חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978

חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978 1. הגדרות בחוק זה - "הקרן" - הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית שהוקמה על פי הסכם הקרן; "הסכם הקרן" - ההסכם שבין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה מיום 3 במרס 1976, לרבות חילופי מכתבים בין הממשלות האמורות מיום 18 במאי 1977. 2. תאגיד הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. 3. ארגון הקרן והנהלתה הקרן תאורגן ותנוהל לפי הסכם הקרן ובהתאם לכללי הנוהל והתקנות שהותקנו על - פיו. 4. פקדונות בבנק ישראל בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן. 5. שינויים בהסכם הקרן הממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים כאמור. 6. פטור ממסים שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר מתן פטור ממסים ומתשלומי חובה כאמור בהסכם הקרן. 7. ביצוע ותקנות שר התעשיה, המסחר והתיירות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן. 1 ס"ח תשל"ח, 74. מחקרחוקתעשיה