה לחשבונו של עמית רווחים כאמור שלא בהתאם להוראות אותן תקנות; (28) לא שילמה ריבית פיגורים או לא זיכתה את חשבונו של עמית, בשל אי-ביצוע תשלום או העברת זכויות במועד, או לא ניכתה את סכום הריבית מדמי הניהול, בניגוד להוראות תקנה 41 יז 1; (29) לא השקיעה כספי קופת גמל לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 41 כ; (30) קיבלה או התחייבה לקבל עמיתים חדשים לקופת גמל לקצבה שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנה 41 כד; (31) קיבלה תשלומים מעמית בקופת גמל לקצבה שבניהולה לשם רכישת זכויות שתחולתן למפרע, שלא בהתאם להוראות תקנה 41 כה; (32) לא מסרה דף הסבר, פירוט, מידע או הודעה בהתאם להוראות תקנה 41 לא; (33) לא קיבלה תשלומים מעמית שכיר, בניגוד להוראות תקנה 44 (ד); (34) לא העבירה את הרישומים השנתיים, בשל חשבון קופת גמל שבניהולה, במועד העברת זכויות העמית מקופת הגמל לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות תקנה 49 ד 1; (35) לא רשמה את חשבון הבנק של קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 49 י(ג); (36) לא שלחה לעמית בקופת גמל שבניהולה דוח או הודעה בהתאם להוראות לפי תקנות 49 טו(א), 53 , 53 א או 53 ב; (37) לא ביצעה הפרדה של החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 50 א; (38) לא שמרה מסמכים הנוגעים לעמית בקופת גמל שבניהולה או לדרכי השקעת כספי העמית, בניגוד להוראות תקנה 56 א. (יב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (יא): (1) כיהן במסגרת ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו בוועדת השקעות שלא בהתאם להוראות תקנות 41 ה 3(ו) עד (ח), 41 ה 5(ב), 41 ה 6 או 41 כ(ג); (2) הועסק בידי חברה מנהלת, נתן לה ייעוץ או פעל במסגרת ההעסקה או מתן הייעוץ כאמור שלא בהתאם להוראות תקנות 41 ה 7 או 41 כ(ג); (3) קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות לפי תקנה 41 ח(ד). (יג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת לא הגישה דוח בהתאם להוראות תקנות 48 , 49 יד, 51 , 51 א, 51 ג או 52 לתקנות קופות גמל, או לא פרסמה דוח בהתאם להוראות תקנה 51 ב לתקנות האמורות, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בשיעור כאמור בסעיף 43 (ב), ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה'. 1 ס"ח תשס"ה, 889; תשס"ו, 20, 281; תשס"ז, 60; תשס"ח, 160; תשס"ט, 190. 2תקנה 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 3) התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 160) קובע לגבי סעיפים 7, 20 כי: "16 . תחולה והוראות מעבר (א) הוראת הסיפה של סעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 2(3) לחוק זה, תחול גם על מבטח שערב יום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה) פעל כדין כחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה מכוח רישיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 , כנוסחו ערב יום התחילה, המבקש לנהל מיום התחילה ואילך קופת גמל נוספת; לעניין זה, "חברה מנהלת", "מבטח" ו"רישיון חברה מנהלת" - כהגדרתם בחוק העיקרי. (ב) הוראת הסיפה של סעיף 20(א) לחוק העיקרי, כנוסחה לפני ביטולה בסעיף 4(1)(ג) לחוק זה, תמשיך לחול לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 ." להלן סעיף 20: "20. בחירת קופת גמל (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, בחירת קטת גמל לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה - הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאתור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה: (1) נקבע בדין או בהסכם כי הכספים שישלם עובד ושישלם מעביד בעדו לקופת גמל יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל המיועדת למטרה מסוימת, רשאי המעביד להתנות את תשלום הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל המיועדת לאותה מטרה של קופת הגמל שנקבעה בדין או בהסכם כאמור, ואולם אם נקבע בדין או בהסכם כי על המעביד להפקיד את הכספים בקופת גמל המיועדת לאחת המטרות המפורטות להלן, רשאי העובד לבחור, לצורך הפקדת הכספים, בכפוף לפסקה (2) ובכפוף להגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, בכל קופת גמל שנועדה לאחת המטרות האמורות או בשילוב של מספר קופות גמל כאמור: (א) תשלום תגמולים; (ב) תשלום פיצויים; (ג) תשלום קצבה; (2) על אף האמור בפסקה (1), לגבי הפקדת כספים לקופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או למרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21, בקופת גמל לקצבה, רשאי העובד לבחור, לענין כספים אלה, בכל קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או שנועדה לתשלום קצבה, או בשילוב ביניהם, ובלבד שכספים אלה יופקדו למרכיב הפיצויים כאמור בקופה שבחר, ואם דרש זאת המעביד - יופקדו כספים אלה למרכיב הפיצויים באותה קופה שבחר העובד להפקדת מרכיב התגמולים בשל אותה משכורת. (ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכורזם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם. (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה. (ד) בסעיף זה - "קופת גמל" - לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים; "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" - המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר ובהעדר מסלול כאמור - המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה." 3 סעיף 36 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 191) קובע לגבי תיקון 2 סעיף 23: "36. תחילה תחילתו של סעיף 2(ג) עד (ו) לחוק קופות גמל, כנוסחו בסעיף 35(1) לחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)."פיקוח על שירותים פיננסייםקופות גמלחוק