חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות, התשס"ה-2005

חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות, התשס"ה-2005 1. הגדרות בחוק זה - "בן משפחה" - בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות; "נפגע העבירה" - מי שנפגע במישרין מהעבירה וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו; "עבירה" - עבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר שבע שנים או יותר; "פסק דין לפיצוי הנפגע" - פסק דין שאין עליו ערעור עוד שבו חויב מי שהפיק את רווחי העבירה בתשלום פיצויים לנפגע העבירה, בשל העבירה; "פרסום" - כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז-1977; "רווח" - רווח בכסף או בשווה כסף, לרבות זכות להפיק רווח ולרבות רכוש שהוא תמורתו של רווח כאמור; "רווחי העבירה" - רווח מפרסום דבר שענינו העיקרי עבירה שהפיק או שעתיד להפיק אדם שהורשע בביצוע העבירה, והרווח נמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו; לענין זה אחת היא אם האדם שהורשע הפיק את הרווחים בעצמו או באמצעות אחר. 2. צו בקשר לרווחי העבירה (א) לפי בקשה של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, יורה בית משפט מחוזי על חילוטם של רווחי העבירה, כולם או חלקם, ואולם רשאי הוא שלא להורות על חילוט כאמור, אם סבר כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת; בית המשפט ישקול, בין היתר, את קיומו של ערך חינוכי או שיקומי לפרסום, ואת מידת ההשפעה של הפרסום על נפגע העבירה. (ב) מצא בית המשפט שיש להורות על חילוט כאמור בסעיף קטן (א) והוצג לפניו פסק דין לפיצוי הנפגע שלא מומש, כולו או חלקו, יפחית מן הסכום שיש לחלטו את הסכום שלא מומש כאמור, ויורה להעביר את רווחי העבירה עד לסכום האמור לנפגע העבירה. 3. התיישנות לא תוגש בקשה לפי סעיף 2(א) בהתקיים אחד מאלה: (1) הפרסום נעשה למעלה מחמש שנים מיום ההרשעה או למעלה משלוש שנים מיום סיום ריצוי מאסר בפועל, לפי המאוחר; (2) חלפו חמש שנים מיום הפרסום. 4. דיון במעמד הצדדים דיון בבקשה לפי סעיף 2(א) יתקיים במעמד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובמעמד האדם שרווחי העבירה שהפיק הם נושא הבקשה, או בא כוחו. 5. זכות נפגע העבירה להביע עמדה (א) ניתן לאתר את נפגע העבירה בשקידה סבירה בנסיבות הענין, ימסור בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לנפגע העבירה הודעה על בקשה שהוגשה לפי סעיף 2(א) ועל זכותו של נפגע העבירה כאמור בסעיף קטן (ג). (ב) בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לפי סעיף 2(א), רשאי להורות על פרסום דבר הגשת הבקשה בדרך שיקבע. (ג) נפגע העבירה שביקש זאת, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בקשה לפי סעיף 2(א), בפני בית המשפט הדן בבקשה. 6. העברת רווחי העבירה לנפגע העבירה שזכה בפסק דין (א) חולטו רווחי העבירה לפי סעיף 2(א), ולאחר מכן הציג נפגע העבירה פסק דין לפיצויו בפני גורם שקבע לענין זה שר האוצר, ישולם לנפגע מאוצר המדינה סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין לפיצויו ושטרם מומש, אך לא יותר מהסכום שחולט. (ב) אין בסעיף זה או בסעיף 2(ב) כדי לגרוע מזכותו של נפגע העבירה לממש את פסק הדין לפיצויו לפי כל דין, ואולם לא יועבר לנפגע העבירה סכום מעבר לסכום שנקבע בפסק הדין לפיצויו. 7. סמכות למתן סעד זמני (א) בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לפי סעיף 2(א) רשאי, לפי בקשה של פרקליט מחוז, ליתן צו זמני, בדבר מתן ערבויות, צו מניעה, צו עיקול או הוראות אחרות, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של רווחי העבירה (להלן - צו זמני); בית משפט רשאי ליתן צו זמני אם נוכח כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת עילת חילוט וכי אי מתן הצו יכביד על מימוש החילוט. (ב) בית המשפט רשאי ליתן צו זמני במעמד צד אחד, אם נוכח שיש חשש לעשיית פעולה מיידית ברווחי העבירה, וכי קיום דיון במעמד הצדדים יסכל את מתן הצו; תוקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תוקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופות נוספות ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שלושים ימים מיום מתן הצו. (ג) החליט בית המשפט ליתן צו זמני, יקבע את סוג הצו, היקפו, תנאיו ומשך תוקפו, והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי להשיג את מטרות הצו הזמני. (ד) נתן בית המשפט צו זמני ולא חולטו רווחי העבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה. (ה) בית משפט רשאי לדון מחדש בצו זמני שנתן אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו אחר מתן הצו הזמני. 8. רכוש שאין לחלטו והבטחת אמצעי מחיה ומגורים (א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רווחי העבירה, כולם או חלקם, שהם בגדר מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. (ב) בית המשפט לא יצווה על חילוט רווחי העבירה, כולם או חלקם, אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר. 9. ערעור על החלטות בית המשפט לפי חוק זה ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי; ערעור על החלטה בענין צו זמני יידון לפני שופט אחד. 10. ביצוע ותקנות (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. (ב) שר האוצר ממונה על ביצוע סעיף 6, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. (ג) תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. 11. שמירת דינים אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חוק אחר הקובע חילוט. 12. תחולה הוראות חוק זה יחולו על רווחי עבירה שהופקו מפרסום שנעשה לאחר יום תחילתו של חוק זה, ובלבד שהרווחים נתקבלו אחרי יום התחילה כאמור. 1 ס"ח תשס"ה, 272. חילוטחוק