חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964 1. הגדרה בחוק זה - "רשות מקומית" - עיריה ומועצה מקומית, למעט מועצה אזורית שהוקמה מכוח הסמכויות לפי סעיף 5(3) לפקודת המועצות המקומיות, 1941. 2. הגבלת הזכות להיבחר (תיקון: תשנ"ה) (א) על אף האמור בכל חיקוק לא יהיו עובדי המדינה המפורטים בתוספת המועמדים בבחירות לרשות מקומית. (ב) עובד רשות מקומית, הממלא תפקיד המפורט בתוספת והוא אינו עובד ארעי לא יהיה מועמד בבחירות - (1) לראשות אותה מועצה - אלא אם כן התפטר מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות; (2) למועצת אותה רשות - אלא אם כן יצא לחופשה מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום הששים שלפני יום הבחירות. 3. הגבלת הזכות לכהן (א) חבר מועצה של רשות מקומית שהיה לעובד מעובדי המדינה המפורטים בתוספת יחדל לכהן כחבר המועצה. (ב) סעיף זה בא להוסיף על כל הוראה אחרת בדבר פסול לכהן כחבר מועצה כאמור ולא לגרוע ממנה. 4. תחולה על מוסדות ציבוריים לענין חוק זה דין הגופים המפורטים להלן כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה; ואלה הגופים: (1) המוסד לביטוח לאומי; (2) שירות התעסוקה; (3) כל גוף ממלכתי אחר שהוקם כחוק, ושעליו הכריזה הממשלה, באישור ועדת הפנים של הכנסת, כעל מוסד ציבורי לענין חוק זה. 5. ביצוע ותקנות שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות בועדת הפנים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 6. הוראת מעבר סעיף 3 לא יחול על כהונתו של עובד המדינה כחבר מועצה של רשות מקומית מכוח בחירות שנערכו לפני תחילתו של חוק זה. התוספת (סעיפים 2 ו-3) שוטרים, סוהרים, פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר. נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר להעניק רשיונות או היתרים או להמליץ על הענקתם, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור. נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר לקבל לעבודה או להפנות לעבודה, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור. עובדי סעד שתפקידם הוא לתת סעד, בדרך כלל או בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר בלבד, או להמליץ על מתן סעד כאמור. פקידי שומה, וכן פקידי גביה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר. מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר. פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת שיכון. 1 ס"ח תשכ"ד, 170; תשנ"ה, 387.רשויות מקומיותחוק הרשויות המקומיותחוק